УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 02.2010

Автор: Редактор on .


  ЗМІСТ

  ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А.,
МЕЛЬНИК Т.
Інновації як джерело стратегічних конкурентних переваг 5
ЮХИМЕНКО В. Еволюція концепцій конкуренції: від класичного капіталізму
до інновацйно-інформаційної економіки
17
  ПІДПРИЄМНИЦТВО
МАНЦУРОВ І.,
НЕСТЕРЕНКО В.
Формування державної стратегії роз­витку підприємництва на основі міжнародних рейтингів конку­ренто­спроможності 27
ГОЛОШУБОВА Н. Актуальні питання розвитку бізнесу
для людини
43
БОЙКО М. Методичні основи розрахунку показників ефективності брендингу в туризмі 55
РЯЗАНОВА Н. Еволюція теорії та практики вивозу капіталу та його особливості у контексті світової кризи початку ХХІ ст. 65
  ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
БУЛГАКОВА С.,
МИКИТЮК І.
Управління бюджетними ризиками 78
АРІСТОВА А.,
МАЗУР Г.
Інструментарій державного антикризового управління у банківському секторі 88
  ОБЛІК ТА АУДИТ
КУЧЕРЕНКО Т. Принцип превалювання сутності
над формою у фі­нансовій звітності
103
ФОМІНА О. Облік в управлінні підприємством 113
КУЗНЕЦОВА С. Еволюція облікового визнання формування прибутку в торгівлі 120
  СИСТЕМНІ ДОСЛІДЖЕННЯ
МЕЛЬНИЧЕНКО С. Інформаційні технології в управлінні суб’єктами туристичної діяльності 131
  КРИТИКА ТА БІБЛІОГРАФІЯ
  Контролінг в управлінні торговельними мережами: теорія, методологія, практика 144