УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Kulik A. Agricultural enterprise innovative development. Visnyk Kyivs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 3. P. 117-132.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(137)09 

УДК 338.43:005.591.6
JEL Classification: B 40, M31, Q13
 
КУЛІК Анна,
канд. екон. наук, доцент кафедри торговельного підприємництва та логістики
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-2601-3833

ІННОВАЦІЙНИЙ РОЗВИТОК АГРАРНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА

Постановка проблеми. Узагальнення стану та перспектив становлення в межах наукової дискусії питання інноваційного розвитку аграрного підприємництва є важ­ливим завданням, актуальність якого визначається тим, що, прагнучи дотримува­тися основних принципів агроінноваційного розвитку, вітчизняна практика має вра­хо­вувати особливості й можливості аграрного сектора, його стан та менталітет.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що питання інноваційного роз­витку аграрного підприємництва потребують подальшого вивчення та обгово­рення в науковому світі.
Метою статтіє дослідження впливу нових економічних реалій, обумовлених системними реформами в економіці на інноваційний розвиток аграрного підприєм­ництва України для формування перспективних напрямів його розвитку.
Матеріали та методи. Методичним інструментарієм проведеного дослі­дження стали методи економічної теорії; порівнянь та статистичного аналізу; формалі­зації. Періодом дослідження обрано 2010-2019 рр.
Результати дослідження. Сучасний стан аграрної галузі обумовлюється гло­бальним впливом технологічної модернізації, яка не завжди є доцільною і не від­повідає дійсним потребам та можливостям сільськогосподарських виробників.
Систематизація наукових джерел та підходів до вирішення проблем іннова­ційного розвитку аграрного підприємництва засвідчила значний вплив нових еконо­міч­них реалій, обумовлених системними реформами в економіці та сільському госпо­дарстві на інно­ваційний розвиток аграрного підприємництва України. За ста­тис­тичними даними установлено, як саме реагує аграрне підприємництво на проведені реформи.
Висновки. Встановлено, що загалом досягнення аграрного підприємництва досить суттєві, але факторами впливу є насамперед значний земельний банк, дешева робоча сила, пільги в оподаткуванні, державна підтримка у виробництві та експорті окре­мих товарних позицій галузі. Реформи несуттєво впливають на підприємницьку діяльність, вони дуже повільно, іноді з протилежним ефектом, стимулюють роз­виток сільського підприємництва. У той час як у світі агропроцеси дедалі більш автоматизуються, в Украї­ні досі широко застосовуються застарілі методи ведення господарства. Саме тому необхідно розробити стратегію інноваційного розвитку галузі та, спираючись на істо­ричний досвід і новітні досягнення, розробити етапи її реалізації.
Ключові слова: аграрний сектор, підприємництво, системні реформи, інно­ва­цій­ний розвиток, форми господарювання, стратегія.

REFERENCES

 1. Sabluk,P. T., & Kropivko,M. M.(2018).Osoblivostі strategіchnogo planu­vannya rozvitku sіl’s’koї teritorіal’noї gromadi. Ekonomіka APK– The Eco­nomy of Agro-Industrial Complex, 3, 5-13 [in Ukrainian].
 2. Malik, M. J. & Shpykuljak, O. G. (2017). Rozvytok agrarnogo pidpryjem­nyctva v umovah instytucional’nyh transformacij [Development of agrarian entrepreneurship in conditions of institutional transformations]. Ekonomika APK– The Economy of Agro-Industrial Complex, 2, 5-16 [in Ukrainian].
 3. Babenko, A. H. & Bondarevska, K. V. (2013).Rozvytok pidpryiemnytskoi diialnosti v ahrarnomu vyrobnytstvi Ukrainy (makroekonomichnyi aspekt) [Deve­lopment of entrepreneurial activity in agrarian production of Ukraine (macro­eco­nomic aspect)].NAUKOVI PRATSI POLTAVSKOI DERZhAVNOI AHRARNOI AKADEMII. Is. 1 (6). (Vol. 2). EkonomichninaukyEconomicSciences, 8-13 [in Ukrainian].
 4. Majovec’, Je. J. (2006). Agrarne pidpryjemnyctvo v Ukrai’ni [Agrarian Entre­pre­neurship in Ukraine]. L’viv: Vydav. centr LNU im. Ivana Franka [in Ukrainian].
 5. Dudnyk, O. S. (2015). Sut’ ta umovy rozvytku pidpryjemnyctva v agrarnij sferi [The essence and conditions of entrepreneurship development in the agrarian sector]. Visnyk Cherkas’kogo universytetuBulletin of the Cherkasy Bohdan Khmelnytsky National University,337, 41-45 [in Ukrainian].
 6. Butenko, V. (2017). Innovative development of Ukraine as a basis for for­ma­tion of bioeconomy. Agricultural and Resource Economicsю. International Scien­tific E-Journal [Online]. (Vol. 3), 1, 54-66, available at: www.are-journal.com[in English].
 7. Sabluk, P. Т. (2016). Innovacijna model’ rozvytku agrarnogo sektoru eko­nomiky Ukrai’ny ta rol’ nauky v i’i’ stanovlenni [Innovative model of the agra­rian sector development of Ukraine’s economy and the role of science in its formation]. Problemy innovacijno-investycijnogo rozvytkuProblems of inno­vation and investment development, 9, 34-42 [in Ukrainian].
 8. Lunova, V. A., Bagmat P. D. (2019). Osoblivosti innovacijnogo rozvitku v agrar­nomu sektori: zb.nauk. prac "Problemi i perspektivi rozvitku pidpriyemnictva", 137-147 https://doi.org/10.30977/PPB.2226-8820.2019.23.0.137[in Ukrainian].
 9. Maznevб, G. E. (2016). Innovative aktivities as a factor improving the effi­ciency of agricultural production. Aktualʹni problemy innovatsiynoyi ekonomikyActual problems of innovative economy, 236-47 [in Ukrainian]. 
 10. Maznyev, G. Ye. (2017). Upravlinnya innovacijnim rozvitkom agrarnih pid­priyemstv. Aktualni problemi innovacijnoyi ekonomikiActual problems of innovative economy,2, 32-41[in Ukrainian].
 11. Moroz, S., Shramko, I. (2017).Using of information technologies in agrarian marketing.Visnyk Dnipropetrovs’kogo Derzhavnogo Agrarno-economichnogo UniversytetuNewsof Dnipropetrovsk State Agrarian and Economic University. 2, 117-122 [in Ukrainian].
 12. Shebanin, V. S., & Kormishkin Yu. A. (2019). Formi innovacijnoyi aktivizaciyi agrarnogo pidpriyemnictva v umovah cifrovoyi transformaciyi ekonomiki [Forms of innovative activity of agrarian entrepreneurship in the conditions of digital transformation of economy]. Ekonomika APK –The Economy of Agro-Industrial Complex, 10,18 https://doi.org/10.32317/2221-1055.201910018[in Ukrainian].
 13. Shebanina, O. V., & Kormishkin, Yu. A. (2019). Suchasna paradigma inno­vacijnogo rozvitku agrarnogo pidpriyemnictva [Modern paradigm of innovative development of agrarian entrepreneurship]. Visnik agrarnoyi nauki Prichor­nomor’yaUkrainian Black Sea Region Agrarian Science, 3 (103),4-10 https://doi.org/10.31521/2313-092X/2019-3(103)-1[in Ukrainian].
 14. Yanchenko, Z. B. (2013). Іnnovatsіїv sіlskomu gospodarstvі[Innovations in agriculture]. Polіssya, 692 [in Ukrainian].
 15. Bilins’ka, V. (2015). Suchasni innovacijni tehnologii’ v sil’s’komu gospo­darstvi: osnovna harakterystyka ta perspektyvy vprovadzhennja [Modern innovative technologies in agriculture: the main characteristic and the prospects of implementation]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo universytetu imeni Tarasa Shevchenka. Ekonomika – Bulletin of Taras Shevchenko National University of Kyiv. Economics 7, 74-80 https://doi.org/10.17721/1728-2667.2015/172-7/11[in Ukrainian].
 16. Sajt Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny [The site of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from  www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian].
 17. Sajt Minagropolityky [The site of the Ministry of Agrarian Policy]. Retrieved from  http://minagro.gov.ua/node/25577 [in Ukrainian].
 18. Ministry of Education and Science of Ukraine Ukrainian Institute of Scientific and Technical Expertise and Information Analytical information State of development of science and technology, results of scientific and technical activity for 2019. Retrieved from https://mon.gov.ua/storage/app/media/nauka/ informatsiyno-analitychni/2020/06/realizatsiya-prioritetiv-nauki-i-tekhniki-u-2019-r150620.pdf [in Ukrainian].
 19. The Legatum Institute [The Legatum Institute]. Retrieved from  https://www.li.com[in Ukrainian].
 20. Analytical Report on Innovation and Technology Transfer Activity in Ukraine in 2019. Retrieved from  https://mon.gov.ua/storage/app/media/innovatsii-transfer-tehnologiy/2020/08/za-2019-1-1.pdf.
 21. Agrarian Innovation 2018 | ProAgro Retrieved from http://www.proagro.com.ua/ events/innovation2018/ [in Ukrainian].
 22. ISD. Ukrai’na u 2017: makroekonomichnyj ogljad [ISD Ukraine in 2017: macroeconomic review]. Retrieved from http://www.ier.com.ua/ua/institute/ news?pid=5849[in Ukrainian].
 23. Zaburanna, L. V. (2012). Doslidzhennja motyvacii’ pidpryjemciv u sferi sil’­s’kogo agrarnogo turyzmu [Investigation of the motivation of entrepreneurs in the field of rural agrarian tourism]. Ekonomika. Upravlinnja. Innovacii’ – Economy. Management. Innovations, 2 (8). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/ UJRN/eui_2012_2_16. [in Ukrainian].
 24. Koncepcija rozvytku fermers’kyh gospodarstv ta sil’s’kogospodars’koi’ kooperacii’ na 2018-2020 roky vid 13.09.2017 [Concept of development of farms and agricultural cooperatives for 2018-2020 from 13.09.2017 №. 664-p.] Retrieved from http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/664-2017-%D1 %80 [in Ukrainian].
 25. Vdovychenko, A. Jedynyj podatok chetvertoi’ grupy v konteksti reformuvannja opodatkuvannja sil’s’kogo gospodarstva v Ukrai’ni [The only tax in the fourth group in the context of reforming the taxation of agriculture in Ukraine]. ngoipr.org.ua. Retrieved from http://ngoipr.org.ua/blog/yedynyj-podatok-chetvertoyi-grupy-v-konteksti-reformuvannya-opodatkuvannya-silskogo-gospodarstva-v-ukrayini/ [in Ukrainian].
 26. Uriad rozpodilyv 4 mlrd hrn derzhpidtrymky APK na 2020 rik [The govern­ment has allocated 4 billion UAH of state support for agriculture in 2020]. Retrieved from https://agropolit.com/news/15421-uryad-rozpodiliv-4-mlrd-grn-derjpidtrimki-apk-na-2020-rik?fbclid=IwAR3_MCakPMeT3Rx2gRhsZtM20gHY mzd3t1i70EkGXDsC8-1mibbC6JfrWsM [in Ukrainian].
 27. Gejcja, V. M & Grycenko, A. A. (2016). Rekonstruktyvnyj ekonomichnyj roz­vytok: osnovni naprjamy, efektyvnist’ i social’na spravedlyvist’: monogra­fichnyj zbirnyk [Reconstructive economic development: main directions, effici­ency and social justice: monograph collection]. DU "In-t ekon. ta prognozuv. NAN Ukrai’ny". Kyiv, 240 [in Ukrainian].