Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА

on .

УДК 657.633:640.43
 
КОПОТІЄНКО Тетяна Юріївна,
аспірант кафедри фінансового аналізу і контролю
Київський національний торговельно-економічний університет
 
ВНУТРІШНІЙ АУДИТ ПОТОЧНИХ ВИТРАТ ПІДПРИЄМСТВ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА
 
Постановка проблеми. Подолання сучасних економічних загроз для розвитку бізнесу потребує перегляду форм контролю, які нині використовуються в мережах ресторанів, і впровадження внутрішнього аудиту витрат. Розгляд різних підходів до класифікації цього об’єкта сприяє досягненню якісних результатів внутрішнього аудиту витрат.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Питання класифікації видатків ресторанів вивчали І. Андрющенко, І. Десяткіна, І. Карпенко, В. Новодворська, А. Супруненко та ін. Зокрема, такі вчені, як А. Чумак, А. Дідик та С. Гнатів згрупували витрати ресторанного бізнесу за цілями бухгалтерського обліку. Проте цілі витрат внутрішнього аудиту відрізняються від цілей бухгалтерського обліку витрат, тому реалізація витрат внутрішнього аудиту в мережах ресторанів дає змогу визначити цілі заходів контролю і розвитку класифікації видатків, орієнтовані на їх досягнення.
Метою дослідження є розробка теоретичних та методичних положень внутрішнього аудиту витрат ресторанів, ідентифікація цілей реалізації заходів контролю, класифікація видатків, спрямованих на досягнення мети.
Матеріали та методи. Інформаційною базою статті є наукові праці зарубіжних і вітчизняних вчених з цього питання, а також міжнародні та національні законодавчі акти. У дослідженні використано такі методи наукового пізнання: діалектичний, теоретичного порівняння, узагальнення, абстракції, групування, аналізу та синтезу.
Результати дослідження. Теоретичні та методологічні положення внутрішнього аудиту витрат ресторанного бізнесу потребують дослідження в частині визначення цілей контрольних заходів та розробки класифікації витрат, спрямованих на їх досягнення. Обґрунтовано необхідність розподілу витрат відповідно до їх здатності стимулювати зростання доходів ресторанного бізнесу. Це дало змогу диференціювати підходи до управління витратами, що сприятиме зростанню доходів і витрат підприємства.
Висновки. Представлений підхід до класифікації типів видатків ресторанів сприятиме досягненню якості внутрішнього аудиту витрат і підвищенню його ефективності. Можливими напрямами подальших досліджень є розроблення методичного підходу до визначення оптимального рівня витрат через їх параметризацію.
 
Ключові слова: класифікація витрат, мета внутрішнього аудиту витрат, мережа ресторанних підприємств.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)