УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ІНТЕРНЕТ-ДИСТРИБУЦІЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

on .

УДК 004.738.5:640.41
 
ДАНИЛЕНКО Марія Іванівна,
аспірант кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київський національний торговельно-економічний університет
 
ІНТЕРНЕТ-ДИСТРИБУЦІЯ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ
 
Постановка проблеми. Наукову статтю присвячено актуальному питанню взаємодії підприємств готельного господарства з альтернативними системами бронювання у процесі формування та реалізації готельних послуг, що здійснюються на основі інтернет-технологій. Пошук доцільності форм їх співпраці та встановлення паритету у здійсненні маркетингової діяльності створюють підґрунтя для наукових досліджень.
Аналіз останніх досліджень і публікацій у межах визначеної проблеми свідчить, що вітчизняними науковцями неодноразово підкреслювався високий потенціал українського готельного ринку щодо використання глобальних систем бронювання. Аргументовано актуальність цього процесу та досліджено бар’єри впровадження. У той же час питання використання альтернативних систем бронювання у маркетинговій діяльності підприємств готельного господарства є малодослідженими.
Мета статі – дослідження основних тенденцій розвитку та структури альтернативних систем бронювання у готельному бізнесі, встановлення ступеня їх участі у маркетинговій політиці підприємств готельного господарства, визначення впливу альтернативних систем бронювання на маркетингову діяльність вітчизняних підприємств готельного господарства та перспектив їх застосування у готельному бізнесі.
Матеріали та методи. Теоретичним і практичним підґрунтям для аналітичного дослідження та представлення результатів у статті слугували наукові праці вчених, інтернет-сайти органів державної статистики, підприємств готельного господарства, альтернативних систем бронювання. Дослідження у межах запропонованої проблеми проведено на основі загальноприйнятих методів: абстрагування, аналізу та синтезу, індукції і дедукції.
Результати дослідження. Сучасні реалії готельного ринку формують у практичних працівників розуміння доцільності застосування альтернативних систем бронювання. Збільшення їх кількості та встановлення високого ступеня конкуренції супроводжується постійним покращанням технічної якості та швидкості бронювання на сайтах систем. Поступово системи дистрибуції стають основним джерелом збуту готельних послуг, витісняючи пряме бронювання з власних інтернет-ресурсів підприємств готельного господарства. Недостатня відпрацьованість механізму такої співпраці призводить до виникнення дисбалансу при використанні інструментів інтернет-маркетингу.
Висновки. Встановлення балансу у використанні альтернативних систем бронювання має базуватися на розробленні чіткого алгоритму впровадження інтернет-маркетингу у маркетингову діяльність підприємства, де системи бронювання будуть лише одним з інструментів збуту, а розвиток власних інтернет-ресурсів знизить їх значення у процесі формування та реалізації готельних послуг.
 
Ключові слова: інтернет-системи бронювання, альтернативні системи бронювання, готельний бізнес, готельна послуга, інструменти інтернет-маркетингу.


  ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)