Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

АНАЛІЗ ДУМОК СПОЖИВАЧІВ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА

on .

УДК 64.033:334.72
 
ЛУЛА Павел,
д. е. н., професор, декан факультету менеджменту
Краківський економічний університет
ВОЙЧИК Катажина,
асистент кафедри обчислювальних систем
Краківський економічний університет
 
АНАЛІЗ ДУМОК СПОЖИВАЧІВ ТА ЙОГО ЗНАЧЕННЯ У ДІЯЛЬНОСТІ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Постановка проблеми. Протягом років шляхи накопичення даних споживачів щодо товарів (продуктів), які вони купують, змінилися. Зростання кількості думок споживачів про товари і послуги, що, зокрема, накопичуються в Інтернеті, обумовлюють необхідність автоматизації процесу їх аналізу.
Мета і завдання дослідження, представленого у статті, полягають у: визначенні та характеристиці процесу видобутку / збирання думок споживачів; пропозиції рішення щодо того, як проводити їх аналіз; презентації описаного методу аналізу думок на конкретному прикладі для емпіричної перевірки його дієвості.
Результати дослідження. Визначено відмінності між «аналізом настроїв» та «видобутком думок». Для всебічного розуміння думки споживача слід застосовувати три типи аналізу: настроїв, де визначається ставлення до товару (продукту); основних характеристик товару, у ході якого визначаються його особливості; порівняльний. Встановлено, що нині аналітики, як правило, не запитують думку споживача. Споживач сам викладає свої думки у блогах та на різних форумах. Оскільки збір думок є корисним інструментом для прийняття рішень щодо розвитку бізнесу, виникає необхідність у пошуку нових методів щодо накопичення і обробки думок споживачів в інший спосіб, ніж раніше. При цьому у сучасних реаліях (внаслідок розвитку електронної торгівлі і т. п.) під час видобутку думок виникають певні труднощі: необхідність збору даних з різних джерел та обробка великих масивів інформації; різні форми представлення думок в Інтернеті; наявність думок про один і той самий товар на різних мовах тощо.
Висновки. Існує багато різних методів для вивчення думок споживачів. При цьому вибір методу має залежати від мети аналізу і форми представлення думки, що аналізується. Більшість методів вимагають, щоб думки були представлені в одній формі. Для вирішення цієї задачі запропоновано використовувати модель LDA (прихованого розподілення Діріхле). Відповідно до цього аналіз думок потрібно проводити у два етапи: ідентифікація теми та реконструкція.
 
Ключові слова: думки споживачів, настрої споживачів, модель прихованого розподілення Діріхле, автоматизація аналізу думок.


   ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)