УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ

on .

УДК 378.014.6
 
ГУЛЯЕВА Наталия,
кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики, декан факультета экономики, менеджмента и права Киевского национального торгово-экономического университета
  
КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ
 
Постановка проблеми. Еволюція теорії якості, її тлумачення у сфері вищої освіти, створення інструментарію виміру і планування, розвиток системи критеріїв і напрямів підвищення рівня є предметом сучасної наукової дискусії і формування нормативної бази адміністрування. На основі різних сценаріїв формування компетентностей випускника вищого  навчального закладу визначаються напрями вдосконалення змісту підготовки, організації навчання і діагностики знань студентів, взаємодії з роботодавцями, що створює реальні передумови зміцнення потенціалу конкурентоспроможності всіх учасників цього процесу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Розвиток системи вищої освіти, глобалізація освітнього середовища вимагає створення базисних умов зіставності й органічності параметрів національних освітніх конструкцій, і це є найактуальнішими питаннями, які інтенсивно досліджуються вітчизняними і зарубіжними науковцями, викладачами-практиками, професійним середовищем роботодавців.
Мета статті – систематизувати основні підходи до оцінки якості вищої освіти, її сутнісних ознак, розкрити зміст компетентнісного підходу як прийнятого в Європейському просторі за новою парадигмою професіоналізації підготовки, визначити базисні умови врівноваження циклу підготовки і життєвого циклу знань, формування потенціалу конкурентоспроможності як вищого  навчального закладу, так і його випускника.
Матеріали та методи. Застосовано наукові методи теоретичного узагальнення, системного аналізу, індукції, наукові та періодичні видання.
Результати дослідження. Досліджено сутність якості вищої освіти і основніпринципи побудови системи управління нею, сучасні інструменти оцінки її рівня, завдання вищої школи із забезпечення необхідного рівня якості відповідно до змісту, умов і результатів навчання, ефективності мотиваційного механізму і професійної орієнтації.
Висновки. Визначені напрями вдосконалення системи підготовки сучасних фахівців за новою парадигмою вищої освіти на основі критеріїв якості дозволять у національному масштабі створити системні механізми формування і моніторингу професійних характеристик випускників з використанням таких інструментів виміру, як компетентність і компетенція, орієнтувати вищі навчальні заклади України у конструюванні навчального процесу і у власній діяльності в цілому на раціональні підходи зміцнення потенціалу конкурентоспроможності.
 
Ключові слова: якість вищої освіти, компетентнісний підхід, компетенція, потенціал конкурентоспроможності, стандарти якості, педагогічна інженерія, фундаменталізація вищої освіти, професійні кваліфікації, модель навчання дією, національна рамка кваліфікацій.


 КОМПЕТЕНТНІСНИЙ ВИМІР ЯКОСТІ ВИЩОЇ ОСВІТИ