Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ

on .

УДК 364-27:330.3
 
ВОЛОСОВИЧ Світлана,
доктор економічних наук, професор кафедри фінансів Київського національного торговельно-економічного університету
  
ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ
 
Передмова. У зв’язку з макроекономічною нестабільністю, спричиненою глибокими структурними диспропорціями, постала проблема реструктуризації національної економіки та переорієнтації її на високотехнологічні галузі. З огляду на це ключовим завданням є розробка економічних програм щодо залучення інвестицій, впровадження нових знань, підвищення рівня зайнятості, технологічної модернізації економіки. Державні цільові фонди виступають важливим інструментом їх успішної реалізації. Діяльність державних цільових фондів досліджувалася в контексті їх сутності та функціонування соціальних фондів. Водночасподальшого вирішення потребують проблеми забезпечення розвитку національної економіки за допомогою державних цільових фондів.
Мета статті – дослідження взаємозв’язку державних цільових фондів та економічного розвитку держави.
Матеріали і методи. Дослідження проводилось із застосуванням таких наукових методів: теоретичного узагальнення, системного аналізу, індукції.
Результатидослідження. На основі аналізу наукових джерел запропоновано визначення поняття державних цільових фондів як системи економічних відносин, що виникають при формуванні, розподілі та використанні централізованих фінансових ресурсів для фінансування окремих програм загальнодержавного та регіонального призначення. Діяльність державних цільових фондів економічного спрямування має ґрунтуватися на таких принципах, як єдність, системність, моніторинг. Для досягнення цілей, зазначених в економічних програмах, в Україні функціонують Український фонд підтримки підприємництва, Український державний фонд підтримки фермерських господарств, Фонд стабілізації підприємств та організацій, внесених до реєстру неплатоспроможних, Державний спеціалізований фонд фінансування загальнодержавних витрат на авіаційну діяльність та участь України у міжнародних авіаційних організаціях, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Державна інноваційна небанківська фінансово-кредитна установа "Фонд підтримки малого інноваційного бізнесу", Державний фонд регіонального розвитку, Державне агентство з питань відновлення Донбасу.
Висновки. Визначено, що значна частка державних цільових фондів економічного спрямування ґрунтується на змішаному фінансуванні, що передбачає у своєму складі як кошти державного і місцевих бюджетів, так і фізичних і юридичних осіб. При цьому їх функціонування здійснюється, як правило, у межах бюджету визначеного рівня. Створення і функціонування державних цільових фондів економічного спрямування сприятиме покращанню інвестиційного клімату, формуванню системи якісних інвестиційних пропозицій, забезпеченню інноваційної складової економічного зростання, зайнятості та розвитку аграрного сектора.
 
Ключові слова: державні цільові фонди, Український державний фонд підтримки фермерських господарств, Український фонд підтримки підприємництва, Державна інноваційна фінансово-кредитна установа, Державний фонд регіонального розвитку.

 ДЕРЖАВНІ ЦІЛЬОВІ ФОНДИ У СИСТЕМІ РЕАЛІЗАЦІЇ ЕКОНОМІЧНИХ ПРОГРАМ