Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

№6(98)2014

on .

   ЗМІСТ
  До присвоєння звання "Почесний доктор КНТЕУ" Григорію Бєлостєчніку 5
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
МАЗАРАКІ А., ЛАГУТІН В. Внутрішній ринок України в умовах нестабільності глобальної економіки 9
ЗУБРИЦЬКИЙ А. Диверсифікація українського експорту: аналіз на макрорівні 24
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ФОМІНА О. Система управлінської звітності підприємств торгівлі 37
НОВІКОВА Н. Кредитна політика підприємств торгівлі 46
ФУРМАН Т. Базові стратегії в управлінні розвитком підприємств 59
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ШУЛЬГА Н.,
ЧОРНИЙ А.,
ГУСАЧ А.
Вплив глобальних дисбалансів на кредитний ризик банків 70
ВОЛОСОВИЧ С. Державні цільові фонди у системі реалізації економічних програм 84
НАСІБОВА О. Формування дохідної частини солідарної системи пенсійного страхування 95
БОЛОНСЬКИЙ ПРОЦЕС
ГУЛЯЄВА Н. Компетентнісний вимір якості вищої освіти 104

№5(97)2014

on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
РУЖЕВИЧЮС Ю. Дослідження глобальних проблем якості 5
ПРИСЯЖНЮК А. Інституційний розвиток економічної системи в контексті кластеризації 14
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ОВСЮК Н. Документальне забезпечення контролю витрат на оплату праці 23
ПАВЛЮК В. Ідентифікація суб’єктів превентивного антикризового управління підприємством 34
ЛУКАН О. Аналіз ефективності маркетингової діяльності підприємства 42
БОРИСОВСЬКИЙ М. Оцінка запасів на підприємствах целюлозно-паперової промисловості 52
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЧУГУНОВ І. Довгострокова бюджетна стратегія у системі економічної циклічності 64
АНІСІМОВА Л. Інструментарій стрес-тестування кредитного ризику банків 78
СВИЩУК А. Методологічні засади податкового регулювання 89
ПРАВО, ЗАКОНОДАВСТВО, ЮРИДИЧНА ПРАКТИКА
МРУЗ Т. Забезпечувальні функції пов’язаних контрактів 105
ЧЕХ М. Страхування екологічних ризиків підприємців у Польщі 112

№4(96)2014

on .

№3(95)2014

Автор: Редактор on .

№2(94)2014

Автор: Редактор on .

 ЗМІСТ
ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
СИМОНЕНКО В. Аудит ефективності: проблеми адаптації та впровадження 5
МЕЛЬНИК Т.,
ПУГАЧЕВСЬКА К.
Нетарифне регулювання у країнах ЄС 15
КІНДЗЕРСЬКИЙ Ю. Інститут державного замовлення в Україні: причини та наслідки функціональної деградації 28
ПРИСЯЖНЮК А. Адаптивні механізми державного стимулювання кластерної організації економіки 51
ПІДПРИЄМНИЦТВО
ДЛУГОШ И. Підприємства як інвестори в умовах біоекономіки 62
КРАСНІКОВ Д. Постачання товарів державним замовникам: аналіз ризиків виникнення збитків 75
ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЧУГУНОВ І.,
ПАСІЧНИЙ М.
Формування дохідної частини бюджету українських губерній в середині ХІХ – на початку ХХ століття 85
БАГДАСАРЯН А. Проблеми інтеграції ринку цінних паперів на пострадянському просторі 98
ГУБАЙ М. Аналітичне забезпечення управління адміністративними витратами банків 105
ДИСКУСІЙНИЙ ПРОСТІР
ШКЛЯРУК К.,
БІДЮК А.
Бізнес-освіта: виклики часу і фактори розвитку 120

Більше статей...