Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

Вимоги щодо подання рукописів


НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ "ВІСНИК КНТЕУ" внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних та філософських наук, видається 6 разів на рік.

До журналів приймаються рукописи наукових праць, які ніколи раніше не публікувалися і не приз­начені для одночасної публікації в інших виданнях.
Редакцією здійснюється перевірка на плагіат.
Обсяг рукопису – 8–16 сторінок.
Кількість авторів – не більше трьох.
Статті публікуються українською та англійською мовами.
Аспіранти і здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником.

Рукопис має бути побудований за стандартною схемою:

 • шифр Універсальної десяткової класифікації (УДК);
 • прізвище та ім’я автора – українською та англійською мовами;
 • назва статті – українською та англійською мовами;
 • анотація статті – українською мовою обсягом 5–7 рядків;
 • ключові слова – українською та англійською мовами.
 • текст статті структурується за розділами:
Передмова (Background):
 • постановка проблеми у загальному вигляді, її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
 • аналіз останніх досліджень і публікацій;
 • виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, яким присвячується стаття;
 • формулювання мети статті (постановка завдання).
Матеріали та методи (Material and methods).
Результати (Results)виклад основного матеріалу з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів.
Висновки (Conclusion)висновки з даного дослідження і перспективи подальших розвідок у цьому напрямі;

 • список використаних джерел оформлюється згідно з ДСТУ 3582:2013 і подається після тексту. Посилання на джерела в тексті слід наводити у порядку їх використання в квадратних дужках із зазначенням номера джерела та через кому номера сторінки [1, с. 243];
 • розширене авторське резюме українською та англійською мовами за структурою рукопису обсягом від 100 до 250 слів (до 25 рядків);
 • авторська довідка українською та англійською мовами:  прізвище, ім’я, по батькові (повністю); повна назва і адреса організації, посада; вчене звання, науковий ступінь; контактні телефони; e-mail; ORCID.
Рукописи оформлюють одним файлом у редакторі Microsoft Word (шрифт Times New Roman, розмір – 13, інтервал – 1.5; формули – в редакторі Equation, сторінки пронумеровані, усі поля – 20 мм).
Цитати, статистичні дані подаються з посиланням на джерело.
Рисунки, графіки й таблиці повинні бути пронумеровані й мати назву. Їх треба виконувати в книжковій орієнтації, чорно-білими. Ілюстративний матеріал розміщують під текстом, в якому вперше є посилання на нього, або на наступній сторінці. Графіки додатково подаються окремим файлом у Microsoft EXCEL.
Формули необхідно відділяти одним рядком від решти тексту, центрувати, нумерувати в круглих дужках, які вирівнюють до правої межі тексту. Фізичні величини наводяться в одиницях Systeme International (SI).

Сканований матеріал не приймається.

Датою подання рукопису вважається день надходження до редакції, у разі доопрацювання – день отримання виправленого тексту.
Рішення про публікацію статті приймає редколегія. До рецензування залучаються авторитетні науковці та практики за фахом статті. До назви та тексту можуть бути внесені редакційні правки без узгодження з автором.
Рукописи, які відхилила редакційна колегія, авторам не повертаються.

Рукописи, оформлені без урахування викладених вимог, не розглядаються.

Варіант рукопису подається електронною поштою visnik@knute.edu.ua

 

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ

Автор: Sveta on .

ЕТИКА ПУБЛІКАЦІЙ
ТА ЗАПОБІГАННЯ НЕДОБРОСОВІСНІЙ ПРАКТИЦІ ПУБЛІКАЦІЙ
 
(Укладено з використанням публікаційних принципів
Publishing Ethics Resource Kit (PERK)
та відповідно до рекомендацій Elsevier


НАУКОВИЙ ЖУРНАЛ
«
ВІСНИК КИЇВСЬКОГО НАЦІОНАЛЬНО ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО УНІВЕРСИТЕТУ»,

що внесено до переліку наукових фахових видань України з економічних та філософськихнаук,
видається 6 разів на рік.
 
 
РЕДАКЦІЙНА ПОЛІТИКА ТА ЕТИКА

Базові положення
 
У своїй діяльності редакція наукового журналу «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету» керується законодавством України (Закони України «Про інформацію», «Про освіту», Етичним кодексом ученого України, дотримується рекомендацій Elsevier, публікаційних принципів Publishing Ethics Resource Kit (PERK), принципів академічної доброчесності, вимог Міністерства освіти і науки України до наукових видань.
Приймаючи на публікацію наукові статті, редакційна колегія наукового журналу оцінює інтелектуальний зміст рукописів незалежно від раси, статі, сексуальної орієнтації, релігійних вподобань, походження, громадянства, соціального статусу чи політичних уподобань автора/авторів.
 
Редакційна політика журналу ґрунтується на принципах об’єктивності та неупередженості щодо відбору статей з метою їх публікації; високої вимогливості до якості наукових досліджень; обов’язкового рецензування рукописів; дотримання колегіальності у прийнятті рішень щодо публікації; доступності та оперативності у спілкуванні з авторами; суворого дотримання авторських і суміжних прав.
 
Загальні вимоги
 
До журналу приймаються рукописи наукових праць українською та англійською мовами, які ніколи раніше не публікувалися і не призначені для одночасної публікації в інших виданнях.
Обсяг рукопису – 8–16 сторінок.
Кількість авторів – не більше ніж три.
Аспіранти і здобувачі повинні узгодити рукопис із науковим керівником. Праці студентів публікуються у співавторстві з…
 
Всі рукописи, що надходять до редакції, обов’язково рецензуються за встановленою процедурою.
Кожна стаття, що приймається редакцією, обов’язково перевіряється на плагіат з використанням програмних продуктів компанії Unicheck або інших сертифікованих платформ.
За наявності схвальної рецензії рукопис проходить процедури внутрішньоредакційного опрацювання: наукове редагування, літературне редагування, художньо-технічне редагування та верстка за редакційними стандартами. Відхилені за результатами рецензування рукописи повторно не розглядаються.
Кожна стаття отримує міжнародний цифровий ідентифікатор DOI (Digital Object Identifier).
 
Авторські права і академічна доброчесність
 
Передаючи матеріали для публікації в науковому журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету», автори погоджуються з тим, що за отримання схвальної рецензії та прийняття рукопису до публікації стаття після відповідного редакційного опрацювання може бути розміщена в електронних базах даних з обов’язковим зазначенням авторства і збереженням авторських прав у повному обсязі за авторами. При цьому автор/автори надають журналу право першої публікації, що дає можливість поширювати цей матеріал із зазначенням авторства та первинної публікації в науковому журналі «Вісник Київського національного торговельно-економічного університету».
 
Автор/автори несуть відповідальність за новизну і вірогідність результатів наукового дослідження, а також за дотримання принципів академічної доброчесності, що передбачає:

 • автор/автори статті зобов’язанінадавати вірогідні результати проведених досліджень. Сфальсифіковані твердження неприйнятні;
 • автор/автори повинні гарантувати, що результати дослідження, викладені в рукописі, повністю оригінальні. Запозичені фрагменти або твердження мають бути оформлені з обов’язковим зазначенням автора та першоджерела. Надмірні запозичення, а також плагіат у будь-яких формах, включаючи неоформлені цитати, перефразування або присвоєння прав на результати чужих досліджень, є неприйнятними;
 • автор/автори визнають внесок усіх осіб, що так чи інакше вплинули на хід дослідження. У статті мають бути наведені посилання на всі праці, що використовувалися у процесі дослідження;
 • автор/автори не мають права подавати до журналу рукопис або будь-які його частини, що надсилалися до інших видань (наукових або ненаукових) і знаходяться на розгляді, а також не можуть пропонувати матеріали, вже опубліковані в інших джерелах (не виключаючи власних розробок);
 • всі дослідники, що внесли істотний внесок у структуру рукопису, мають бути зазначені як співавтори;
 • якщо автор виявить суттєві помилки або неточності в статті на етапі її розгляду або після її опублікування, він повинен якнайскоріше повідомити про це редакцію.

Політика відкритого доступу
 
Редакція наукового журналу практикує політику відкритого доступу до опублікованого змісту, дотримуючись принципів вільного розповсюдження наукової інформації та глобального  обміну знаннями задля загального суспільного прогресу. Контент розповсюджується згідно з ліцензією Creative Commons Attribution Licence.
 
Доступ до даних та їхнє збереження
 
Авторам можуть запропонувати надати вихідні дані для редакторського огляду. Вони повинні бути готові надати вільний доступ до таких даних, якщо це можливо, і в будь-якому разі матимуть зберігати ці дані протягом певного часу після їхньої публікації.

Процедура рецензування

on .

Процедура рецензування статей, які надійшли до редакції
Наукового журналу "ВІСНИК КНТЕУ"


1. Рукопис статті надходить електронною поштою на адресу редакції: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. , реєструється в журналі обліку рукописів за порядковим номером і датою надходження.
2. Для кожного рукопису статті оформлюється обкладинка встановленого зразка (Картка руху рукопису), де зазначаються:
 • дані про автора (ів);
 • назва рукопису;
 • ПІБ, посада і науковий ступінь рецензента (ів);
 • пам’ятка рецензенту, в якій визначено обов’язкові елементи рецензії;
 • висновок рецензента.
3. Оформлена стаття подається заступнику головного редактора, який призначає рецензентів.
4. Рецензенти отримують Картку руху рукопису зі статтею в паперовому вигляді.
5. Термін рецензування – 1 місяць.
6. Рецензенти повертають рукопис статті з ґрунтовною рецензією, в якій розкрито актуальність проблеми, позитивні сторони дослідження та зазначено недоліки. Рецензія закінчується чітким висновком : "До друку" або "На доопрацювання", або "Не рекомендовано до опублікування" (з обґрунтуванням причини відхилення).
7. Якщо один рецензент дав позитивну рецензію на статтю, а інший – негативну, стаття надсилається третьому рецензенту для винесення остаточного вердикту.
8. У разі потреби доопрацювання статті, рукопис повертається автору із зазначенням недоліків. Після доопрацювання автор повторно надсилає статтю до редакції, а рецензент повторно перевіряє виправлення зауважень і надає новий висновок.
9. Після рекомендації рецензента статті "До друку" рукопис представляється на засідання редакційної колегії для узгодження остаточної назви і затвердження змісту поточного номера журналу, в якому рекомендовано опублікування даної статті. 

Контакти

Автор: Редактор on .

Київський національний торговельно-економічний університет
вул. Кіото, 19, Київ, Україна, 02156
Тел.: (044) 518-90-92

Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

РЕДАКЦІЙНА КОЛЕГІЯ НАУКОВОГО ЖУРНАЛУ

Автор: Редактор on .

"ВІСНИК Київського національного 
торговельно-економічного університету"

 

Головний редактор 
МАЗАРАКІ Анатолій Антонович,
д. е. н., професор, ректор, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Scopus,  ORCID   Google Scholar,   Web of Science  ResercherID

Заступник головного редактора 
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія Володимирівна,
д. т. н., професор, перший проректор з науково-педагогічної роботи,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID   Google Scholar,  Web of Science  ResercherID

Відповідальний секретар
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана Володимирівна,
д. е. н.,  професор, проректор з наукової роботи,
Київський національний торговельно-економічний університет 
(Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science ResercherID


Члени редакційної колегії

з економічних наук:

БАЙ Сергій Іванович, 
д. е. н., професор, завідувач кафедри менеджменту,

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science  ResercherID 

БЛАКИТА Ганна Владиславівна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,    ORCID,    Google Scholar,   Web of Science ResercherID 

 

БОЙКО Маргарита Григорівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   
Web of Science ResercherID 


БОНДАРЕНКО Олена  Сергіївна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри маркетингу,

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,    Web of Science  ResercherID 


БОСОВСЬКА Мирослава Веліксівна,
д. е. н., професор, професор кафедри готельно-ресторанного бізнесу,
Київський національний торговельно-економічний університет
(Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,  ORCID,   Google Scholar,   Web of Science ResercherID


ВЕДМІДЬ Надія Іванівна,

д. е. н., професор, декан факультету ресторанно-готельного та туристичного бізнесу,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,  Web of Science  ResercherID

ВОЛОСОВИЧ Світлана Василівна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID,    Google Scholar,    Web of Science  ResercherID

ГЕРАСИМЕНКО Анжеліка Григорівна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економічної теорії та конкурентної політики,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,  ORCID,   Google Scholar,   Web of Science ResercherID 
 

ДУБОВИК Тетяна Віталіївна,
д. е. н.,  професор кафедри журналістики та реклами, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science  ResercherID

 

МАКОГОН Валентина Дмитрівна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,
   ORCID,    Google Scholar,    Web of Science  ResercherID


МОРОЗОВА Людмила Сергіївна,
д. е. н., професор, професор кафедри фінансів,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID,   Google Scholar, 
 Web of Science  ResercherID

 

НАЗАРОВА Каріна Олександрівна,

д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science  Resercher ID

ТКАЧЕНКО ТЕТЯНА ІВАНІВНА,
д. е. н., професор, завідувач кафедри туризму та рекреації,

Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science  Resercher ID
 

д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування,
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus   ORCID,   Google Scholar,    Web of Science ResercherID

 

ЧУГУНОВ Ігор Якович,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансів, 
Київський національний торговельно-економічний університет (Україна)
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus  ORCID,   Google Scholar,   Web of Science ResercherID


БЕРІДЗЕ Ростом,
д. е. н.,  професор, декан факультету туризму,
Батумський державний університет ім. Шота Руставелі (Батумі, Грузія)

Scopus,  ORCID,   Google Scholar Web of Science ResercherID


ДЖОУБ Маркус,
доктор наук, професор, Університет Майамі, Оксфорд, Огайо (США)
E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus,    ORCID,   Google Scholar,    Web of Science ResercherID


ІЛЛЯШ Ольга Ігорівна,
доктор хабілітований, професор, Університет Миколая Коперника в Торуні (Польща)

Scopus,  ORCID,   Google Scholar,    Web of Science  ResercherID 


ЛАНГ Франц Пітер,
доктор хабілітований, професор, Університет економіки та управління в Ессені,

Вищий економічний інститут у Люксембурзі (Німеччина)
E-mail Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Scopus,   ORCID,   Google Scholar,  Web of Science ResercherID


ЛАЦЕ Наталя,
д. е. н., професор, Ризький технічний університет (Латвія)

E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus  ORCID,   Google Scolar Web of Science  ResercherID


ПАВЛІК Анджей,
д. е. н., професор, начальник відділу підприємництва та інновацій, 
Університет ім. Яна Кохановського (Польща)

Scopus,   ORCID,   Google Scholar,   Web of Science ResercherID


СУВАН-АЧАРІЯ Чинасак,

д. е. н., доцент, професор, Таксін університет (Сонгкхла, Таїланд)
E-mail  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
Scopus ORCID,   Google Scholar,   Web of Science ResercherID


ТАКАХАШИ Томохіко,
д. н., професор, Університет Такушоку (Токіо, Японія)
Scopus,   ORCID,   Google Scholar,  Web of Science  ResercherID


ФІЛІС Константінос,
керівник Центру вивчення Росії, Євразії та Південно-Східної Європи, політолог (Афіни, Греція)
Scopus ORCID,   Google Scholar,  Web of Science  ResercherID