Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ В ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ XVIII–XX СТОЛІТЬ

on .

УДК 330.8
 
ГЕРАСИМЕНКО А.,
к. е. н., ст. викладач кафедри економічної теорії та конкурентної політики КНТЕУ
 
ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ В ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ XVIII–XX СТОЛІТЬ
 
Досліджено еволюцію категорії "конкуренція" в історії світової економічної думки, починаючи від А. Сміта і закінчуючи сучасними дослідниками. Визначено і підтверджено цитатами етапи якісних змін конкуренції як економічного явища у світовій економіці XVIII–XX ст. Виявлено визначальні тенденції сучасного етапу еволюції.

 ЕВОЛЮЦІЯ ТЕОРІЇ КОНКУРЕНЦІЇ В ІСТОРІЇ ЕКОНОМІЧНОЇ ДУМКИ XVIII–XX СТОЛІТЬ