Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

НОВІ НАПРЯМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕРУХОМОСТІ

on .

УДК 657.922
 
ВЕРЕНИЧ О.,
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ
 
ШАПОВАЛОВА А.,
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку КНТЕУ
 
НОВІ НАПРЯМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕРУХОМОСТІ
 
Розкрито методологічні засади формування в бухгалтерському обліку інформації про операційну та інвестиційну нерухомість відповідно до П(С)БО 32 "Інвестиційна нерухомість". Для забезпечення узгодженості окремих положень національних стандартів бухгалтерського обліку запропоновано внести зміни до стандартів 7 "Основні засоби" та 9 "Запаси". Запропоновано методичні підходи щодо поточного обліку операцій з об’єктами інвестиційної нерухомості. Визначено основні положення облікової політики підприємства з інвестиційної нерухомості.

 НОВІ НАПРЯМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ НЕРУХОМОСТІ