Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ "ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ"

on .

УДК 005:658.114.2
 
КУЗНЕЦОВА І.,
к. е. н., докторант Одеського державного економічного університету
 
ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ "ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ"
 
Доведено, що розгляд управління як ключової здібності організації дозволить отримати джерело створення унікальної конкурентної переваги. Обґрунтовано сутність управління як процесу отримання й обробки необхідної інформації про стан зовнішнього середовища й об’єкта управління. Запропоновано визначення дефініції "технологія управління". Визначено основні складові технології управління.

 ВИЗНАЧЕННЯ СУТНОСТІ ДЕФІНІЦІЇ "ТЕХНОЛОГІЯ УПРАВЛІННЯ"