УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

Вісник 03.2010

Автор: Редактор on .

 

  З М І С Т

  ДЕРЖАВА ТА ЕКОНОМІКА
ТИМЦУНИК В. Регіональна політика: проблеми та перспективи ре­формування 5
ВИСОЧИН І. Державне регулювання торговельної діяльності в Україні та світі:
порівняльний аналіз
11
МЕЛЬНИК М. Партнерство держави і бізнесу як фактор ділової ак­тивності в Україні 23
ТЕРЕЩЕНКО С.,
ХАБЛО Г.
Ціна та вартість у сфері митного регулю­вання 40
  ФІНАНСИ ТА БАНКІВСЬКА СПРАВА
ЄРМОШЕНКО А. Дистрибуція фінансових продуктів
у контексті вза­ємодії страховиків і банків
49
КУЧЕРЕНКО В. Форми інтеграції банківського та страхового капі­талів 57
  ФІЛОСОФСЬКІ ВИМІРИ СУЧАСНОГО СВІТУ
ВАЛУЙСЬКИЙ О. Екологічний виклик сучасному глобальному світу в філософському вимірі 67
ТЕРЛЕЦЬКА І. Гендерні аспекти політики: спроба синтезного аналізу 77
КРАМАР Т. Діалектика індивідуального та соціального у феномені свободи особистості 86
  ФОРУМ ІСТОРИЧНИХ НАУК
БАДАХ Ю. Приєднання Бессарабії та Північної Буковини
до СРСР (до 70-річчя)
92
КИЗИМЕНКО І. Історіографія формування політичних партій України 99
ГУСЄВА Н. Вплив повоєнних реалій ФРН на розвиток студентського протестного руху 60-х років ХХ ст. 107
ЛИТВИН Н. Вислання професури 1922 р. як ідеологічний чинник боротьби з українською інтелігенцією 119