Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Редактор on .

УДК 657.1.012.1
 
КОРОЛЬ С.,
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету
 
НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА
 
Здійснено порівняльний аналіз нефінансової та фінансової звітності підприємства за низкою ознак. Розглянуто користувачів, мотиви, умови, принципи складання, призначення, джерела інформації та інші особливості звітності. Акцентовано увагу на зв'язку нефінансової звітності з обліковою системою підприємства.
 
 НЕФІНАНСОВА ЗВІТНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА