Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНТЕГРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ДО СВІТОВОЇ ЧЕРЕЗ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ

Автор: Редактор on .

УДК 339.92:001
 
МАЗАРАКІ А.,
д. е. н., професор, ректор Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРИТУЛЬСЬКА Н.,
д. т. н., професор, проректор з наукової та навчально-методичної роботи Київського національного торговельно-економічного університету
 
МЕЛЬНИЧЕНКО С.,
д. е. н., професор кафедри готельно-ресторанного та туристичного бізнесу Київського національного торговельно-економічного університету
 
ІНТЕГРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ДО СВІТОВОЇ ЧЕРЕЗ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ
 
Зауважено на актуальності інтеграції вітчизняної науки у європейський і світовий дослідницький та освітянський простір через внесення та підтримку присутності у наукометричних міжнародних базах даних Scopus, Web of  Science, Webometrics та ін. Проаналізовано можливості внесення вищих навчальних закладів України до наукометричної бази через індексацію наукових журналів у Scopus та опублікування вченими своїх праць у зареєстрованих у базі даних виданнях. Представлено процедуру індексації нових видань базою даних. Розкрито критерії відбору видань та оцінки якості наукової діяльності вчених і колективів за допомогою індексів цитованості, Хірша, імпакт-фактору. Сформульовано пропозиції щодо інтеграції вітчизняної науки у світовий інтелектуальний простір.
 
 ІНТЕГРАЦІЯ ВІТЧИЗНЯНОЇ НАУКИ ДО СВІТОВОЇ ЧЕРЕЗ НАУКОМЕТРИЧНІ БАЗИ ДАНИХ