Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОБЛІК ВИТРАТ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Редактор on .

УДК 657:338.486.4
 
КОРОЛЬ С.,
к. е. н., доцент кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОБЛІК ВИТРАТ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Розглянуто класифікацію витрат туристичного оператора для цілей бухгалтерського обліку на основі сукупності факторів: організаційної форми туристичної діяльності, структури туру, договірних умов і місця надання послуг, законодавчих вимог до суб'єктів туристичної діяльності тощо. Уточнено умови визнання витрат на туристичні послуги з урахуванням норм законодавства. Детально проаналізовано  виробничі витрати туроператора. Обґрунтовано методику обліку витрат із застосуванням рахунку 39 "Витрати майбутніх періодів".
 
 ОБЛІК ВИТРАТ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА