Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПЕРІОДИЦІ НАДДНІПРЯНЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.

Автор: Редактор on .

УДК [323.1:050]:94(477)
 
АНДРІЙЧУК М.
ст. викладач Видавничо-поліграфічного інституту НТУУ "КПІ"
 
НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПЕРІОДИЦІ НАДДНІПРЯНЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.
 
На основі аналізу періодичних видань соціал-демократичних організацій Наддніпрянської України початку ХХ ст. відображено їх бачення національного питання в Російській імперії та шляхів його розв’язання. Редакції газет "Праця" та "Слово" порушували у своїх публікаціях не лише такі важливі складові національного питання, як українське та єврейське питання, а й брали участь у дискусіях на сторінках наддніпрянської преси.

 НАЦІОНАЛЬНЕ ПИТАННЯ В СОЦІАЛ-ДЕМОКРАТИЧНІЙ ПЕРІОДИЦІ НАДДНІПРЯНЩИНИ ПОЧАТКУ ХХ СТ.