Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ

Автор: Редактор on .

УДК 330.131.7:336.532
 
ДОРОШЕНКО Маргарита,
к. т. н., доцент кафедри банківської справи Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ
 
Розглянуто особливості розрахунку ризику інвестиційного проекту. Ефективність інвестиційного проекту відображена за допомогою доходності та ризику. Використовуються такі критерії, як імовірнісна дисперсія, математичне очікування, середньоквадратичне відхилення, а також апарат теорії корисності (криві толерантності).
 
Ключові слова: інвестиційний проект, ризик інвестиційного проекту, ефективність інвестиційного проекту, ситуація ризику, ситуація невизначеності, взаємозв’язок "ризик-доходність", криві корисності, агресивний інвестор, консервативний інвестор.
 
 ОСОБЛИВОСТІ ОЦІНКИ РИЗИКУ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПРОЕКТУ