Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ

Автор: Редактор on .

УДК 159.922.8
 
ЗАЗИМКО Оксана,
к. психол. н., доцент кафедри психології Київського національного торговельно-економічного університету
 
ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
 
Відображено роль індивідуальних смислів, які розкривають суть абстрактних життєвих цінностей, у процесі зростання та самопроектування особистості. Розкрито особливості смислозчитуваної та смислотворчої діяльності на рівнях особистого й особистісного досвідів. Емпірично виявлено особистісні смисли життєвих цінностей сучасного юнацтва та визначено тенденцію орієнтації сучасної молоді на суб’єктивне теперішнє.
 
Ключові слова: життєві цінності, юнацький вік, життєвий досвід, особистісні смисли.
 
 ФОРМУВАННЯ ЖИТТЄВИХ ЦІННОСТЕЙ У ЮНАЦЬКОМУ ВІЦІ: ПСИХОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ