Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В МІЖДЕРЖАВНИХ РЕЙТИНГАХ

Автор: Редактор on .

УДК [339.9:005.336.6]:33.001.76(477)
 
ЛІГОНЕНКО Лариса,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки підприємництва Київського національного торговельно-економічного університету
 
ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В МІЖДЕРЖАВНИХ РЕЙТИНГАХ
 
Узагальнено інформацію щодо рейтингових систем, які використовуються для порівняння інноваційності економік окремих країн. Ідентифіковано місце України в міждержавних порівняннях та фактори, що його обумовлюють. Визначені найбільш проблемні аспекти формування та реалізації інноваційного потенціалу України, які потребують першочергового вирішення на державному та на місцевому рівнях.
 
Ключові слова: інноваційність економіки, інноваційний розвиток, міжнародні рейтинги, рейтингова система, міждержавні порівняння, рейтингові оцінки.
 
 ОЦІНКА ІННОВАЦІЙНОСТІ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ В МІЖДЕРЖАВНИХ РЕЙТИНГАХ