Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СУБ’ЄКТИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ

Автор: Редактор on .

УДК 342.9:656
 
ГУРЖІЙ Анна,
Київський університет ім. Бориса Грінченка,
викладач кафедри правознавства
 
СУБ’ЄКТИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ
 
Постановка проблеми. Аналіз практичних аспектів юрисдикційної діяльності в сфері перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів засвідчив широке коло проблем, пов’язаних з розглядом відповідних адміністративних справ, складанням процесуальних документів, здійсненням процесуальних дій, прийняттям та виконанням процесуальних рішень. Витоки цих проблем криються в площині процесуального статусу суб’єктів адміністративно-деліктного провадження, що зумовлює доцільність наукового пошуку шляхів його вдосконалення.
Метою статті є висвітлення недоліків процесуального статусу суб’єктів провадження у справах про порушення правил перевезень небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів, а також розроблення конкретних законодавчих пропозицій з його вдосконалення.
Результати дослідження. З метою оптимізації провадження у справах про адміністративні проступки на транспорті в чинному законодавстві запропоновано закріпити повноваження працівників міліції щодо складання протоколу про порушення правил перевезення небезпечних вантажів, проїзду великовагових і великогабаритних транспортних засобів. Обґрунтовано необхідність розширення спектру заходів процесуального забезпечення, віднесених до компетенції працівників органів внутрішніх справ. Запропоновано впровадити в практику такий захід процесуального забезпечення, як тимчасова заборона експлуатації транспортного засобу. Внесено комплекс пропозицій, спрямованих на приведення адміністративно-процесуального статусу суб’єктів адміністративно-деліктного провадження у відповідність до вимог Конституції України та загальносоціальних стандартів прав людини.
Висновки. Низька ефективність заходів адміністративної відповідальності за делікти на транспорті значною мірою обумовлена процесуальними вадами їх реалізації. У зв’язку з цим постає необхідність вжиття комплексу правових та організаційних заходів, спрямованих на вдосконалення процесуального статусу учасників розгляду справ про порушення правил перевезення небезпечних, великовагових і великогабаритних вантажів.
 
Ключові слова: транспорт, вантаж, дорожній рух, правопорушення, відповідальність, провадження.
 
 СУБ’ЄКТИ ПРОВАДЖЕННЯ У СПРАВАХ ПРО ПОРУШЕННЯ ПРАВИЛ БЕЗПЕКИ ВАНТАЖОПЕРЕВЕЗЕНЬ