Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ГАЛУЗЕВА ПРИРОДА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА

Автор: Редактор on .

УДК 346.1
 
КРУПКА Юрій,
Київський національний торговельно-економічний університет,
к. ю. н., доцент кафедри комерційного права
 
ГАЛУЗЕВА ПРИРОДА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА
 
Постановка проблеми. Запропоновану наукову роботу присвячено визначенню правової природи господарського права, його місця в системі права України. Вирішення цього питання має не лише теоретико-пізнавальне, а й практичне значення, оскільки створює передумови для усунення колізій між нормами різних галузей права, дотичних (прямо чи опосередковано) до регулювання відносин у сфері господарювання.
Аналіз наукових джерел з обраної тематики свідчить про відсутність серед науковців-правознавців єдиної позиції щодо визначення правової природи господарського права. За цих умов продовження наукового обговорення зазначеної проблеми є актуальним та формує основу мети дослідження.
Результати дослідження. Проаналізовано основні підходи до визначення правової природи господарського права з подальшим доведенням необхідності розв’язання зазначеної наукової проблеми шляхом класифікації галузей права, запропонованої С. Алексєєвим, який виокремлює з їх числа профілюючі (первинні, фундаментальні), спеціальні та комплексні утворення. З огляду на це, господарське право пропонується розглядати як комплексне міжгалузеве утворення, що ґрунтується на власному, якісно однорідному базисі господарських відносин. Проте воно не є внутрішньо консолідованою й однорідною юридичною системою з власним правовим режимом, притаманним для профілюючих галузей права і використовує для регулювання господарських відносин поряд з власним юридичним інструментарієм (принципи, методи, зокрема, метод рівного підпорядкування суб’єктів господарського права суспільному господарському порядку) інструментарій інших галузей (зокрема, диспозитивний та імперативний методи).
Висвітлено питання визначення співвідношення Цивільного і Господарського кодексів України. На підставі критичного аналізу існуючих в юридичній літературі підходів обстоюється позиція, за якою Господарський кодекс є не спеціальним відносно Цивільного кодексу законом, а загальним законом у сфері господарювання, що містить комплекс взаємопов’язаних цивільно-правових і публічно-правових норм, які регулюють господарські відносини, що виникають у процесі організації та здійснення господарської діяльності.
Висновки. Проведене дослідження може стати складовою більш повного розуміння юридичної природи господарського права та його місця в системі права України.
 
Ключові слова: система права України, галузі права, правова природа господарського права, правові колізії.
 
 ГАЛУЗЕВА ПРИРОДА ГОСПОДАРСЬКОГО ПРАВА