Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ТЕОРІЯ "РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЛОЧИНУ" ЯК ПІДҐРУНТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ

Автор: Редактор on .

УДК 351/354
 
СОЛОВЙОВ Віктор,
Апарат РНБО України,
к. ю. н., завідувач відділу внутрішніх загроз управління експертно-аналітичного забезпечення
 
ТЕОРІЯ "РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЛОЧИНУ" ЯК ПІДҐРУНТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ
 
Постановка проблеми. В Україні однією з проблем, що потребують невідкладного вирішення, є корупція, яка являє значну загрозу демократії, реалізації принципу верховенства права, соціальному прогресу, національній безпеці, становленню громадянського суспільства. Зважаючи на це, пріоритетами державної політики є створення дієвої системи запобігання корупції, ефективна протидія корупційним явищам, виявлення їх передумов та подолання наслідків.
Реалізація цієї мети неможлива без ґрунтовного вивчення соціально-економічних аспектів корупції та формування на цій основі теоретичних засад національної антикорупційної стратегії.
Метою статті є інтеграція наукових ідей видатного американського вченого Г. С. Беккера в національну доктрину боротьби з корупцією.
Результати дослідження. На основі аналізу теорії "раціонального злочину", розробленої Г. С. Беккером, визначено чинники, які детермінують корупційну поведінку суб’єктів владних повноважень та сприяють поширенню корупції в управлінському середовищі. Встановлено, що основними напрямами національної антикорупційної стратегії України мають стати зниження потенційних вигод і переваг, обумовлених корупційною діяльністю, а також актуалізація пов’язаних з нею ризиків (викриття, покарання, осуд громадськості тощо). У рамках цих стратегічних напрямів пропонується здійснити комплекс заходів, спрямованих на запровадження системи доброчесної поведінки посадових осіб,  підвищення стандартів прозорості та відкритості в діяльності органів державної влади, вдосконалення правових та організаційних засад протидії корупції.
Висновки. Доведено, що впровадження теорії Г. С. Беккера дозволить істотно підвищити ефективність національної антикорупційної політики та досягти помітного прогресу в боротьбі з корупційними явищами.
 
Ключові слова: корупція, національна антикорупційна стратегія, теорія "раціонального злочину", запобігання та протидія корупції.

 ТЕОРІЯ "РАЦІОНАЛЬНОГО ЗЛОЧИНУ" ЯК ПІДҐРУНТЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АНТИКОРУПЦІЙНОЇ СТРАТЕГІЇ