Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

МАТРИЦЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ

Автор: Редактор on .

УДК 336.71:005.334
 
ШУЛЬГА Наталія,
Київський національний торговельно-економічний університет,
д.е.н., професор, завідувач кафедри банківської справи
 
ГОРДІЄНКО Тетяна,
Київський національний торговельно-економічний університет,
к.е.н., доцент кафедри банківської справи
 
МАТРИЦЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ
 
Постановка проблеми. Підвищення ефективності управління кредитним ризиком банку обумовлює необхідність розроблення різних модифікацій його матриці, яка дозволить формалізувати фактори кредитного ризику, систематизувати його види, визначити величину потенційних втрат та економічного капіталу для їх покриття.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Дискусійні питання стосовно видів кредитного ризику та факторів його виникнення розкрито в наукових публікаціях низки вчених. Попри наявність окремих наукових доробок, залишаються невирішеними питання щодо розробки різних модифікацій матриць кредитного ризику залежно від мети менеджменту та формування типових управлінських рішень за результатами визначення ймовірності ризику та можливих втрат внаслідок його настання.
Мета статті – проаналізувати існуючі погляди та запропонувати авторське тлумачення ризик-факторів по кожному виду кредитного ризику банку, дослідити різні методичні підходи до побудови матриці кредитного ризику, а також на її основі розробити управлінські рішення.
Матеріали і методи. Під  час дослідження використано методи: порівняння, графічний, табличний, дослідження практики вітчизняних та зарубіжних банків щодо формування матриць кредитних ризиків.
Результати дослідження. Матрицю кредитних ризиків банку запропоновано формувати за такими підходами: агрегованим, якісної та кількісної оцінки, а також комбінованим. За першим методичним підходом матриця складається для систематизації усіх кредитних ризиків, на які наражається банк, а також виявлення найбільш значущих ризик-факторів або підрозділів, що задіяні в процес управління ними, тощо; за другим – передбачається якісна оцінка кредитних ризиків банків, яка базується на експертних судженнях; за третім – відображається результат кількісної оцінки кредитних ризиків банків, а саме втрати банку внаслідок їх настання; за четвертим – матриця формується на основі поєднання як якісних, так і кількісних методів їх оцінки. На основі матриці кредитних ризиків можна формулювати управлінські рішення щодо зміни в кредитній політиці банку, методичних підходів до оцінки кредитоспроможності позичальників, вимог до заставного забезпечення,  напрямків кредитних вкладень банку тощо.
Висновки. Фактори кредитного ризику банку поділяються на: керовані та некеровані, які визначено, на відміну від існуючих точок зору, в контексті кожного з його видів. Матрицю кредитного ризику банку пропонується формувати за різними підходами залежно від мети кредитного ризик-менеджменту. Сформульовано спектр управлінських рішень у сфері кредитного ризик-менеджменту банку. Викладені концептуальні положення потребують подальшого наукового дослідження щодо побудови локальних матриць кредитного ризику, зокрема, кредитних лімітів, розподілу повноважень між підрозділами фронт-бек-мідл-офісів, алокації економічного капіталу на покриття неочікуваних втрат по різних кредитних продуктах залежно від рівня їх ризику.
 
Ключові слова: кредитний ризик, фактори ризиків, матриця ризиків, карта ризиків, кількісна та якісна оцінка ризиків, комбінований підхід до оцінки ризиків.
 
 МАТРИЦЯ РИЗИКІВ У СИСТЕМІ КРЕДИТНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ БАНКУ