Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Автор: Редактор on .

УДК 658.14
 
СИТНИК Ганна,
Київський національний торговельно-економічний університет,
к.е.н., доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
 
ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ
 
Постановка проблеми. Управління капіталом є одним з базових функціональних напрямів фінансового менеджменту, обґрунтуванню теоретичних основ якого присвячено велику кількість фундаментальних досліджень. Така увага до питань управління капіталом визначається їх практичною значущістю, роллю у системі забезпечення ефективного та збалансованого фінансового розвитку будь-якого підприємства, впливом на формування його цінності.
Мета дослідження полягає в обґрунтуванні напрямів вдосконалення методологічних засад оптимізації структури капіталу на підприємствах торгівлі з врахуванням специфічних особливостей їх діяльності та зовнішнього фінансового середовища функціонування, які б в цілому відповідали концепції ціннісно-орієнтованого управління.
Матеріали і методи. Методологічною основою є фундаментальні принципи системного підходу, методи наукової абстракції, аналізу та синтезу, індукції та дедукції. Дослідження особливостей формування структури капіталу в торгівлі здійснено із застосуванням методів трендового та структурного аналізу, анкетного опитування.
Результати дослідження. На основі аналізу сучасних теоретичних концепцій оптимізації структури капіталу та їх практичного застосування сформульовано висновок щодо необхідності об’єднання конкуруючих теорій та врахування низки чинників у перебігу прийняття фінансових рішень щодо структури капіталу в практичній площині. Систематизовано фактори, що найбільшою мірою впливають на прийняття таких рішень. За результатами дослідження особливостей формування структури капіталу на підприємствах торгівлі України, прояву зазначених чинників у реаліях вітчизняної економіки ідентифіковано особливий порядок фінансування підприємствами торгівлі своєї діяльності, обґрунтовано систему критеріїв та порядок оптимізації структури капіталу для підприємств торгівлі, які узгоджуються з концепцією ціннісно-орієнтованого управління, забезпечують його збалансований фінансовий розвиток.
Висновки. Запропонований підхід дозволить підвищити ефективність фінансових рішень щодо формування структури капіталу в перебігу його планування на підприємстві торгівлі з огляду на те, що він: узгоджується з цільовою функцією діяльності підприємства – підвищення його цінності, висуваючи як основний критерій оптимізації структури капіталу максимізацію показника економічно доданої цінності; пов’язує процес формування структури капіталу не тільки з іншими фінансовими параметрами, а і з плановими параметрами операційної діяльності (запланованим темпом зростання товарообороту), що дозволяє узгоджувати ринкові та конкурентні стратегії підприємства торгівлі з його фінансовою політикою з метою забезпечення збалансованого фінансового розвитку; враховує особливості операційної, фінансової діяльності підприємств торгівлі та зовнішнього фінансового середовища функціонування підприємств торгівлі в Україні.
 
Ключові слова: структура капіталу, підприємство торгівлі, ціннісно-орієнтоване управління, збалансований фінансовий розвиток.

 ОПТИМІЗАЦІЯ СТРУКТУРИ КАПІТАЛУ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ