Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

САНАТОРНО-КУРОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА: МІЖ ЗАСТОЄМ ТА МОДЕРНІЗАЦІЄЮ

Автор: Редактор on .

УДК 614.215:005.412
 
МЕЛЬНИЧЕНКО Світлана,
Київський національний торговельно-економічний університет,
д. е. н., професор, проректор з наукової роботи
 
САНАТОРНО-КУРОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА: МІЖ ЗАСТОЄМ ТА МОДЕРНІЗАЦІЄЮ
 
Постановка проблеми. З розвитком туризму відбувається переосмислення ролі закладів соціальної сфери, спрямованої на оздоровлення населення. Насамперед це стосується санаторно-курортних закладів, діяльність яких пов’язана з виробництвом, реалізацією та наданням відпочиваючим послуг лікувально-оздоровчого характеру. Наявні проблеми розвитку, що стосуються нормативно-правових питань регулювання розвитку санаторно-курортних закладів, їх застарілої матеріально-технічної бази, неефективного менеджменту та маркетингу, обмеженої професійної підготовки, вимагають поступового вирішення і передусім через формування цільової програми розвитку санаторно-курортних закладів.
Метою дослідження є визначення концептуальних підходів до розроблення цільової програми розвитку санаторно-курортних закладів, яка базуватиметься на загальних методологічних та ідеологічних засадах.
Результати дослідження. Проаналізовано сучасний стан функціонування санаторно-курортних закладів, окреслено причини, що зумовили негативні тенденції розвитку, сформульовано концептуальні підходи до розроблення цільової програми розвитку санаторно-курортних закладів, визначено основні довгострокові дії щодо розвитку санаторно-курортних закладів для забезпечення їх конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і міжнародному туристичному ринку.
Висновки. Визначення концептуальних підходів до розроблення цільової програми розвитку санаторно-курортних закладів дасть можливість урахувати комплекс заходів, спрямованих на поліпшення діючої системи управління ними, та сприятиме розвитку нових механізмів державного регулювання у санаторно-курортній сфері.
 
Ключові слова: санаторно-курортні заклади, санаторно-курортна сфера, цільова програма, туризм, суб’єкти господарювання, інформаційні технології, нормативно-правова база, матеріально-технічна база, якість послуг, маркетингова стратегія.

 САНАТОРНО-КУРОРТНІ ПІДПРИЄМСТВА: МІЖ ЗАСТОЄМ ТА МОДЕРНІЗАЦІЄЮ