Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ

Автор: Редактор on .

УДК 330.1:339.9 – 047.52
 
ДЕЙНЕКА Тетяна,
ВНЗ Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі",
к.е.н., доцент кафедри міжнародної економіки
 
ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ
 
Постановка проблеми. З’ясування природи суперечностей сучасних суспільних відносин, у тому числі економічних, потребує суцільного сприйняття організації життя соціуму як динамічної системи. Сучасна економіка є по суті інституціоналізованою системою господарської діяльності, яка одночасно ідентифікується як підсистема єдиної світової системи суспільства, що, крім економічних (господарських) відносин, передбачає інституційно опосередковані відносини – політичні та соціокультурні.
Метою публікації є теоретико-методологічний та прикладний аналіз світового суспільства як інституціональної системи з визначенням зумовлених глобалізацією суспільного розвитку особливостей прояву соціальних суперечностей.
Результати дослідження. Розглянуто сутність сучасної економіки як інституціоналізованої системи господарської діяльності та підсистеми інституційно опосередкованих відносин світового суспільства. Визначено особливості інституційних суперечностей суспільства, яке глобалізується, зміст глобального інституціонального конфлікту, розуміння міжнародної бюрократії, роль глобального правлячого (управляючого) класу.
Обґрунтовано, що найбільш вираженими для сучасного періоду розвитку світового суспільства є такі форми інституційного конфлікту: анонімності / легітимності дії представників глобальної еліти та національних держав; неузгодженості наднаціональних / субнаціональних / національних інтересів; наростання суперечностей між інститутом глобального ринку та організацією господарства в рамках державного регулювання національних економічних систем.
Висновки. Суспільство може бути представлено системою інститутів, яка є відкритою, динамічною, перебуває у постійному розвитку. Вищою фазою соціальної суперечності є глобальний інституціональний конфлікт. Особливість інституціональних суперечностей у наш час зумовлюється поширенням інтернет-технологій. У результаті цього більш вираженою стає суперечлива єдність вихідних принципів управління – єдиноосібного та колективного.
 
Ключові слова: суспільні інститути, суперечності, міжнародна бюрократія, глобальний правлячий (управляючий) клас, глобальний інституціональний конфлікт.

 ІНСТИТУЦІОНАЛЬНИЙ АСПЕКТ СУЧАСНИХ ГЛОБАЛЬНИХ СУПЕРЕЧНОСТЕЙ