Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Автор: Редактор on .

УДК 001.895:338.2 (477)
 
МАКОГОН Юрій,
Донецький національний університет,
д. е. н., професор, завідувач кафедри "Міжнародна економіка", директор Донецької філії Національного інституту стратегічних досліджень
 
 ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ
 
Постановка проблеми. Запропоновану наукову роботу присвячено дослідженню сучасного стану економіки України, аналізу структури зовнішньоекономічних операцій, визначенню частки інноваційної продукції в експорті України, а також проблемам подальшого розвитку інноваційного потенціалу України в системі міжнародного співробітництва.
Огляд наукових джерел з обраної тематики свідчить про відсутність цільового дослідження процесів модернізації та впровадження інновацій у промислове виробництво в Україні, що призводить до зниження інноваційної складової експортних поставок. В опублікованих працях здебільшого розглянуто сутність інновацій, а не проблема їх впровадження у виробництво. Актуальність визначених аспектів обумовили мету дослідження.
Результати дослідження. У роботі досліджено сучасний стан економічної ситуації в Україні, виділено перспективні напрями та галузі, що за умови системної кризи можуть стати локомотивами економічного зростання. Розглянуто роль областей, які формують експортний потенціал України, зокрема, наголошено, що саме у Донецькій області зосереджено більшість підприємств машинобудування, металургії та хімічної промисловості.  За результатами дослідження географічної та товарної структури зовнішньої торгівлі України визначено, що в основному наша держава експортує товари з малою часткою обробки, що зумовлено застарілою  технологічною структурою промислового комплексу.
Ґрунтовний аналіз інноваційної складової економічного розвитку України свідчить, що головною метою реформування індустріальних виробництв, які на сьогодні здебільшого забезпечують економічне зростання, є підвищення їх конкурентоспроможності на основі технологічного переоснащення підприємств та оптимізації структури продукції, що ними виробляється, зниження енергоємності виробництва тощо. Розвиток та реалізація науково-технологічного потенціалу промисловості дозволить здійснити позитивні зміни у технологічній структурі промисловості шляхом подолання науково-технологічного відставання, що має здійснюватись у рамках переходу України до стратегії інноваційного прориву.
Висновки. Проведене дослідження може бути складовою більш докладного вивчення процесу модернізації промисловості України та еволюційної трансформації економічної, технологічної та інституційної систем, що стане основою переходу економіки України до "нової економіки", створюючи й реалізуючи в реальному секторі економіки "проривні" технології.
 
Ключові слова: промисловість, економічне зростання, інновації, технологічний уклад, модернізація.

 ПЕРСПЕКТИВИ ІННОВАЦІЙНОГО РОЗВИТКУ ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ