Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ СЕКТОР УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ

Автор: Редактор on .

УДК 339.5(477)
 
МАЗАРАКІ Анатолій,
Київський національний торговельно-економічний університет,
д. е. н., професор, ректор
 
МЕЛЬНИК Тетяна,
Київський національний торговельно-економічний університет,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародної економіки
 
ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ СЕКТОР УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ
 
Постановка проблеми. Наукову роботу присвячено проблематиці сучасного стану зовнішньоторговельного сектора національної економіки, аналізу динаміки і тенденцій його розвитку. Проблеми розглянуто у контексті загальноекономічної ситуації у країні, стану виконання задекларованих вимог щодо прискорення реформування економіки, модернізації виробництва, гармонізації законодавства тощо.
Метою дослідження є визначення тенденцій руху зовнішньоторговельних потоків та зміни їх товарної структури за інституціональних умов, які останнім часом склалися в Україні, виявлення причин зниження цінової конкурентоспроможності експорту та розроблення пропозицій щодо покращання ситуації у зовнішньоторговельному секторі України.
Результати дослідження. Проаналізовано: показники розвитку економіки України, ефективності економічної діяльності, зовнішньоторговельних операцій та умов торгівлі порівняно з іншими країнами світу, товарної структури вітчизняного експорту та імпорту, стану інноваційної діяльності промислових підприємств нашої держави; структуру світової торгівлі високотехнологічними товарами і місце в ній України.  На основі ґрунтовного аналізу показників економічної діяльності доведено, що можливості економічного зростання у поточних умовах суттєво обмежені внаслідок недосконалості національного законодавства, надмірної монополізації ринку, наднизького рівня інноваційної діяльності, недостатньої участі у зовнішньоторговельній діяльності підприємств малого та середнього підприємництва, а також через притаманні вітчизняному виробництву надвисоку затратомісткість, недостатні результативність та ефективність використання рекомбінаційного потенціалу нації тощо.
Висновки. Розкрито причини зниження цінової конкурентоспроможності експорту та можливості переходу до нецінових методів конкурентної боротьби. Охарактеризовано детермінанти та наслідки критичного відставання України у сфері високотехнологічного експорту, позитивні та негативні ознаки імпортозаміщення, недоліки митного захисту в інноваційній сфері, запропоновано заходи щодо покращання ситуації у зовнішньоторговельному секторі України.
 
Ключові слова: експорт, імпорт, конкурентоспроможність, митна політика, імпортозаміщення, реформування.

 ЗОВНІШНЬОТОРГОВЕЛЬНИЙ СЕКТОР УКРАЇНСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ