УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Вдовічен А., Кифяк В. Формування універсальних компетентностей студентів в умовах воєнного стану. Scientia Fructuosa. 2022. № 2. С. 109-118. https://doi.org/10.31617/1.2022(142)08

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: https://doi.org/10.31617/1.2022(142)08

УДК 378.147:37.091]:355
JEL Classification: А22, І25, І29, І24 
 
ВДОВІЧЕН Анатолій,
д. е. н., професор, директор
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Державного торговельно-економічного університету

Центральна площа, 7, м. Чернівці, 58002, Україна.
ORCID: 0000-0002-4496-6435
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
КИФЯК Василь,
д. е. н., професор, заступник директора
Чернівецького торговельно-економічного інституту
Державного торговельно-економічного університету

Центральна площа, 7, м. Чернівці, 58002, Україна
ORCID: 0000-0001-7632-5248
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФОРМУВАННЯ УНІВЕРСАЛЬНИХ КОМПЕТЕНТНОСТЕЙ СТУДЕНТІВ В УМОВАХ ВОЄННОГО СТАНУ

Вступ. В умовах воєнного стану та поши­рення коронавірусної інфекції COVID-19 якісна підготовка фахівців для господарського комп­лексу України потребує пошуку інноваційних систем навчання студентів, спрямованих на підвищення ефективності їхнього професій­ного становлення та зростання.
Проблема. Науково-дослідна робота сту­ден­тів на здобуття майбутнього фаху як неодмінна складова освітнього процесу по­требує визначення її ролі у формуванні ком­петенцій майбутнього фахівця, які передба­чають не тільки опанування професійними навичками, але й набуття комунікативних компетенцій, що підтверджує актуаль­ність дослідження.
Методи. У статті викорис­тано зако­нодавство України, публікації віт­чизняних із за­ко­р­донних науковців за темою дослі­дже­ння. Для виконання поставлених зав­дань й досяг­нення мети застосовано методи аналізу та синтезу, систематизації, опиту­вання й спо­стере­ження.
Результати. На основі аналізу органі­зації науково-дослідної роботи студентів у Черні­вецькому торговельно-економічному інституті Державного торговельно-еконо­мічного універ­ситету встановлено головні завдання НДР. Сис­тематизація пропозицій і рекомендацій робо­тодавців дала змогу вио­кремити основні складові (групи) універ­саль­них компетенцій. Аналіз працевлаштування випускників ЧТЕІ ДТЕУ, спостереження за їх адаптацією на підприємствах і профе­сійним зростанням сприяло визначенню най­ефективніших форм науково-дослідної робо­ти студентів у інституті.
Висновок. На прикладі організації науково-дослідної роботи студентів ЧТЕІ ДТЕУ під­тверджено уніфікацію освітніх резуль­та­тів і роль науково-дослідної роботи як ва­гомого інструменту у процесі формування універ­сальних компетенцій майбутнього фа­хівця. Доведено, що формування універ­саль­них ком­петенцій у студентів шляхом залучення їх до науково-дослідної роботи є важливим засо­бом підготовки інноваційних кадрів для економіки.
Ключові слова: універсальні компетен­ції, формування, науково-дослідна робота, аналіз, ефективні форми, студент, фахівець.

REFERENCES

1.      Russell, C. (et al.) (2016). System Supports for 21st Century Competencies. Center for Global Education. Asia Society. https://asiasociety.org/files/system-supports-for-21st-century-competencies-2016_0.pdf [in English].
2.      Joynes, Chris, Rossignoli, Serena, Amonoo-Kuofi, & Esi Fenyiwa (2019). 21st Century Skills: evidence of issues in definition, demand and delivery for development contexts. https://assets.publishing.service.gov.uk/media/5d71187ce5274a097c07b985/21st_century.pdf [in English].
3.      Dmitrijev I., Gorovyj D., & Gorova K. (2014). Efektyvna orhanizatsiya naukovoyi roboty yak zaporuka yakisnoyi pidhotovky fakhivtsiv [Effective organization of scien­tific work as a guarantee of quality training]. Kharkiv: New Collegium [in Ukrainian].
4.      Holovan’, M. S., & Yatsenko, V. V. (2012). Sutnist’ ta zmist ponyattya "doslid­nyts’ka kompetentnist’" [The essence and content of the concept of "research compe­tence"]. Teoriya ta metodyka navchannya fundamental’nykh dystsyplin u vyshchiy shkoli: zbirnyk naukovykh prats’ – Theory and methods of teaching fundamental disciplines in higher education: a collection of scientific papers. (Vol. VII), (pp.55-62) [in Ukrainian].
5.      Yakovenko, O. I. (2015). Formuvannya profesiynoyi kompetentnosti maybutnikh eko­nomistiv u protsesi praktychnoyi pidhotovky [Formation of professional competence of future economists in the process of practical training]. Dissertation on competition of a scientific degree of the candidate of pedagogical sciences. ihed.org.ua https://ihed.org.ua/ wp-content/uploads/2019/01/Yakovenko_22.12.2015_diser.pdf [in Ukrainian].
6.      Menderets’kyy, V., & Muravs’kyy, S. (2013). Metodyka realizatsiyi kompetent­nisnoho pidkhodu v protsesi vyvchennya fizyky [Methods of realization of the competence approach in the process of studying physics]. Naukovi zapysky Kiro­vo­hrads’koho derzhavnoho pedahohichnoho universytetu imeni Volodymyra Vynnychenka. Seriya. Problemy metodyky fizyko-matematychnoyi i tekhnolohichnoyi osvity– Scien­tific notes Kirovograd State Pedagogical University named after Vladimir Vynny­chenko. Series. Problems of methods of physical-mathematical and technological education,4(2), 161-164. http://nbuv.gov.ua/UJRN/ nz_pmfm_2013_4(2)__43 [in Ukrainian].
7.      Mel’nychenko, S. (2016). Intehratsiya nauky v osvitniy protses [Integration of science into the educational process]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU,4, 148-161 [in Ukrainian].
8.      Mazaraki, A., Prytul’s’ka, N., & Mel’nychenko, S. (2011). Intehratsiya vitchyznyanoyi nauky do svitovoyi cherez naukometrychni bazy danykh [Integration of domestic science into the world through scientometric databases]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU, 6,5-13 [in Ukrainian].
9.      Dobryakova, M. S., & Frumin, I. D. (Ed.) (2020). Universal’nyye kompetentnosti i novaya gramotnost’: ot lozungov k real’nosti [Universal competencies and new literacy: from slogans to reality]. National research University "Higher School of Economics". Moscow: Ed. house of the Higher School of Economics [in Russian].
10.   The European Qualifications Framework: supporting learning, work and cross-border mobility (2018). Luxembourg: Publications Office of the European Union.  file:///D:/Downloads/KE-01-18-211-EN-N.pdf [in English].
11.   Pro vyshchu osvitu: Zakon Ukrai’ny vid 01.01.2022 № 1556-VII [On higher education: Law of Ukraine of 01.01.2022 № 1556-VII]. Vidomosti Verhovnoi’ Rady Ukrai’ny – Informa­tion of the Verkhovna Rada of Ukraine, 37-38. St. 2004 (as amended). https://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/1556-18#Text [in Ukrainian].
12.   The future of education and skills. https://www.oecd.org/education/2030/E2030% 20Position%20Paper%20(05.04.2018).pdf [in English].