УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ОБЛІК ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ПАЇВ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015 
Кузуб М., Облік оренди земельних ділянок та паїв. Scientia Fructuosa. 2022. № 2. С. 94-108. https://doi.org/10.31617/1.2022(142)07

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: https://doi.org/10.31617/ 1.2022(142)07

УДК 657.1:631.162
JEL Classification: Q14; Q15
 
КУЗУБ Михайло,
старший викладач кафедри обліку та оподаткування
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0001-6222-4892
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ОБЛІК ОРЕНДИ ЗЕМЕЛЬНИХ ДІЛЯНОК ТА ПАЇВ

Вступ. Аграрні перетворення супрово­джуються формуванням нових економічних від­носин, створенням нових організаційно-правових структур, діяльність яких базується на оренді майна та землі. Подальший роз­ви­ток оренди потребує поглиблених досліджень для вдосконалення організації обліку орендних операцій, що є особливо актуальним в умовах воєнного стану.
Проблема. Дані бухгалтерського обліку є інформаційною базою для внутрішніх і зов­ніш­ніх користувачів, які мають відображати організаційні, економічні та правові аспекти оренди та враховувати інтереси їх суб’єктів.
Метою статті є дослідження теоретич­них і практичних аспектів обліку оренди землі в сільськогосподарських підприємствах.
Методи. Застосовано методи порів­няння, синтезу, аналізу нормативних документів, нау­кових досліджень.
Результати дослідження. Зі збільшен­ням площі купівлі-продажу землі постає питання оцінки землі та її відображення в реєстрах аналітичного обліку. Дані економічної оцінки земель є основою для проведення нормативної грошової оцінки земельних ділянок, аналізу ефек­тивності використання земель у порів­нянні з іншими природними ресурсами та визна­чення економічної придатності сільськогос­подарських угідь для вирощування сільсько­господарських культур.
Висновки. Бухгалтерський облік як інфор­маційна система має здатність зміцнити ефек­тивну основу землеустрою як на державному рівні, так і на рівні окремого суб’єкта госпо­дарювання. Для забезпечення розв’язання цих проблем реалізація законодавства можлива лише за умови визнання землі активом та об’єктом обліку, розробки та здійснення облі­ково-інформаційного забезпечення земельних відносин.
Крім того, необхідно звернути увагу на дер­жавне регулювання укладення договорів оренди земель сільськогосподарського призначення та дотримання законодавства про орендні від­но­сини, запровадження єдиних методичних засад аналітичного обліку земель. В умовах воєн­ного стану договори оренди земельних ділянок та паївукладатимуться лише в електронній формі, а передача земельних ділянок в оренду від­буватиметься без проведення земельних торгів.
Ключові слова: оренда землі, договір оренди, земельна ділянка, облік, орендні зе­мельні відносини.

REFERENCES

 1. Gadzalo, Ja. M., Gladij, M. V., Sabluk, P. T., &Luzan, Ju. Ja. (2020). Modernizacija derzhavnoi’ polityky rozvytku agrarnoi’ sfery Ukrai’ny: vyklyky, shljahy vyrishennja: monografija [Modernization of the state policy of development of agrarian sphere of Ukraine: challenges, ways of the decision: monograph]. Kyi’v: Agrar. Nauka [in Ukrainian].
 2. Lupenko, Ju. O., &Hodakivs’ka, O. V. (2015). Transformacija zemel’nyh vidnosyn u sil’s’komu gospodarstvi: analitychnyj ogljad [Transformation of land relations in agriculture: an analytical review]. Kyi’v: NNC IAE [in Ukrainian].
 3. Mesel’-Veseljak, V. Ja., &Fedorov, M. M. (2016). Novi metodychni pidhody do vdo­skonalennja normatyvnoi’ groshovoi’ ocinky zemel’ sil’s’kogospodars’kogo pryzna­chennja [New methodological approaches to improving the regulatory monetary value­tion of agricultural land]. Ekonomika APK Ekonomika APK, 2, 22-28 [in Ukrainian].
 4. Karpachova, O., &Rogoznyj, S. MSFZ 16 "Orenda". 12 lyst. 2017 r. [IFRS 16 Leases. 12 sheets. 2017]. https://zakon.help/article/msfz16-orenda/ (data zvernennja: 18.05.2019) [in Ukrainian].
 5. Rogoznyj, S. IFRS 16 "Orenda": Oblik u orendarja. 2018 [IFRS 16 "Rent ": Accoun­ting with the renter. 2018]. https://zakon.help/files/article/10236/IFRS-16_Oblik u orendarja.pdf (data zvernennja: 18.05.2019) [in Ukrainian].
 6. Ostapchuk, S. M., &Voljak, L. R. (2016). Sil’s’kogospodars’ke zemlekorystuvannja v Ukrai’ni: analiz tendencij rozvytku ta oblikove vidobrazhennja v umovah mozhlyvogo zaprovadzhennja rynku prav orendy [Agricultural land use in Ukraine: analysis of development trends and accounting in the conditions of possible introduction of the lease rights market]. Oblik i finansy – Accounting and Finance. № 4. S. 46-59. http://nbuv.gov.ua/UJRN/Oif_apk_2016_4_8 (data zvernennja: 18.05.2019) [in Ukrainian].
 7. Zakon Ukrai’ny "Pro orendu zemli". № 161-X IV vid 06.10.1998r.[Law of Ukraine "On Land Lease". № 161-X IV dated October 6, 1998].https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/161-14#Text [in Ukrainian].
 8. Podatkovyj kodeks Ukrai’ny. № 2755-VI. vid 2 grudnja 2010 roku [Tax Code of Ukraine. № 2755-VI of December 2, 2010].https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17 [in Ukrainian].
 9. Nacional’ne polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 14 "Orenda" [National Regulation (Standard) of Accounting 14 "Rent" https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0487-00#Text [in Ukrainian].
 10. Nacional’ne polozhennja (standart) buhgalters’kogo obliku 16 "Vytraty" [National Accounting Regulation (Standard) 16 "Expenses"]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0027-00#Text [in Ukrainian].
 11. Zakon Ukrai’ny "Pro vnesennja zmin do dejakyh zakonodavchyh aktiv Ukrai’ny shhodo umov obigu zemel’ sil’s’kogospodars’kogo pryznachennja" vid 31 bereznja 2020 r. № 552-IX [Law of Ukraine "On Amendments to Certain Legislative Acts of Ukraine Concerning the Conditions of Circulation of Agricultural Lands"of March 31, 2020 № 552-IX]https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/552-20#Text [in Ukrainian].
 12. Zakon Ukrai’ny "Pro ocinku zemel’" vid 11 grudnja 2003 r. № 1378-IV [Law of Ukraine "On Land Evaluation" of December 11, 2003 № 1378-IV].https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/1378-15#Text [in Ukrainian].
 13. Instrukcija pro zastosuvannja Planu rahunkiv buhgalters’kogo obliku aktyviv, kapitalu, zobov’jazan’ i gospodars’kyh operacij pidpryjemstv i organizacij [Instructions on the application of the Chart of Accounts for accounting of assets, capital, liabilities and business operations of enterprises and organizations]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0893-99#Text [in Ukrainian].
 14. Juhymenko-Nazaruk, I. A. (2011).Metodyka buhgalters’kogo obliku neruhomosti: perspektyvy rozvytku [Methods of real estate accounting: prospects for development]. Problemy teorii’ ta metodologii’ buhgalters’kogo obliku, kontrolju i analizu: mizh­narodnyj zbirnyk naukovyh prac’ – Problems of theory and methodology of accounting, control and analysis: an international collection of scientific papers, (Vol. 3 (21), (pp. 418-424) [in Ukrainian].
 15. Jaremchuk, N. F. (2017). Neruhomist’ pidpryjemstva v konteksti oblikovoi’ polityky. N. F. Jaremchuk [Real estate of the enterprise in the context of accounting policy]. Ekonomika. Finansy. Menedzhment: aktual’ni pytannja nauky i praktyky – Economy. Finances. Management: current issues of science and practice, 4, 143-151 [in Ukrainian].
 16. Boguc’ka, L. T. (2013). Oblik i analiz investycijnoi’ neruhomosti u budivel’nyh orga­nizacijah: avtoref. dys. kand. ekonom. nauk: 08.00.09. [Accounting and analysis of investment real estate in construction companies: abstract of thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences 08.00.09]. Ternopil’ [in Ukrainian].
 17. Gumenjuk, A. F. (2010). Buhgalters’kyj oblik ta audyt vidtvorennja osnovnyh zasobiv: teorija i praktyka: avtoref. dys. kand. ekonom. nauk: 08.00.09 [Accounting and audit of reproduction of fixed assets: theory and practice: abstract of thesis for a Candidate Degree in Economic Sciences 08.00.09]. Hmel’nyc’kyj [in Ukrainian].
 18. Zadorozhnyj, Z. (2009).Problemni pytannja obliku ruhu material’nyh neoborotnyh aktyviv [Problematic issues of accounting for the movement of tangible fixed assets]. Buhgalters’kyj oblik i audyt – Accounting and auditing,10, 12 [in Ukrainian].
 19. Mizhnarodnyj standart finansovoi’ zvitnosti 16 "Orenda" [International Financial Reporting Standard 16 Lease]. https://ips.ligazakon.net/document/MU17207 [in Ukrainian].