УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА:МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Автор: Sveta on .

Богма О., Камінський С., Гутник П. Фінансовий потенціал підприємства: методика оцінювання. Scientia Fructuosa. 2022. № 2. С. 36-47. https://doi.org/10.31617/1.2022(142)03

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: 
https://doi.org/10.31617/1.2022(142)03

УДК 658.14:330.341.1]:338.2
JEL Classification: А14; В10; М20
 
БОГМА Олена,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки та фінансів підприємства
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0002-5637-6010
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
КАМІНСЬКИЙ Сергій,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0002-4884-1517
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
ГУТНИК Поліна,
бакалавр зі спеціальності "Економіка"
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0002-1594-5221
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ФІНАНСОВИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА:МЕТОДИКА ОЦІНЮВАННЯ

Вступ. Зміцнення фінансового потен­ціалу є одним із головних чинників ефективного та системного розвитку підприємства в су­час­них кризових умовах, що ускладнені росій­сько-українською війною, анексією Криму та нас­лідками пандемії COVID-19.
Проблема. Важливим є вибір обґрун­то­ва­ної методики комплексної оцінки фінан­сового потенціалу підприємства, яка б дала змогу швидко визначити його внутрішні мож­ливості, сильні та слабкі сторони.
Метою статті є узагальнення наявних методичних підходів до оцінки фінансового потенціалу підприємства та розробка й обґрун­тування на цій основі методики його інте­грального оцінювання з урахуванням виділе­них функціональних складових.
Методи. Використано системний підхід; методи аналізу та синтезу, аналогій, порів­няння; індукції та дедукції, узагальнення; тео­ретичного узагальнення та формулю­вання висновків.
Результати дослідження. Системати­зовано основні підходи до оцінки фінан­сового потенціалу підприємства. Встанов­лено, що єдиного загальновизнаного підходу та мето­дики не існує. Запропоновано нову методику оцінки, засновану на розрахунку інтеграль­ного показника, що була апро­бо­вана на при­кладі ПАТ "Укргідроенерго".
Висновки. Розроблено інтегральну мето­дику оцінки рівня фінансового потенціалу під­приємства, яка передбачає розрахунок інте­граль­ного показника для кожної конкретної функ­ціо­нальної складової та загального інте­гра­ль­ного показника, що уможливлює ком­плексно охопити основні складові фінан­со­вого потен­ціалу та використовувати дані, які містяться у відкритій фінансовій звіт­ності підприємства.
Ключові слова: фінансовий потенціал, оцінка фінансового потенціалу, функціо­нальна складова, методика оцінки, фінансові показники.

REFERENCES

 1. Grabchuk, O. M. (2018). Finansovyj potencial: pryroda ta vlastyvosti z tochky zoru synergetychnogo pidhodu [Financial potential: nature and properties from the point of view of a synergistic approach]. Biznes Inform– Business Inform.(Vol. 3),(pp. 280-284) [in Ukrainian].
 2. Kamіns’ka, І. M., Mishko, O. A., &Shishka, D. S. (2020). Metodychni pidhody do analizu finansovogo potencialu pidpryjemstva [Мethodological approaches to the analysis of the financial potential of an enterprise]. Ekonomichnyy forumEconomic Forum. (Vol. 4), (pp. 107-113) [in Ukrainian].
 3. Nagornyuk, A. V. (2018). Innovacijni pidhody do formuljuvannja kryterii’v ocinju­vannja finansovogo potencialu pidpryjemstva torgivli [Innovative approaches to the formulation of criteria for assessing the financial potential of a trade enterprise]. Problemy ta perspektyvy rozvytku innovatsiynoyi diyal’nostiv Ukrayini – Problems and prospects of innovation development in Ukraine: Proceedings of the XI International Business Forum. (pp. 127-129). Kyiv [in Ukrainian].
 4. Indus, K. P., Ryabets, M. F., & Garagonich, V. G. (2017). Okremi aspekty formuvannja finansovogo potencialu pidpryjemstva [Some aspects of forming the financial potential of an enterprise]. Finansovi doslidzhennya – Financial research. (Vol. 1), (pp. 174-179) [in Ukrainian].
 5. Horoshanska, O. O., & Makki, L. M. (2018). Finansovyj potencial pidpryjemstva: teo­retychnyj aspekt [Enterprise’s financial potential: theoretical aspects]. Ekonomichna stratehiya i perspektyvy rozvytku sfery torhivli ta posluh – Economic strategy and pro­spects for trade and services. (Vol. 1(27), (pp. 7-16) [in Ukrainian].
 6. Blaszczak, B. Ya. (2019). Udoskonalennja systemy upravlinnja finansovym potencialom pidpryjemstv [Improving the financial potential management system of enterprises]. Candidates thesis. Ternopil [in Ukrainian].
 7. Shabatura, T. S., & Lagodienko, N. V. (2015). Metodologichne zabezpechennja reali­zacii’ finansovogo potencialu pidpryjemstv agrarnogo vyrobnyctva [Methodological support for the implementation of the financial potential of agricultural production enterprises]. Ekonomichnyy analiz – Economic analysis.(Vol. 19(3),(pp. 101-106) [in Ukrainian].
 8. Krysak, A. A. (2010). Metody ocinky potencialu malyh pidpryjemstva [Methods of assessing the potential of small enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. (Vol. 2). http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=118 [in Ukrainian].
 9. Shkromida, V. V., & Shkromida, N. Ya. (2011). Metodychni zasady monitoryngu finansovogo potencialu pidpryjemstva [Methodological foundations of monitoring the financial potential of an enterprise]. Aktualʹni problemy rozvytku ekonomiky rehionu – Actual problems of regional economic development. (Vol. 7(2), (pp. 188-192) [in Ukrainian].
 10. Dzyubenko, O. M. (2015). Pidhody do metodyky ekonomichnogo analizu finansovogo potencialu lisogospodars’kyh pidpryjemstv [Approaches to the methodology of eco­nomic analysis of the financial potential of Forestry enterprises]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy. (Vol. 4). http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5921 [in Ukrainian].
 11. Sitnik, G. V., & Hmel’ovs’ka, N. G. (2011). Metodychni pidhody do ocinky finanso­vogo potencialu pidpryjemstva [Methodological approaches to assessing the financial potential of an enterprise]. Visnyk LTNU – BulletinofLTNU. (Vol. 4), (pp. 174-179) [in Ukrainian].
 12. Kucher, G. (2014 Finansovyj potencial ekonomichnogo rozvytku: teoretychnyj aspekt [Financial potential of economic development: theoretical aspect]. Visnyk KNTEU – Bulletin of KNTEU.(Vol. 4), (pp. 92-105) [in Ukrainian].
 13. Metodyka integral’noi’ ocinky investycijnoi’ pryvablyvosti pidpryjemstv ta organizacij, zatverdzhena nakazom Agentstva z pytan’ zapobigannja bankrutstvu pidpryjemstv ta orga­nizacij vid 23.02.1998 r. № 37 [Methodology of integrated assessment of investment attractiveness of enterprises and organizations. Approved by the order of the agency for prevention of bankruptcy of enterprises and organizations from 23.02.1998 No 37]. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0214-98 [in Ukrainian].
 14. Metodyka provedennja poglyblenogo analizu finansovo-gospodars’kogo stanu neplato­spro­mozhnyh pidpryjemstv i organizacij, zatverdzhena nakazom Agentstva z pytan’ zapobigannja bankrutstvu pidpryjemstv ta organizacij vid 21.03.1999 r. № 37 [Metho­dology for conducting an in-depth analysis of the financial and economic condition of insolvent enterprises and organizations. Approved by the order of the agency for the Prevention of bankruptcy of enterprises and organizations dated 21.03.1999 No 37]. http://zakon0.rada.gov.ua/laws/show/z0288-97 [in Ukrainian].
 15. Polozhennja pro porjadok zdijsnennja analizu finansovogo stanu pidpryjemstv, shho pidljagajut’ pryvatyzacii’, zatverdzhene nakazom Ministerstva finansiv ta Fondu der­zhavnogo majna Ukrai’ny vid 26.01.2001 r. № 49/121 [Regulation on the procedure for analyzing the financial condition of enterprises subject to privatization. Approved by Order 49/121 of the Ministry of Finance and the state Property Fund of Ukraine dated 26.01.2001 No 49/121].http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/z0121-01 [in Ukrainian].
 16. Polozhennja pro porjadok formuvannja ta vykorystannja rezervu dlja vidshkoduvannja mozhlyvyh vtrat za kredytnymy operacijamy bankiv, zatverdzhene postanovoju Prav­linnja NBU vid 6.07.2000 r. № 279 [Regulation on the procedure for forming and using the Reserve to compensate for possible losses on credit operations of banks. Approved by Resolution 279 of the NBU Board of 6.07.2000 No 279]. http://zakon.rada.gov.ua/ laws/show/z0474-00 [in Ukrainian].
 17. Levchenko, N. M. (2012). Finansovyj potencial pidpryjemstva: sutnist’ ta pidhody do diagnostyky [Financial potential of the enterprise: the essence and approaches to diagnostics.]. Investytsiyi: praktyka ta dosvid – Investment: practice and experience. (Vol. 2), (pp. 114-117) [in Ukrainian].