УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

БЮДЖЕТНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЗА МАСШТАБНОЇ КРИЗИ

Автор: Sveta on .

Ільїна А. Бюджетні інвестиції в людський капітал за масштабної кризи. Scientia Fructuosa. 2022. № 2. С. 21-35. https://doi.org/10.31617/1.2022(142)02

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: 
https://doi.org/10.31617/1.2022(142)02

УДК 336.14:[331:330.322
JEL Classification: H72, J24, O10
 
ІЛЬЇНА Анастасія,
к. е. н.,доцент кафедри публічного управління та адміністрування
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0002-6374-7078
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. ;

БЮДЖЕТНІ ІНВЕСТИЦІЇ В ЛЮДСЬКИЙ КАПІТАЛ ЗА МАСШТАБНОЇ КРИЗИ

Вступ. Попри масштабну кризу в Україні, спричинену пандемією COVID-19 та росій­сько-українською війною, органам публічної влади варто врахувати питання вкладення коштів за рахунок державного та місцевих бюджетів саме у пріоритетні галузі еконо­міки, в основі чого має бути розроблена інвес­тиційна стратегія сталого розвитку країни.
Проблема. У разі відсутності страте­гіч­ного плану навіть вчасне впровадження інвес­тиційних проєктів коштом держав­ного та місцевих бюджетів може стати резуль­та­том лише окремо реалізованих проєктів, які не будуть наслідком сформованого сис­тем­ного впливу на розвиток людського капі­талу в Україні, що не забезпечуватиме ста­лого розвитку країни.
Метою статтіє визначення страте­гіч­них орієнтирів сталого розвитку країни щодо створення державою належних умов для здій­снення доцільних бюджетних інвестицій у розви­ток пріоритетних галузей людського капіталу.
Методи. Дослідження проведено із за­сто­суванням методів теоретичного уза­галь­нення, статистичних групувань, порів­няль­ного та системного аналізів, моделю­вання та абстрагування.
Результати дослідження. В Україні про­тягом 2018–2020 рр. основним дестабілі­зую­чим фактором здійснення бюджетних інвес­тицій у людський капітал послугувало зни­ження інвестиційної активності органів публіч­ної влади, регулюючих галузь соціаль­ного забез­печення. Це обумовило необхідність розробити модель удосконалення страте­гіч­ного управ­ління бюджетними інвести­ціями у розвиток людського капіталу.
Висновки. Стратегічні бюджетні інвес­ти­ції є відображенням рівня розвитку люд­ського капіталу як професійних компетент­ностей публічних службовців. Вони поля­гають у вмінні стратегічно мислити у процесі пла­нування видаткової частини бюджету та раціо­нально розподіляти й перерозподіляти кошти для вкладення у стратегічні об’єкти пріори­тетних галузей людського капіталу, що користуються високим попитом насе­лення, з застосуванням новітніх ІКТ. В основі цього лежить поліпшення інвестиційного клімату країни, що обумовлюватиме лікві­дацію нас­лідків масштабної кризи в Україні внаслідок припливу додаткових стратегіч­них інвестицій.
Ключові слова: стратегічні бюджетні інвестиції, людський капітал, стратегічне управ­ління, пріоритетні галузі людського капі­талу, пріоритетні галузі економіки, профе­сійні компетентності, інформаційно-комуні­каційні технології.

REFERENCES

 1. Pyshhulina, O., Jurochko, T., Mishhenko, M., & Zhalilo, Ja. (2018). Rozvytok ljud­s’kogo kapitalu: na shljahu do jakisnyh reform: analitychna dopovid’. Kyi’v: Centr Razumkova, Zapovit [Human capital development: on the way to quality reforms: an analytical report. Kyiv: Razumkov Center, Testament]. https://razumkov.org.ua/uploads/article/2018_LUD_KAPITAL.pdf [in Ukrainian].
 2. Lisnichuk, O. A., & Gavrysh, V. S. (2018). Aktyvizacija bjudzhetnyh investycij, sprja­movanyh na ekonomichnyj rozvytok Ukrai’ny [Intensification of budget investments aimed at economic development of Ukraine]. Pryazovs’kyj ekonomichnyj visnyk – Pryazovskyi Economic Bulletin, (Vol. 6 (11), (pp. 460-465). http://pev.kpu.zp.ua/journals/ 2018/6_11_uk/83.pdf [in Ukrainian].
 3. Zhukov, S. A., Zelich V. V., & Sojma, S. Ju. (2019). Ljuds’kyj kapital v ekonomichnij systemi suchasnogo suspil’stva: mehanizm formuvannja, investycii’ ta perspektyvy rozvytku v Ukrai’ni [Human capital in the economic system of modern society: the mechanism of formation, investment and prospects for development in Ukraine]. Visnyk ekonomichnoi’ nauky Ukrai’ny – Bulletin of Economic Science of Ukraine 2 (37),  105-109. DOI: 10.37405/1729-7206.2019.2(37). 105-109 [in Ukrainian].
 4. Svorobovych, L. M. (2018). Rol’ ljuds’kogo kapitalu v rozvytku terytorial’nyh social’no-ekonomichnyh system [The role of human capital in the development of terri­torial socio-economic systems]. Visnyk social’no-ekonomichnyh doslidzhen’ – Bulletin of Socio and Economic Research, 3 (67), 184-198. DOI: 10.33987/vsed.3(67).2018.184-198 [in Ukrainian].
 5. Novikova, N. L., Naumenko, R. A., & Il’i’na, A. O. (2018). Markery profesijnoi’ kom­petentnosti derzhavnyh sluzhbovciv [Markers of professional competence of public officials]. Ekonomika Ukrai’ny –Economy of Ukraine,9 (682), 85-98. DOI: 10.15407/ economyukr.2018.09.085 [in Ukrainian].
 6. Ben’ko, N. M. (2020). Vzajemozv’jazok struktury ljuds’kogo kapitalu ta investycij u ljuds’kyj kapital [Relationship between human capital structure and investment in human capital]. Biznes Inform –Business Inform,10, 96-104. DOI: 10.32983/2222-4459-2020-10-96-104 [in Ukrainian].
 7. Shevchenko, D. V. (2021). Investycii’ v ljuds’kyj kapital jak faktor pidvyshhennja kon­kurentnyh perevag ekonomiky [Investment in human capital as a factor in increasing the competitive advantage of the economy]. Innovacijna ekonomikaInnovative Economy, 5-6, 51-56. DOI: 10.37332/2309-1533.2021.5-6.7 [in Ukrainian].
 8. Shherbakov, P. (2020). Ljuds’kyj kapital jak faktor publichnogo administruvannja socia­lizacii’ ekonomiky [Human capital as a factor in public administration of socialization of the economy]. Aspekty publichnogo upravlinnjaAspects of Public Administration, 6, (Vol. 8), (pp. 239-246). https://aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/844 [in Ukrainian].
 9. Carenko, I. O., & Krasnozhon, N. S. (2020). Elektronne urjaduvannja jak instrument posylennja konkurentospromozhnosti krai’ny [E-government as a tool to strengthen the country’s competitiveness]. Efektyvna ekonomika – Efektyvna ekonomika, 8, DOI: https://doi.org/10.32702/2307-2105-2020.8.74 [in Ukrainian].
 10. Mykytjuk, I. S. (2013). Teoretychni osnovy zbalansovanosti bjudzhetnoi’ systemy Ukrai’ny [Theoretical bases of balance of budgetary system of Ukraine]. Ekonomichnyj visnyk universytetuEconomic Bulletin of University. (Issue 20(1), (pp.162-167). http://nbuv.gov.ua/ UJRN/ecvu_2013_20(1)__34 [in Ukrainian].
 11. Shan, L. L. (2018). Strategic Investment Planning with Technology Choice in Manufac­turing Systems.  London: Routledge, 1st edition. DOI: 10.4324/9780429450907 [in English].
 12. Subhash, R. (2019). Fundamentals of Human Resource Development. Lunawada, India: Red’Shine Publication Private Limited, 1st edition. https://books.google.com.ua [in English].
 13. Calkin, S. (2018). Human Capital in Gender and Development. London: Routledge. DOI: 10.4324/9781315522098 [in English].
 14. Vydatky za funkcijamy. Bjudzhet Ukrai’ny. Cina derzhavy [Expenses by function. Budget of Ukraine. The price of the state]. http://old.cost.ua/budget/expenditure [in Ukrainian].
 15. Valovyj vnutrishnij produkt. Indeksy. Minfin [Gross Domestic Product. Indexes. Ministry of Finance]. https://index.minfin.com.ua/ua/economy/gdp/2020 [in Ukrainian].
 16. Pro bjudzhetnu klasyfikaciju: Nakaz Ministerstva finansiv Ukrai’ny vid 14.01.2011 № 11 [On budget classification: Order of the Ministry of Finance of Ukraine dated 14.01.2011 № 11]. https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0011201-11#Text [in Ukrainian].
 17. Dohody, Bjudzhet Ukrai’ny. Cina derzhavy [Revenues. Budget of Ukraine. The price of the state]. http://old.cost.ua/budget/revenue [in Ukrainian].
 18. Zvit pro rezul’taty analizu systemy zagal’noobov’jazkovogo derzhavnogo pensijnogo i social’nogo strahuvannja ta social’nogo zahystu naselennja: zatverdzheno rishennjam Rahunkovoi’ palaty vid 13.07.2021 № 15-4. Kyi’v [Report on the results of the analysis of the system of compulsory state pension and social insurance and social protection of the population: approved by the decision of the Accounting Chamber of 13.07.2021 № 15-4. Kyiv]. (2021). https://rp.gov.ua/upload-files/Activity/Collegium/2021/15-4_2021/ Zvit_15-4_2021.pdf [in Ukrainian].