УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Матусова О., Андрєєва В. Диджиталізація кредитування малого та середнього бізнесу. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2022. №1. С. 118-131. http://doi.org/10.31617/1.2022(141)09

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/1.2022(141)09

УДК 336.77:004.9:[334.012.61-022.51
JEL Classification: G29, M15, O33
 
МАТУСОВА Олена,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0001-7998-3289
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
АНДРЄЄВА Вікторія,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки і фінансів підприємства
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0002-9529-0543
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ДИДЖИТАЛІЗАЦІЯ КРЕДИТУВАННЯ МАЛОГО ТА СЕРЕДНЬОГО БІЗНЕСУ

Вступ. В Україні наразі малий та середній бізнес (МСБ) є основою економіки: він щороку додає приблизно 60 % доданої вартості. 2020 р. став черговим ви­про­буванням для бізнесу через пандемію COVID-19, яка змусила підпри­ємства залу­ча­тикредитні кошти.
Проблема. Пандемія виявила нові виклики як для суб’єктів МСБ, так і для кредиторів щодо цифрової трансформації власних бізнес-процесів.
Метою статті є визначення основних тен­денцій кредитування малого та середнього бізнесу України в період пандемії та вста­нов­лення напрямів цифрової трансформації про­цесів кредитування МСБ. 
Методи. В дослідженні застосовано за­гальнонаукові методи пізнання: аналізу і син­тезу, індукції, дедукції, порі­няння, системного під­ходу для виявлення особливостей цифрової трансформації кредитування, а також ана­літико-статистичні методи для обґрун­ту­вання кредитування МСБ в період пандемії.  
Результати дослідження. Дослідження вия­вило зростання частки кредитування суб’єк­тів МСБ за винятком мікропідприємництва в умовах пандемії. Встановлено, що така тен­денція обу­мовлена зниженням процентних ставок за креди­тами (крім суб’єктів мікропідприємництва, які харак­теризуються як найбільш ризи­кові). В умо­вах пандемії кредитування зазнало знач­них циф­рових трансформацій (онлайн-заявки, спрощена процедура прийняття рішень, мобільні додатки, цифрові альянси). 
Висновки. Загалом динаміка креди­тування МСБ України в умовах пандемії свідчить про їх готовність до використання позикових кош­тів під час кризи. Пандемія стала ру­шій­ною силою цифрової трансформації кре­ди­тування МСБ з інноваційними підходами до надання послуг, обслуговування клієнтів, кон­салтингу, програмного забезпечення, ці­льових кредит­них продуктів і відносин у цифрових альянсах.
Ключові слова: кредитування, малий та серед­ній бізнес, цифровізація кредитування, циф­рові послуги, процентні ставки.

REFERENCES

 1. Statystychni dani shchodo diialnosti subiektiv maloho ta serednoho biznesu [Statistics on the activities of small and medium-sized businesses]. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrainy. ukrstat.gov.ua. www.ukrstat.gov.ua [in Ukrainian]. 
 2. Volkova, N. I., & Sviridova, K. D. (2017). Analiz problem kredytuvannia maloho ta sered­noho biznesu v suchasnykh ekonomichnykh umovakh [Analysis of small and medium business lending problems in modern economic conditions]. Finansy, oblik, banky –Finance, accounting, banks, 3, 55-62 [in Ukrainian]. 
 3. Pohorelenko, N. P., & Koval, V. O. (2021). Kredytuvannia maloho ta serednoho biznesu: analiz diiuchykh umov ta pidkhody do pidvyshchennia efektyvnosti yoho derzhavnoi pidtrymky [Lending of small and medium-sized businesses: analysis of current condi­tions and approaches to improving the effectiveness of its state support]. Rynkova ekonomika: suchasna teoriia i praktyka upravlinnia – Market economy: modern theory and practice of management. (Vol. 21). Issue 4 (47), (pp. 218-223) [in Ukrainian]. 
 4. Romanyshyn, V. O., Umantsiv, H. V., & Siasko I. V. (2018). Aktyvizatsiia kredytu­vannia sub`iektiv maloho ta serednoho pidpryiemnytstva v Ukraini [Intensification of lending of small and medium enterprises in Ukraine]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investments: practice and experience, 22, 70-77 [in Ukrainian]. 
 5. Mazaraki, A., & Volosevych, S. (2019). FinTech. Kyiv: Kyiv. nats. torh.-ekon. un-t [in Ukrainian]. 
 6. Dyba, M. I., & Herneho, Yu. O. (2018). Dydzhytalizatsiia ekonomiky: svitovyi dosvid ta mozhlyvosti rozvytku v Ukraini [Digitalization of the economy: world experience and opportunities for development in Ukraine]. Finansy Ukrainy – Finances of Ukraine,7, 50-63 [in Ukrainian]. 
 7. Verba, V. A. (2018). Peredumovy, draivery ta naslidky tsyfrovoi transformatsii biznesu. Stratehichni imperatyvy suchasnoho menedzhmentu [Prerequisites, drivers and conse­quences of digital business transformation. Strategic imperatives of modern manage­ment]. Zb. materialiv IV Mizhnar. nauk.-prakt. konf. (19–20 kvit. 2018 r.) – Collected papers of the IVth International scientific and practical conference (April 19-20, 2018). Kyiv: KNEU, 491-496 [in Ukrainian]. 
 8. Husieva, O. Yu., & Lehominova, S. V. (2018). Dydzhytalizatsiia – yak instrument udoskonalennia biznes-protsesiv, yikh optymizatsiia [Digitalization as a tool for impro­ving business processes, their optimization]. Ekonomika. Menedzhment. Biznes – Economics, management, business1, 33-39 [in Ukrainian]. 
 9. Onyshchenko, Yu. I. (2018). Bankivska diialnist v umovakh rozvytku tsyfrovykh tekhno­lohii [Banking in the development of digital technologies]. Visnyk ONU im. I.I. Mech­nykovaOdesa National University Herald.(Vol. 23). Issue 8(73), (pp. 160-165) [in Ukrainian]. 
 10. Kovalenko, V. V. (2018). Rozvytok FinTech: zahrozy ta perspektyvy dlia bankiv Ukrainy [FinTech development: threats and prospects for Ukrainian banks].Pry­azovskyi ekonomichnyi visnyk – Pryazovskyi economic herald. Issue 4(09), (pp. 127-133) [in Ukrainian]. 
 11. Shmuratko, Ya. A. (2019). Rozvytok rynku fintech-kredytuvannia. Transformatsiia finansovo-kredytnykh vidnosyn v umovakh tsyfrovoi ekonomiky [Development of the fintech lending market. Transformation of financial and credit relations in the digital economy]. zb. materialiv Mizhnar.nauk.-prak. Internet-konf. (20-21 kvitnia 2019 r.) – Collected papers of the International scientific and practical Internet conference(April 20-21, 2019). Odesa: ONEU, 111–114 [in Ukrainian]. 
 12. Hroshovo-kredytna ta finansova statystyka [Monetary and financial statistics]. Natsionalnyi Bank Ukrainy –The National Bank of Ukraine. https://bank.gov.ua/ua/statistic/sector-financial/data-sector-financial [in Ukrainian]. 
 13. Lehnen, Pascal, Hildebrand, Daniel & Löber, Dominik. How banks can master the new competitive situation in the SME lending market and successfully adapt their business model. www.rolandberger.com. https://www.rolandberger.com/en/Insights/Publications/SME-lending-in-transition-opportunities-to-develop-future-oriented-business.html [in English]. 
 14. 334 % of America’s small businesses are still closed due to COVID-19. Here’s why it matters. www.weforum.org. https://www.weforum.org/agenda/2021/05/america-united-states-covid-small-businesses-economics [in English]. 
 15. Benefits of Digitizing your Small-Business Lending.lendfoundry.com.https://lendfoundry.com/blog/benefits-of-digitizing-your-small-business-lending/ [in English].
 16. Portal dlia pidpryiemtsiv [Portal for entrepreneurs]. sme.gov.ua. https://sme.gov.ua [in Ukrainian]. 
 17. Prohrama "Dostupni kredyty 5-7-9" [Program "Available loans 5-7-9"]. Uriadovyi portal. 5-7-9.gov.ua. https://5-7-9.gov.ua [in Ukrainian]. 
 18. NBU ta Mintsyfry spilno pratsiuiut nad tsyfrovizatsiieiu bankivskoi systemy Ukrainy [The NBU and the Ministry of Finance are working together to digitize Ukraine’s banking system]. Natsionalnyi bank UkrainyTheNational Bank of Ukraine. bank.gov.ua. https://bank.gov.ua/ua/news/all/nbu-ta-mintsifri-spilno-pratsyuyut-nad-tsifrovizatsiyeyu-bankivskoyi-sistemi-ukrayini [in Ukrainian]. 
 19. Finansuvannia ahrobiznesu [Financing of agribusiness].agroapp.com.ua. https://agroapp.com.ua [in Ukrainian].