УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Чубаєвський В., Жук Т. Економічна ефективність інформаційної без пеки підприємств торгівлі. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2022. №1. С. 106-117. http://doi.org/10.31617/1.2022(141)08

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/1.2022(141)08

УДК330.131.5:004.065]:339.17
JEL Classification:М21, F 19
 
ЧУБАЄВСЬКИЙ Віталій,
к. політ. н., доцент, доцент кафедри інженерії програмного забезпечення та кібербезпеки
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0001-8078-2652
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
ЖУК Тетяна,
к. е. н., старший викладач кафедри економіки та фінансів підприємства
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0001-5866-8837
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ІНФОРМАЦІЙНОЇ БЕЗПЕКИ ПІДПРИЄМСТВ ТОРГІВЛІ

Вступ. Постійна автоматизація бізнес-процесів, перехід в онлайн-режим під впливом COVID-19 детермінували цифровізацію діяль­ності підприємств торгівлі. Швидка зміна умов функціонування, аматорська поведінка в інтернет-просторі призвели до стрімкого зростання кіберзлочинів.
Проблема. Представники бізнесу дедалі більше усвідомлюють важливість забезпечення достатнього рівня інформаційної безпеки (ІБ). Це, в свою чергу, обумовило необхідність оцінки ефективності, в тому числі економічної, ІБ підприємств торгівлі.
Метою статті є обґрунтування необхід­ності економічної оцінки ефективності інфор­маційної безпеки як необхідної умови успішної діяльності підприємств торгівлі.
Методи. Інформаційну базу дослідження становлять чинні нормативно-пра­вові акти України, публікації вітчизняних та зару­біжних учених з тематики дослі­дження, матеріали Державної служби ста­тис­тики України, зару­біжні аналітичні звіти. Вико­ристано методи узагальнення, наукового абстра­гування та систе­матизації, аналізу та син­тезу, порівняння.
Результатидослідження. Розкрито сут­ність понять "інформаційна безпека", "економічна ефектив­ність" у контексті діяльності під­приємства. Проаналізовано динаміку капіта­ло­вкладень у програмне забезпечення в різних сферах діяль­ності підприємства. Визначено склад витрат підприємства на забезпечення ефективної сис­теми інформаційної безпеки торговельного підприємства. Досліджено основні методи оцінки економічної ефективності інфор­ма­ційної безпеки підприємства та визначено най­більш ефективні для підприємств торгівлі.
Висновки. Дослідження доводить необхід­ність оптимізації вартості інформаційного забезпечення. Виявлено особливості вартості інформаційного забезпечення та відокрем­лення результату (доходу, прибутку) від функ­ціонування ефективної системи інформа­цій­ної безпеки. Запропоновано найбільш ефек­тивні методи оцінки економічної ефектив­ності інформаційної безпеки для підприємств торгівлі. Зазначені питання можна погли­бити, розглянувши специфіку оцінки економіч­ної ефективності інформаційної безпеки з ура­ху­ванням особливостей діяльності оптово-роз­дрібних підприємств.
Ключові слова: економічна ефектив­ність, інформаційна безпека, кіберзагрози, кібер­безпека, підприємства торгівлі.

REFERENCES

 1. Digital2021globaloverviewreport.www.hootsuite.com.https://www.hootsuite.com/resources/digital-trends[in English].
 2. Statystychna informacija Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny [Statistical information of the State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua.http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.html [in Ukrainian].
 3. Rybal’chenko, L. V., Ryzhkov, E. V., Tjutchenko, S. M. et al. (2020). Bezpeka pid­pryjemnyctva [Business security]. Dnippo: Vydavec’ Bila K. O. [in Ukrainian].
 4. Fokina-Mezenceva, K. (2021). Informacijna bezpeka u global’nomu suspil’stvi [Infor­mation security in the global society]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu –Herald of Kyiv National Universityof Trade and Economics, 5, 61-71. http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(139)04 [in Ukrainian]. 
 5. Nezhyva, M., & Mysjuk, V. (2021). ASP Structure: prevention of economic fraud.Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetuHerald of Kyiv National Universityof Trade and Economics, 1, 41-52.http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(135)03 [in Ukrainian]. 
 6. Panchenko, V. (2020). Upravlinnja informacijnoju bezpekoju derzhavy ta pidpryjemstv: pravovi ta organizacijni aspekty [Management of information security of the state and enterprises: legal and organizational aspects]. Aktual’ni problemy pravoznavstva – Current Issues of Jurisprudence, 1 (21), 103-109 [in Ukrainian].
 7. Avanesova, I. (2018). Informacijna bezpeka u systemi zahystu prav spozhyvachiv finansovyh poslug [Information security in the system of protection of the consumers rights of financial services]. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekono­michnogo universytetu– Herald of Kyiv National Universityof Trade and Economics,2, 55-66.http://visnik.knute.edu.ua/files/2018/02/6.pdf [in Ukrainian].
 8. Azarenkova, G. M., & Majboroda, A. V. (2020). Osoblyvosti formuvannja pidsystemy informacijnogo zabezpechennja systemy finansovoi’ bezpeky sub’jekta gospodarju­vannja [Formation features of the information support subsystem of the financial security system of the business entity]. Biznes Inform –Business Inform1, 210-217.http://doi.org/10.32983/2222-4459-2020-1-210-217 [in Ukrainian].
 9. Bakaj, V. J., & Zyma, V.M. (2020). Novi vyklyky ta osoblyvosti stvorennja systemy informacijnoi’ bezpeky pidpryjemstva [New challenges and features of creating an infor­mation security system of the enterprise]. Visnyk Hmel’nyc’kogo nacional’nogo univer­sytetu – Bulletin of Khmelnytskyi National University, 5, 19-22 [in Ukrainian]. 
 10. Behter, L. A. (2020). Zagrozy informacijnoi’ bezpeky ta zahyst informacii’ jak skla­dova ekonomichnoi’ bezpeky sil’s’kogospodars’kyh pidpryjemstv [Information security threats and information protection as a component of economic security of agricultural enterprises]. Agrosvit –Agrosvit, 12, 66-70. http://doi.org/10.32702/2306-6792.2020.12.66 [in Ukrainian]. 
 11. Utenkova, K. O. (2020). Teoretychni zasady formuvannja metodyky ekspertnoi’ ocinky vplyvu okremyh chynnykiv na stan ekonomichnoi’ bezpeky agrarnyh pidpryjemstv [Theoretical bases of formation technique of an expert estimation of influence of sepa­rate factors on a condition of economic safety of the agrarian enterprises]. Ekonomika ta derzhava – Economy and State4, 133-140. http://doi.org/10.32702/2306-6806.2020.4.133 [in Ukrainian].
 12. Pro informaciju Zakon Ukrai’ny vid 02.10.92 № 2657-XII. Data onovlennja: 16.07.2020. [The Law of Ukraine "On Information"dated 02.10.1992 No. 2657-XII. Updated date:16.07.2020]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2657-12#Text (ace­ssed on20 October 2021) [in Ukrainian].
 13. Pro Osnovni zasady rozvytku informacijnogo suspil’stva v Ukrai’ni na 2007-2015 roky: Zakon Ukrai’ny vid 09.01.2007 № 537-V. Data onovlennja: 06.02.2007 [Law of Ukraine "On the Basic Principles of Information Society Development in Ukraine for 2007-2015"dated 09.01.2007 No.537-V. Updated date:06.02.2007]. https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/537-16#Text (accessed on 20 October 2021) [in Ukrainian].
 14. Sorokivs’ka, O. A., & Shveda, N. M. (2013). Informacijna bezpeka pidpryjemstva v umovah zastosuvannja benchmarkingu [Enterprise information security in the con­ditions of application of benchmarking]. Regional’na biznes-ekonomika ta upravlinnja – Regional Business Economics and Management, 2, 55-61 [in Ukrainian].
 15. Data Breach Investigations Report (2020).https://www.verizon.com/business/resources/reports/dbir(accessed on 20 October 2021) [in English].
 16. An Overview of Applied Information Economics. hubbardresearch.com. https://hubbardresearch.com/about/applied-information-economics(accessed on 20 November 2021) [in English].
 17. Customer intelligence.searchcustomerexperience-techtarget-com.translate.goog.https://searchcustomerexperience-techtarget-com.translate.goog/definition/customer-intelligence-CI?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ru&_x_tr_hl=uk&_x_tr_pto=op,sc (accessed on 20 November 2021) [in English].
 18. A mathematical model of information security for a mining company (2020). E3S Web Conf. Vth International Innovative Mining Symposium. Vol. 174. https://www.e3s-conferences.org/articles/e3sconf/abs/2020/34/e3sconf_iims2020_04012/e3sconf_iims2020_04012.html [in English].
 19. Predictions (2021). Customer Insights Practices Continue To Evolve. https://www.forrester.com/blogs/customer-insights-2021-predictions(accessed on 20 October 2021) [in English].