УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СЕРВІСНИХ КОМПАНІЯХ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Макарчук І., Федулова І. Імплементація ризик-менеджменту в сервісних компаніях. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2022. №1. С. 69-78. http://doi.org/10.31617/1.2022(141)05

 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/1.2022(141)05

УДК 005.334:658.114.2
JEL Classification: N01; М10; М15; М21
 
МАКАРЧУК Іван,
аспірант кафедри менеджменту
Державноготорговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0001-8085-0969
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
ФЕДУЛОВА Ірина,
д. е. н., професор, професор кафедри менеджменту
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCID: 0000-0002-8802-137X
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ІМПЛЕМЕНТАЦІЯ РИЗИК-МЕНЕДЖМЕНТУ В СЕРВІСНИХ КОМПАНІЯХ

Вступ. В умовах невизначеності, що про­диктовані реаліями часу та бізнесу, управ­ління ризиками набуває все більш вираженого системного підходу. Кількість підприємств, що впроваджують ризик-менеджмент (РМ) як систему, яка містить усі етапи іденти­фі­кації, оцінки та роботи з ризиками, з кожним роком стрімко зростає.
Проблема. Впровадження системи ризик-менеджменту (СРМ) на підприємстві, що буде охоплювати всі сфери його діяльності, – це одне з ключових завдань топ-менеджменту, продиктоване часом.
Мета статті – визначити вимоги до про­цесу організації ризик-менеджменту на пі­дпри­ємстві, розглянути його системний кон­текст інтеграції з наявними бізнес-процесами, розкрити ролі комітету з ризик-менедж­мен­ту та ризик-координатора.
Результати дослідження. З огляду на комп­лексний підхід до оцінки ризиків на сер­вісних компаніях, ризик-менеджмент набуває систем­ного характеру, а його впровадження чітко корелюється з наявними на підпри­ємстві бізнес-процесами. Значну роль у ро­звитку РМ як управ­лінської функції відіграла і поява між­народних асоціацій з управління ризиками, а також значне зростання кіль­кості учасників міжна­род­ного РМ. Серед міжнародних інституцій, що займаються сис­те­матизацією РМ, можна виді­лити COSO, FERMA та IRM. Сама сут­ність процесу полягає у сукупності послідов­них дій, спря­мованих на досягнення певного резуль­тату, що передбачає послідовну зміну станів об’є­кта в часі. З метою постійного моні­то­рингу рівня ризиків у компанії вводиться роль коор­динатора з ризиків, який тісно співпра­цює з комітетом із ризиків.
Висновки. Визначено та опрацьовано основ­ні вимоги до процесу організації ризик-менедж­менту на підприємстві, зокрема у сервісних компаніях сфери інформаційних технологій. Розглянуто системний контекст інтеграції ризик-менеджменту з наявними на підпри­єм­стві бізнес-процесами. Досліджено роль комі­тету з ризик-менеджменту та ризик-координатора.
Ключові слова: ризик-менеджмент, про­цес ризик-менеджменту, комітет з ризик-менеджменту, політика з ризик-менеджменту, стандарт з ризик-менеджмент, ризик-координатор.

REFERENCES

 1. Volynec’, I. G. (2016). Organizacija ryzyk-menedzhmentu na pidpryjemstvi [Orga­nization of risk management at the enterprise]. Ekonomichnyj chasopys Shidno­jevropejs’kogo nacional’nogo universytetu imeni Lesi Ukrai’nky – Economic Journal of Lesia Ukrainka Volyn National University  2(6), 51-55 [in Ukrainian].
 2. Borovyk, M. V. (2016). Ryzyk-menedzhment jak instrument zabezpechennja stalogo rozvytku [Risk management as a tool for sustainable development]. Stalyj rozvytok ekonomiky – Sustainable development of economy2(31), 81-87 [in Ukrainian].
 3. Nazarenko, S. A., & Nosan’, N. S. (2020). Ryzyk-menedzhment u gospodars’kij dijal’­nosti malyh pidpryjemstv: suchasni imperatyvy [Risk management in the economic activity of small enterprises: modern imperatives]. Modern Economics23, 143-147 [in Ukrainian]. 
 4. Roshhin, I. G., Petrovs’ka, S. I., & Tymchenko, N. M. (2021). Ryzyk-menedzhment komercijnyh projektiv [Risk management of commercial projects ]. Ekonomika ta der­zhava – Economy and state6, 40-44 [in Ukrainian]. 
 5. Fedulova, I. V., & P’jatnyc’ka, G. T. (2020). Sygnifikacija ryzyk-menedzhmentu, anty­kryzovogo upravlinnja ta komplajensu v upravlinni finansovoju bezpekoju pidpry­jemstva [Signification of risk management, crisis management and compliance in the management of financial security of the enterprise]. Ekonomika ta derzhava – Economy and state8, 26-34 [in Ukrainian]. 
 6. Sorin Gabriel Anton, Anca Elena Afloarei Nucu. Enterprise Risk Management: A Lite­rature Review and Agenda for Future Research. www.mdpi.com. https://www.mdpi.com/1911-8074/13/11/281 [in English]. 
 7. Glowka, G., Kallmünzer, A. & Zehrer, A. (2021). Enterprise risk management in small and medium family enterprises: the role of family involvement and CEO tenure. Int Entrep Manag J 17, 1213-1231 [in English].
 8. Ekonomichna encyklopedija (2002) [Economic encyclopedia]. (Vols. 1-3). Kyiv: Akademija [in Ukrainian]. 
 9. The Committee of Sponsoring Organizations. About Us. www.coso.org. https://www.coso.org/ Pages/aboutus.aspx [in English]. 
 10. COSO (2014). Enterprise Risk Management Integrated Framework. Executive Summary. September. https://www.coso.org/Publications/ERM/COSO_ERM_ExecutiveSummary.pdf [in English]. 
 11. COSO (2017). Enterprise Risk Management Integrating with Strategy and Performance. Executive Summary. June. https://www.coso.org/Documents/2017-COSO-ERM-Integrating-with-Strategy-and-Performance-Executive-Summary.pd [in English].
 12. Zacarynnaja, Vladyslava. Rynok praci 2021: rekordni 24 % zrostannja, 100 tysjach vakan­sij, remout i Dija City [Labor market 2021: a record 24% growth, 100 thousand vacancies, remote and Diia City]. https://dou.ua/lenta/articles/jobs-and-trends-2021/?from=doufp [in Ukrainian].  
 13. Ryzyk-menedzhment chy shho take upravlinnja ryzykamy[Risk management or what is risk management]. edin.ua. https://edin.ua/rizik-menedzhment-chi-shho-take-upravlinnya-rizikami [in Ukrainian].
 14. ADAM HAYES. What is Enterprise Risk Management. www.investopedia.com. https://www.investopedia.com/terms/e/enterprise-risk-management.asp [in English].