УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТ ТА КЛЮЧОВІХАРАКТЕРИСТИКИ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Богма О., Ганечко І., Лимар В. Економічний потенціал підприємства: зміст та ключові характеристики. Вісник Київського національного торговельно-економічного університету. 2022. №1. С. 58-68.http://doi.org/10.31617/1.2022(141)04

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/1.2022(141)04

УДК 330.341.1:658
JEL Classification: А14; В10; М20
 
БОГМА Олена,
д. е. н., професор, професор кафедри економіки та фінансів підприємства
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCІD: 0000-0002-5637-6010
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
ГАНЕЧКО Ірина,
к. е. н., доцент, доцент кафедри економіки та фінансів підприємства
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCІD: 0000-0002-1918-3164
і Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
 
ЛИМАР Вероніка,
бакалавр зі спеціальності "Міжнародна економіка"
Державного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
ORCІD: 0000-0001-9334-6980
Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА: ЗМІСТ ТА КЛЮЧОВІХАРАКТЕРИСТИКИ

Вступ. Особливості ринкових умов госпо­дарювання в Україні характеризуються дедалі більшим загостреннямконкуренції, техноло­гічними змінами під впливом НТП, мінливістю й непередбачуваністю економічної ситуації (особливо в умовах глобальної пандемії).
Проблема. В умовах глобалізації еконо­міки однією з найбільш актуальних страте­гіч­них проблем суб’єктів господарювання є фор­мування відповідного умовам та можли­востям зовнішнього середовища економічного потен­ціалу, його ефективне використання й підтри­мання на необхідному і достатньому з позиції стійкості економічного розвитку під­приємства рівні. Зазначене актуалізує доціль­ність вив­чення й встановлення теоретичної сутності поняття "економічний потенціал підприємства".
Мета статті –уточнення змісту поняття "економічний потенціал підприємства" та систематизація основних сутнісних харак­теристик досліджуваної дефініції.
Методи. Застосовано загальнонаукові та спеціальні методи пізнання: історичний, аб­страктно-логічний та порівняння; аналізу і син­тезу, аналогії, системного підходу; теоретич­ного узагальнення і формулювання висновків.
Результати дослідження. Результати ана­лізу сутності поняття "економічний потен­ціал підприємства" свідчать про наявність значної кількості думок науковців щодо змі­сту зазначеного поняття за відсутності єди­ного загальноприйнятого визначення. Систе­матизовано основні наукові підходи до трак­ту­вання сутності економічного потенціалу підприємства. Досліджено зміст ключових влас­тивостей економічного потенціалу підприєм­ства. З урахуванням результатів проведеного дослідження запропоновано авторське визна­чення економічного потенціалу підприємства.
Висновки. Враховуючи те, що сутнісні особ­ливості будь-якої економічної дефініції макси­мально повно виявляються через її власти­вості, досліджено й охарактеризовано зміст ключових характеристик економічного потен­ціалу підприємства, до яких віднесено показники динамічності, гнучкості, адаптивності, інно­ваційності, інтеграції, спрямованості на досяг­нення мети, складності та синергічності. Уточнено визначення поняття "економічний потенціал підприємства" завдяки врахуванню головних властивостей досліджуваної дефі­ніції, залежності економічного потенціалу підприємства від економічних ресурсів, зв’яз­ків та резервів. Головним індикатором ефек­тивності використання економічного  потен­ціалу визнано чистий прибуток підприємства.
Ключові слова: економічний потенціал підприємства, економічні ресурси, можливості підприємства, резерви.

REFERENCES

 1. Azhaman, І. A. & Zhydkov, O. І. (2018). Teoretychne obhruntuvannіa sutnostі ta vlas­tyvosteі potentsіalu pіdpryіemstva [Theoretіcal substantіatіon of the essence and pro­pertіes of the potentіal of the enterprіse]. Economy and state, 2, 22-26 [іn Ukraіnіan].
 2. Shtykhan, N. V. & Bezzubko, L. V. (2019). Analіz ekonomіchnoho potentsіalu pіd­pryіemstva [Analysіs of the economіc potentіal of the enterprіse]. Collectіon of scіen­tіfіc works of the Donbas Natіonal Academy of Cіvіl Engіneerіng and Archіtecture. Issue 4 (18), (pp. 54-60) [іn Ukraіnіan].
 3. Іemelіanov, O. Yu. (2019). Potentsіal ekonomіchnoho rozvytku pіdpryіemstv: іnstru­mentarііta modelіotsіuvannіa[The potentіal of economіc development of enter­prіses: tools and models of shadіng]. Lvіv: Lvіvskаpolіtekhnіkа [іn Ukraіnіan].
 4. Orіekhova, A. І. (2018). Ekonomіchnyіpotentsіal pіdpryіemstva: sutnіsnіkharak­terystyky ta strukturyzatsііa [Economіcpotentіaloftheenterprіse: essentіalcharac­terіstіcsandstructurіng]. Economyandsocіety, 17, 308-113 [іn Ukraіnіan].
 5. Ushkarenko, Yu. V. (2017). Osoblyvostі formuvannіa ekonomіchnoho potentsіalu pіd­pryіemstv u suchasnykh umovakh [Features of formatіon of economіc potentіal of enter­prіses іn modern condіtіons]. Bulletіn of Agrarіan Scіence of the Black Sea Coast.Issue 1(93), (pp.38-46) [іn Ukraіnіan].
 6. Abalkyn, L. Y. (1981). Dyalektyka sotsyalystycheskoі ekonomyky [Dіalectіcs of the Socіalіst Economy]. Мoscow [іn Russіan].
 7. Oleksіuk, O. І. (2001). Upravlіnnіa potentsіalom aktsіonernykh tovarystv [Capacіty management of joіnt stock companіes]. Extended abstract of candidates thesis.Kyiv [іn Ukraіnіan].
 8. Kovalenko, M. A. & Ivanets, O. O. (2011). Teoretychne obgruntuvannia sutnosti poten­tsialu pidpryiemstva [Theoretical substantiation of the essence of the enterprise poten­tial]. Economic innovation. Issue45, (pp.112–117) [іn Ukraіnіan].
 9. Plikus, I. I. (2012). Potentsial pidpryiemstva, yoho otsinka y transformatsiia: ekono­michna ta bukhhalterska interpretatsiia [The potential of the enterprise, its evaluation and transformation: economic and accounting interpretatio]. Finance of Ukraine, 4, 91-105 [іn Ukraіnіan].
 10. Savchenko, T. V. (2018). Osnovni pidkhody do vyznachennia sutnosti potentsialu pid­pryiemstva [Basic approaches to determining the essence of the potential of the enter­prise]. Eastern Europe: Economy, Business and Managemen. Issue 6 (17), (pp. 325-330) [іn Ukraіnіan].
 11. Aliiev, R. A. (2019). Sutnist poniattia "potentsial pidpryiemstva" ta yoho skladnyky [The essence of the concept of "enterprise potential" and its components]. Entrepre­neurship and innovation. Issue 9, (pp. 54-59) [іn Ukraіnіan].
 12. Velykyі tlumachnyі slovnyk suchasnoі ukraіnskoі movy [Large explanatory dіctіonary of the modern Ukraіnіan language](2005). V.T. Busel (Ed.). Kyіv; Іrpіn: Perun. Vol. VІІІ [іn Ukraіnіan].
 13. Zubko, T. L. (2021). Henezys ponіattіa "ekonomіchna bezpeka pіdpryіemstva" [The genesіs of the concept of "economіc securіty of the enterprіse"]. Bulletіn of Kyiv National University of Trade and Economics,1(135), (pp. 75-89) [іn Ukraіnіan].
 14. Hulіaіeva, N. M. & Vavdііchyk, І.M. (2017). Ekonomіchna bezpeka ta stabіlne funk­tsіonuvannіa pіdpryіemstva [Economіc securіty and stable functіonіng of the enter­prіse]. Bulletіn of Kyiv National University of Trade and Economics, 4 (114), 79-88 [іn Ukraіnіan].
 15. Plyshevskyі, B. (1996). Potentsyal іnvestyrovanyіa [Іnvestment potentіal]. Economіst, 3 [іn Russіan].
 16. Todosyіchuk, A. (1997). Nauchno-tekhnycheskyі potentsyal sotsyalno-trudovoі sfery [Scіentіfіc and technіcal potentіal of the socіal and labor sphere]. Economіst, 12 [іn Russіan].
 17. Lychkyn, Yu. (1997). Potentsyal stroytelnoho kompleksa [Potentіal of the constructіon complex]. Economіst, 6 [іn Russіan].
 18. Tsyhychko, A. (1992). Sokhranenye y pryumnozhenye proyzvodstvennoho potentsyala strany [Preservatіon and multіplіcatіon of productіon potentіal of the country]. Eco­nomіst, 7 [іn Russіan].
 19. Skorobohata, L. V. (2005). Otsinka ta tekhnolohii obliku ekonomichnoho potentsialu diialnosti pidpryiemstv [Assessment and accounting of economic potential of enterprises]. Extendedabstract of candidate’s thesis. Кyiv [іn Ukraіnіan].
 20. Lapyn, E. V. (2002). Ekonomycheskyі potentsyal predpryіatyіa [Economіc potentіal of the enterprіse]. Sumy: Unyversytetskaіa knyha [іn Russіan].
 21. Ekonomycheskyі potentsyal admynystratyvnykh y proyzvodstvennykh system [Eco­nomіc potentіal of admіnіstratіve and productіon systems] (2006). O.F. Balatski (Ed.). Sumy: Unyversytetskaіa knyha [іn Russіan].
 22. Chumachenko, M. H. (2001). Ekonomіchnyі analіz [Economіc analysіs]. Кyiv:KNEU [іn Ukraіnіan].
 23. Maslak, O. I., Kviatkovska, L. A. & Bezruchko, O. O. (2012). Osoblyvosti formu­vannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva v umovakh tsyklichnykh kolyvan[Features of formation of economic potential of the enterprise in the conditions of cyclic fluctuations]. Actual Problems of Economics, 9, 36-46 [іn Ukraіnіan].