УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Kalinichenko O. Digital transformation of higher educational establishments of Ukraine. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P.147-154.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)12

УДК 004:378.4(447)
JEL Classification: I23, I25, O32


КАЛІНІЧЕНКО Олег,
аспірант кафедри менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mailo.kalinichenko@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0002-3716-3706

ЦИФРОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. Сучасні світові глобалізаційні процеси потребують форсованої цифровізації усіх сфер життєдіяльності людини. Українські універ­ситети повинні стати ключовими постачальниками нових технологій не лише для України, а й для світу. Для реалізації цього сценарію необхідно здійснити ефективну цифрову трансформацію самих закладів вищої освіти та впровадити у їх діяльність загальносвітові тренди.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Цифровізація є основною темою дискусій вже протягом багатьох років на глобальних дискусійних платформах, у публікаціях міжнародних аналітичних компаній, дослідницьких інституцій та вчених. Водночас, існують проблеми, які залишаються невирішеними, а вже запропоновані підходи потребують уточнення через постійний розвиток технологій та зміну век­торів світових трендів.
Метою статті є аналіз ключових тенденцій цифрової трансформації закла­дів вищої освіти та надання пропозицій щодо ефективності її проведення.
Матеріали та методи. Для досягнення визначеної мети застосовано низку загальнонаукових та спеціальних методів дослідження: діалектичний, наукової абстрак­ції, аналізу, графічний. Інформаційну базу дослідження становлять аналітичні та статистичні публікації міжнародних організацій, дані Державної служби ста­тистики України, наукові розробки та науково-практичні публікації.
Результати дослідження. Провідними гравцями у процесі цифрової транс­формації економіки України мають виступати заклади вищої освіти. На тлі сві­тової пандемії COVID-19 виявилось, що застаріла система освіти не готова до ви­кликів цифрового світу та не має достатньо механізмів для швидкої трансформації. Освітній процес в університетах у найближчі роки повинен зазнати вагомих змін.
Університет 4.0 – екосистема, що складається з фізичного та цифрового середовища і є базою для інноваційної діяльності та комерціалізації розробок. Ця нова модель повинна формуватися за трьома базовими напрямами: цифрова взаємо­дія з учасниками освітнього процесу; оптимізація процесів; зміна моделі навчання.
Загалом освітня сфера потребує цифрової трансформації вже зараз. Це, в свою чергу, запустить механізм активної цифровізації в інших галузях, надаючи дієві сучасні підходи та рішення для різних сфер діяльності людини.
Висновки. Необхідність розбудови цифрової економіки на всіх ланках є ви­кликом сьогодення. Цифрова трансформація українських закладів вищої освіти повинна базуватись на забезпеченні повномасштабної цифрової взаємодії з усіма учасниками освітнього процесу, оптимізації діяльності завдяки використанню сучасних методів та технологій, повноцінному переосмисленні моделі навчання з урахуванням світових тенденцій.
Ключові слова: цифрова економіка, цифрова трансформація, вища освіта, заклади вищої освіти, освітній процес.

REFERENCES

 1. Digital Transformation: Powering the Great Reset.The World Digital Trans­for­mation: Powering the Great Reset.The World Economic Forum. www3.weforum.org.Retrieved from http://www3.weforum.org/docs/WEF_Digital_Transformation_ Powering_the_Great_Reset_2020.pdf[in English].
 2. Digital Economy Report 2019– UNCTAD. unctad.org.Retrieved from https://unctad.org/system/files/official-document/der2019_en.pdf [in English].
 3. OECD (2021), OECD Economic Outlook.Vol.2021.Issue 1.OECD Publishing, Paris.DOI: 10.1787/edfbca02-en[in English].
 4. World Development Report (2020).The World Bank Group. Retrieved from https://www.worldbank.org/en/publication/wdr2020 [in English].
 5. Koljadenko, S. V. (2020). Cyfrova ekonomika: suchasni svitovi tendencii’ rozvytku [Digital economy: modern world trends of development]. Tezy dop. Mizhnarod. nauk.-prakt. konf. "Cyfrova ekonomika jak faktor innovacijnogo rozvytku suspil’stva", 11 lystop., Ternopil’ – AbstractsofInternationalScientific-Practical Conference “DigitalEconomyasFactorofInnovativeDevelopmentofSocietyNovember11,Ternopil, 23-25. Retrieved fromhttp://socrates.vsau.edu.ua/repository/getfile.php/27365.pdf [in Ukrainian].
 6. Veretjuk, S. (2016). Vyznachennja priorytetnyh naprjamkiv rozvytku cyfrovoi’ ekonomiky v Ukrai’ni [Determination of priority directions of digital economy development in Ukraine]. Naukovi zapysky Ukrai’ns’kogo naukovo-doslidnogo instytutu zv’jazku – ScientificProceedingoftheStateUniversityofTelecommu­nications, 2, 51-58. Retrievedfromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/Nzundiz_2016_2_9[in Ukrainian].
 7. Filipenko, A. (2020). Cyfrova ekonomika: teoretyko-prykladnyj aspekt [Digital economy: theoretical and applied aspect]. Ekonomichna teorija – Economictheory2, 54-66 [inUkrainian].
 8. Dzhusov, O. A., & Apal’kov, S. S. Cyfrova ekonomika: strukturni zrushennja na mizhnarodnomu rynku kapitalu [Digitaleconomy: structuralchangesattheinter­nationalcapitalmarket]. journals.iir.kiev.ua. Retrievedfromhttp://journals.iir.kiev.ua/ index.php/ec_n/article/view/3058/2746 [inUkrainian].
 9. Kraus, N. M. (2018). Cyfrova ekonomika: trendy ta perspektyvy avangardnogo harakteru rozvytku [Digital economy: trends and prospects of vanguard cha­racter of development]. Efektyvna ekonomika – Economic theory,1. Retrievedfromhttp://nbuv.gov.ua/UJRN/efek_2018_1_8 [in Ukrainian].
 10. Encyclopedia of Information Science and Technology, Fourth Edition(2017).Vol.10. IGI Global, June, 8104[in English].
 11. Digital Spillover. Measuring the true impact of the digital economy. www.huawei.com. Retrieved from https://www.huawei.com/minisite/gci/en/ digitalspillover/files/gci_digital_spillover.pdf [in English].
 12. Digital Disruption: The Growth Multiplier –Oxford Economics.www.anupartha.com.Retrieved fromhttps://www.anupartha.com/wp-content/uploads/2016/01/ Accenture-Strategy-Digital-Disruption-Growth-Multiplier.pdf[in English].
 13. Analiz svitovyh trendiv do 2030 p. Ukrai’ns’kyj instytut majbutn’ogo. [Analysis of world trends to 2030 Ukrainian institute of future]. Retrieved fromhttps://strategy.uifuture.org/anal%D1%96z-sv%D1%96tovix-trend%D1%96v do-2030e.html [in Ukrainian].
 14. Derzhavna sluzhba statystyky Ukrai’ny [State Statistics Service of Ukraine]. www.ukrstat.gov.ua.Retrieved fromhttp://www.ukrstat.gov.ua/druk/publicat/ kat_u/2020/zb/09/zb_nauka_2019.pdf [in Ukrainian].
 15. The Times Higher Education World University Rankings (2020).Retrieved fromhttps://www.timeshighereducation.com/worlduniversityrankings/2020/worldranking#!/page/0/length/25/sort_by/rank/sort_order/asc/cols/stats [in English].
 16. QS World University Rankings.www.topuniversities.com.Retrieved from https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2012[in English].
 17. 2021 Best Global Universities Rankings. www.usnews.com. Retrieved fromhttps://www.usnews.com/education/best-global-universities/rankings [in English].