УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

БАЛАНСОВЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Fomina O., Semenova S. Balance budgeting of agribusiness enterprises. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P.112-121.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)09

УДК 657; 658.5; 338.2
JEL Classification: Q10; Q14


ФОМІНА Олена,
д. е. н., професор, завідувач кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4962-3298
 
СЕМЕНОВА Світлана,
к. е. н., доцент, доцент кафедри обліку та оподаткування
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-7250-7482

БАЛАНСОВЕ БЮДЖЕТУВАННЯ ПІДПРИЄМСТВ АГРОБІЗНЕСУ

Постановка проблеми. У практичній діяльності бюджетування розглядають як процес планування та складання кошторисів. Балансове бюджетування дає змогу узгоджувати потреби в ресурсах з джерелами їх фінансуванням, а при правильній орга­нізації може виступати ефективним інструментом розробки і впровадження фінан­сово-економічної стратегії підприємства. Балансове бюджетування може забез­печити якісне планування змін в активах, які приносять сільськогосподарську про­дукцію та примножують наявні біологічні активи, оптимізацію складу пасивів для досягнення цільових значень показників фінансового стану підприємства.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що тема бюджетування є актуальною, проте важливість і особливості саме балансового бюджетування для підприємств агробізнесу висвітлені недостатньо.
Метою статті є визначення особливостей балансового бюджетування, виді­леннякласифікаційних ознакта обґрунтування взаємозв’язку бюджетів зі стат­тями управлінського балансу агропромислових підприємств.
Матеріали та методиМетодологічною основою дослідження є загально­наукові методи пізнання: аналіз, синтез, індукція, дедукція, порівняння, абстрактно-логічний і системний підходи.
Результати дослідження. Для агропідприємств балансове бюджетування має ряд особливостей, серед яких: земля як основний обмежуючий фактор, сезон­ність виробництва, залежність від природно-кліматичних умов, врахування ризиків, склад­ність первісного визнання біологічних активів і сільськогосподарської продук­ції, яка базується на застосуванні професійного судження у визначенні справедливої вартості. Серед шести основних класифікаційних ознак балансового бюджетування безпосередньо виділяють ознаку за об’єктом складання бюджету. У свою чергу балан­сові бюджети можуть поділятись залежно від строків складання, принципів побу­дови, підходів, мето­дики, цільовим призначенням. Балансовий бюджет визначає ста­тичні показники на від­повідну дату, узгоджує між собою розрахунки по всіх інших видах бюджетів і надає інформацію про джерела зростання вартості активів та прибутків.
Висновки. Балансове бюджетування на підприємствах агробізнесу реалі­зується за принципом консолідації показників по біологічних активах, інших оборот­них та необоротних активах, поточних зобов’язаннях, інших зобов’язаннях і забез­печеннях, складових власного капіталу. Балансове бюджетування поєднує функції обліку, аналізу та контролю. Балансове бюджетування дає змогу ефективно прогно­зувати й управляти біологічними активами, ресурсами, балансовою вартістю та структурою капіталу, фінансовим станом загалом у пошуку необхідних джерел фінансування, що має велике значення для підприємств агробізнесу.
Ключові слова: бюджет, балансове бюджетування, підприємство агробізнесу.

REFERENCES

 1. Fomina,O., Moshkovska, O., Luchyk, S., Manachynska, Y. & Kuzub, M. (2020).Managing the agricultural enterprises’ valuation: actuarial approach. Problems and Perspectives in Management. Vol. 18 (1). (pp. 289-301). DOI:10.21511/ppm.18(1).2020.25 [in English].
 2. Reza, A., Shim, S., Kim, S., Ahn, S., Won, S. & Ra, C. (2020). Rational bud­geting approach as a nutrient management tool for mixed crop-swine farms in Korea. Anim Biosci. Environment and Management. Asian-Australasian Journal of Animal Sciences (AJAS). Vol.33(9). (pp.1520-1532). DOI: 10.5713/ajas.19.0640[in English].
 3. Harper, J. K., Cornelisse, S., Kime, L. F. & Hyde, J. (2019). Budgeting for Agricultural Decision Making. Penn State Extension. Updeated March 29. Retrieved from https://extension.psu.edu/budgeting-for-agricultural-decision-making [in English].
 4. Moshkovska, O. A. (2013). Management accounting at milk processing enter­prises. Doctor’s thesis. Kyiv:Kyiv National Trade and Economic University [in Ukrainian].
 5. Ploder, C., Dilger, T. & Bernsteiner, R. (2020). A framework to combine cor­porate budgeting with agile project management. Paper presented at the CEUR Workshop Proceedings. Vol. 2581. (pp. 19-23) [in English].
 6. Zinchenko, V. A. (2013). Strategic management competitive activity of enter­prises on the foreign markets (on the example of tractor Agricultural engineer). Doctor’s thesis.Kharkov [in Ukrainian].
 7. Fomina, O., Moshkovska, O., Prokopova, O., Nikolenko, N. & Slomchynska, S. (2018). Methodological approaches to investment property valuation. Invest­ment Management and Financial Innovations. Vol.4 (15).(pp.367-381) [in English].
 8. Semenova,S.M.&Shpyrko,O. M. (2014). Balanced system of indicators in the formation of accounting and analytical support for enterprise management. International scientific and practical Congress "Lawyers and Economists". The Scien­tific Association of Economists and Lawyers "Fundacio", December, 5th. (pp. 11-17), Zagreb, Croatia [in English].
 9. Strelchenko, O. V. (2020). Budgeting as a component of the formation of mana­gement decisions for agricultural enterprise. Ekonomika APK.Vol. 7.(pp. 94).DOI:10.32317/2221-1055.202007094[in Ukrainian].
 10. Filippis, F. De, Henke, R., Salvatici, L. & Sardone, R. (2013). Agricultural expen­diture in the European Union budget: a graphical analysis. European Review of Agricultural Economics. Vol. 40. Issue 4. (pp. 659-683).DOI: 10.1093/erae/jbt004 [in English].
 11. Grossi, G., Ho, A.T. & Joyce, P.G. (2020). Budgetary responses to a global pan­demic: international experiences and lessons for a sustainable future, Journal of Public Budgeting, Accounting & Financial Management. Vol. 32. 5. (pp. 737-744). DOI:10.1108/JPBAFM-12-2020-189[in English].
 12. Semenova, S. M. (2020). Balance sheet repair to improve enterprise financial status. Review of transport economics and management. Vol. 3(19). (pp. 164-176). DOI: 10.15802/rtem.v0i3(19).210758[in English].
 13. Mazaraki,A.A.&Fomina,O.V. (2016).Management accounting tools. Eco­nomic Journal – XXI. Vol. 6. (pp.48-51) [in Ukrainian].
 14. Mamchur, R. M. (2008). Budgeting in the system of financial management of agricultural enterprises. Doctor’s thesis.Kyiv[in Ukrainian].