УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: СТРУК­ТУРНИЙ АСПЕКТ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Loi A., Blakyta H. Economic potential of the trade enterprise: structural aspect. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P. 80-88.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)06

УДК 330.34:339.17
JEL Classification: D81; L22; M21; O11


ЛОЙ Анна,
аспірант кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4092-887X
 
БЛАКИТА Ганна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-7843-7120

ЕКОНОМІЧНИЙ ПОТЕНЦІАЛ ПІДПРИЄМСТВА ТОРГІВЛІ: СТРУК­ТУРНИЙ АСПЕКТ

Постановка проблеми. Виявлення та оцінка впливу факторів на розвиток економічного потенціалу допоможе створити механізм адаптації як до негативних, так і позитивних факторів середовища підприємства, що є основою ефективного управління ризиками, сприяє забезпеченню стабільності діяльності підприємства та визначенню можливостей для його розвитку.
Аналіз останніх досліджень і публікацій. Проблемі визначення впливу фак­то­рів на економічний потенціал підприємства присвячено багато наукових праць, але для кож­ного підприємства сукупність факторів унікальна, тому їх можна по-різному класифікувати, структурувати та оцінювати.
Метою статті є визначення та систематизація підходів до класифікації факторів впливу на економічний потенціал підприємства.
Матеріали та методи. Дослідження проведено із застосуванням методів теоретичного узагальнення, порівняння, аналізу та синтезу, що дало змогу система­тизувати існуючі теоретичні підходи до класифікації факторів впливу на еконо­мічний потенціал підприємства.
Результати дослідження. Фактори впливу поділяються на зовнішні, до яких належать усі, що пов’язані з діяльністю держави і суспільства, їх впливом на діяль­ність підприємств і кон’юнктурою ринку, та внутрішні, що пов’язані з діяльністю підприємства і регулюються підприємством. Основне місце серед факторів зовніш­нього середовища займають економічні, а інші види слід визначати та розглядати залежно від значущості їх впливу та специфіки діяльності підприємства. Наукові пог­ляди на структуру внутрішніх і зовнішніх факторів дуже різні. Запропоновано поділяти фактори за рівнем виникнення на: індивідуальні, локальні, загальні та глобальні.
Висновки. Визначено та охарактеризовано специфіку взаємозв’язку різних факторів за: змістом, рівнем виникнення, ступенем впливу, контролем та представ­лено власне бачення структурування факторів залежно від рівня виникнення.
Ключові слова: фактори, класифікація факторів, підприємство, економічний потенціал.
 
REFERENCES
 

 1. Vaskivska, K. V., Lozinska, L. D., & Halimuk, Yu. O. (2020). Ekonomichnyi potentsial pidpryiemstva v umovakh zmin: sut ta kharakterni osoblyvosti [Eco­nomic potential of the enterprise in the conditions of changes: essence and cha­racteristic features]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/9.pdf [in Ukrainian].
 2. Iemelianov, O. Yu. (2019). Instrumentarii ta modeli otsiniuvannia potentsialu ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstv [Tools and models for assessing the poten­tial of economic development of enterprises]. Doctor’s thesis. Lviv [in Ukrainian].
 3. Kurinna, O. V. (2014). Teoretychni aspekty upravlinnia finansovym poten­tsia­lom pidpryiemstv [Theoretical aspects of managing the financial potential of enter­prises]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. – Scien­tific Bulletin of the Academy of Municipal Administration1, 161-171 [in Ukrainian].
 4. Sekirozh, Ya. V. (2020). Klasyfikatsiia faktoriv vplyvu na riven innovatsiinoho zabezpechennia stiikoho rozvytku pidpryiemstv [Classification of factors influencing the level of innovative support for sustainable development of enter­prises]. Biznes Inform – Business Inform11, 249-256 [in Ukrainian].
 5. Nahorna, I. V. (2019) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia finan­sovoiu stiikistiu pidpryiemstv torhivli [Accounting and analytical support for mana­ging the financial stability of trade enterprises]. Candidate’s thesis. Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].
 6. Bezruchko, O. O. (2014). Osoblyvosti upravlinnia ekonomichnym potentsialom pidpryiemstva v umovakh minlyvoho zovnishnoho seredovyshcha [Features of managing the economic potential of the enterprise in a changing environment]. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostro­hradskoho – Bulletin of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradsky National University1, 96-107 [in Ukrainian].
 7. Arefieva, O. V., Andriienko, M. M., & Kravchenko, O. R. (2018). Upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstva [Financial potential management of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society18, 252-257 [in Ukrainian].
 8. Hrytsulenko, S. I. (2014). Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of the enterprise]. Odesa. ONAZ im. O.S. Popova[in Ukrainian].
 9. Kasianova, N. V., Solokha, D. V., Moreva, V. V., Bieliakova, O. V., & Balakai, O. B. (2012). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta vykorystannia [Enterprise poten­tial: formation and use]. Donetsk: Vyd-vo Tsyfrova typohrafiia [in Ukrainian].
 10. Kovtunenko, Yu. V., Valyanskaya,A. O., & Miroshnykova, K. O. (2017). Eco­nomic analysis and its importance in the management of enterprise. Economics: time realities1(29), 80-85. Retrieved from http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/80.pdf [in English].
 11. Kashchena, N. B. (2018). Formuvannia stratehichnykh oriientyriv zabezpe­chennia ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti [The formulation of strategic guidelines to ensure the economic stability of enter­prises in conditions of uncertainty]. Retrieved from https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/3283/1/%d0%9a%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b0.pdf [in Ukrainian].
 12. Asaul, A. N., Voynarenko, M. P., Knyazev, S. Ya., & Rzaeva, T. G. (2011). Proizvodstvenno-ekonomicheskiy potentsial i delovaya aktivnost sub’ektov predprinimatelskoy deyatelnosti [Production, economic potential and business activity of business entities]. SPb.: ANO IPEV [in Russian].
 13. Vlasova, N. O., Chorna, M. V., & Bieliaieva, M. V. (2013). Ekonomichnyi mekha­nizm rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v rozdribnii torhivli [The economic mechanism for regulating business activities in retail trade]. Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].
 14. Sycheva I. N., Ovchinnicov Y. L., Voronkova O. Yu. et al. (2018). Economic Potential and Development Prospects of Small Businesses in Rural Areas. European Research Studies Journal. Vol. XXI (4). (pp. 292-303). Retrieved from https://www.ersj.eu/dmdocuments/2018_XXI_4_23.pdf [in English].
 15. Maslak, O. I., Kviatkovska, L. A., & Bezruchko, O. O. (2012). Osoblyvosti formuvannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva v umovakh tsyklich­nykh kolyvan [Features of formation of economic potential of the enterprise in the conditions of cyclic fluctuations]. Aktualni problemy ekonomiky – Current economic problems9, 36-46 [in Ukrainian].
 16. Chorna, M. V., & Hlukhova, S. V. (2012). Otsinka efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Evaluation of the effectiveness of innovative activities of enterprises]. Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].
 17. Kovbasiuk, Yu. V., & Hoshovska, V. A. (2015). Stratehichni priorytety rozvytku Ukrainy [Strategic priorities of Ukraine’s development]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].
 18. Vasylkivskyi, D. M. (2015). Formuvannia ta realizatsiia mekhanizmu pidvy­shchennia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [Formation and imple­men­tation of the mechanism of increase of economic potential of the enterprise]. Doctor’s thesis. Khmelnytsk: Khmelnytsky National University [in Ukrainian].
 19. Berezin, O. V. (2012). Ekonomichnyi potentsial ahrarnykh pidpryiemstv: mekha­nizmy formuvannia ta rozvytku [The economic potential of agricultural enterprises: mechanisms of formation and development]. Poltava: Inter Hrafika [in Ukrainian].
 20. Boniar, S. M., & Aliabieva, O. M. (2019). Systematyzatsiia faktoriv vplyvu na innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva v suchasnykh ekonomichnykh umo­vakh [Systematization of factors influencing the innovative development of the enterprise in modern economic conditions]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy3, 77-83 [in Ukrainian].
 21. Krasnokutska, N. S., Bubenets, I. H., & Chatchenko, O. Ye. (2015). Pidpry­iemnytskyi potentsial yak faktor rozvytku torhovelnykh pidpryiemstv [Entre­preneurial potential as a factor in the development of commercial enterprises]. Kharkiv: Lider [in Ukrainian].
 22. Herbych, L., & Netrebchuk, L. (2020). Kredytospromozhnist silskohospo­darskykh pidpryiemstv [Creditworthiness of agricultural enterprises]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu – Bulletin of Kyiv National University of Trade and Economics5, 88-101 [in Ukrainian].
 23. Korsak, V. I. (2013). Faktory vplyvu na formuvannia rehionalnykh rozdribnykh merezh torhovykh zakladiv [Factors influencing the formation of regional retail chains of trade establishments]. Ahrosvit4, 45-51 [in Ukrainian].
 24. Babyna, O. Ye. (2016). Metodoloho-praktychni osnovy formuvannia ta reali­zatsii potentsialu transportnykh pidpryiemstv [Methodological and practical bases of formation and realization of potential of transport enterprises]. Doctor’s thesis. Kyiv: Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Peter Konashevich-Sagaydachny [in Ukrainian].
 25. Buhai, V. Z., Horbunova, A. V., & Kliuieva, Yu.V. (2011). Teoretychni osnovy formuvannia potentsialu pidpryiemstva [Theoretical bases of formation of poten­tial of the enterprise]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Zaporizhia National University1(9). 27-33 [in Ukrainian].