УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ECONOMIC POTENTIAL OF THE TRADE ENTERPRISE: STRUCTURAL ASPECT

Автор: Sveta on .

Cite as APA style citation
Loi A., Blakyta H. Economic potential of the trade enterprise: structural aspect. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P. 80-88.

FREE FULL TEXT (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)06

UDC 330.34:339.17
JEL Classification: D81; L22; M21; O11
 
LOI Anna,
Postgraduate at the Departmentof Economics and Business Finance
Kyiv National University of Trade and Economics
19, Kyoto str., Kyiv, 02156, Ukraine
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-4092-887X
 
BLAKYTA Hanna,
DSc (Economics), Professor, Head of the Department of Economics and Business Finance
Kyiv National University of Trade and Economics
19, Kyoto str., Kyiv, 02156, Ukraine
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-7843-7120

ECONOMIC POTENTIAL OF THE TRADE ENTERPRISE: STRUCTURAL ASPECT

The main approaches to the classification of influencing factors of the enterprise are studied in this article. The most important types of factors that affect the activities of the enterprise are identified. The existing approaches are fully systematized. The authors offer their vision of the environment of interrelation of the main influencing factors on the economic potential.
Keywords: factors, classification of factors, enterprise, economic potential.

REFERENCES 

 1. Vaskivska, K. V., Lozinska, L. D., & Halimuk, Yu. O. (2020). Ekonomichnyi potentsial pidpryiemstva v umovakh zmin: sut ta kharakterni osoblyvosti [Eco­nomic potential of the enterprise in the conditions of changes: essence and cha­racteristic features]. Efektyvna ekonomika – Efficient economy, 5. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/5_2020/9.pdf [in Ukrainian].
 2. Iemelianov, O. Yu. (2019). Instrumentarii ta modeli otsiniuvannia potentsialu ekonomichnoho rozvytku pidpryiemstv [Tools and models for assessing the poten­tial of economic development of enterprises]. Doctor’s thesis. Lviv [in Ukrainian].
 3. Kurinna, O. V. (2014). Teoretychni aspekty upravlinnia finansovym poten­tsia­lom pidpryiemstv [Theoretical aspects of managing the financial potential of enter­prises]. Naukovyi visnyk Akademii munitsypalnoho upravlinnia. – Scien­tific Bulletin of the Academy of Municipal Administration, 1, 161-171 [in Ukrainian].
 4. Sekirozh, Ya. V. (2020). Klasyfikatsiia faktoriv vplyvu na riven innovatsiinoho zabezpechennia stiikoho rozvytku pidpryiemstv [Classification of factors influencing the level of innovative support for sustainable development of enter­prises]. Biznes Inform – Business Inform, 11, 249-256 [in Ukrainian].
 5. Nahorna, I. V. (2019) Oblikovo-analitychne zabezpechennia upravlinnia finan­sovoiu stiikistiu pidpryiemstv torhivli [Accounting and analytical support for mana­ging the financial stability of trade enterprises]. Candidate’s thesis. Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].
 6. Bezruchko, O. O. (2014). Osoblyvosti upravlinnia ekonomichnym potentsialom pidpryiemstva v umovakh minlyvoho zovnishnoho seredovyshcha [Features of managing the economic potential of the enterprise in a changing environment]. Visnyk Kremenchutskoho natsionalnoho universytetu imeni Mykhaila Ostro­hradskoho – Bulletin of Kremenchuk Mykhailo Ostrohradsky National University, 1, 96-107 [in Ukrainian].
 7. Arefieva, O. V., Andriienko, M. M., & Kravchenko, O. R. (2018). Upravlinnia finansovym potentsialom pidpryiemstva [Financial potential management of the enterprise]. Ekonomika i suspilstvo – Economy and society, 18, 252-257 [in Ukrainian].
 8. Hrytsulenko, S. I. (2014). Potentsial i rozvytok pidpryiemstva [Potential and development of the enterprise]. Odesa. ONAZ im. O.S. Popova[in Ukrainian].
 9. Kasianova, N. V., Solokha, D. V., Moreva, V. V., Bieliakova, O. V., & Balakai, O. B. (2012). Potentsial pidpryiemstva: formuvannia ta vykorystannia [Enterprise poten­tial: formation and use]. Donetsk: Vyd-vo Tsyfrova typohrafiia [in Ukrainian].
 10. Kovtunenko, Yu. V., Valyanskaya,A. O., & Miroshnykova, K. O. (2017). Eco­nomic analysis and its importance in the management of enterprise. Economics: time realities, 1(29), 80-85. Retrieved from http://economics.opu.ua/files/archive/2017/No1/80.pdf [in English].
 11. Kashchena, N. B. (2018). Formuvannia stratehichnykh oriientyriv zabezpe­chennia ekonomichnoi stiikosti pidpryiemstva v umovakh nevyznachenosti [The formulation of strategic guidelines to ensure the economic stability of enter­prises in conditions of uncertainty]. Retrieved from https://elib.hduht.edu.ua/bitstream/123456789/3283/1/%d0%9a%d0%b0%d1%89%d0%b5%d0%bd%d0%b0.pdf [in Ukrainian].
 12. Asaul, A. N., Voynarenko, M. P., Knyazev, S. Ya., & Rzaeva, T. G. (2011). Proizvodstvenno-ekonomicheskiy potentsial i delovaya aktivnost sub’ektov predprinimatelskoy deyatelnosti [Production, economic potential and business activity of business entities]. SPb.: ANO IPEV [in Russian].
 13. Vlasova, N. O., Chorna, M. V., & Bieliaieva, M. V. (2013). Ekonomichnyi mekha­nizm rehuliuvannia pidpryiemnytskoi diialnosti v rozdribnii torhivli [The economic mechanism for regulating business activities in retail trade]. Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].
 14. Sycheva I. N., Ovchinnicov Y. L., Voronkova O. Yu. et al. (2018). Economic Potential and Development Prospects of Small Businesses in Rural Areas. European Research Studies Journal. Vol. XXI (4). (pp. 292-303). Retrieved from https://www.ersj.eu/dmdocuments/2018_XXI_4_23.pdf [in English].
 15. Maslak, O. I., Kviatkovska, L. A., & Bezruchko, O. O. (2012). Osoblyvosti formuvannia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva v umovakh tsyklich­nykh kolyvan [Features of formation of economic potential of the enterprise in the conditions of cyclic fluctuations]. Aktualni problemy ekonomiky – Current economic problems, 9, 36-46 [in Ukrainian].
 16. Chorna, M. V., & Hlukhova, S. V. (2012). Otsinka efektyvnosti innovatsiinoi diialnosti pidpryiemstv [Evaluation of the effectiveness of innovative activities of enterprises]. Kharkiv: KhDUKhT [in Ukrainian].
 17. Kovbasiuk, Yu. V., & Hoshovska, V. A. (2015). Stratehichni priorytety rozvytku Ukrainy [Strategic priorities of Ukraine’s development]. Kyiv: NADU [in Ukrainian].
 18. Vasylkivskyi, D. M. (2015). Formuvannia ta realizatsiia mekhanizmu pidvy­shchennia ekonomichnoho potentsialu pidpryiemstva [Formation and imple­men­tation of the mechanism of increase of economic potential of the enterprise]. Doctor’s thesis. Khmelnytsk: Khmelnytsky National University [in Ukrainian].
 19. Berezin, O. V. (2012). Ekonomichnyi potentsial ahrarnykh pidpryiemstv: mekha­nizmy formuvannia ta rozvytku [The economic potential of agricultural enterprises: mechanisms of formation and development]. Poltava: Inter Hrafika [in Ukrainian].
 20. Boniar, S. M., & Aliabieva, O. M. (2019). Systematyzatsiia faktoriv vplyvu na innovatsiinyi rozvytok pidpryiemstva v suchasnykh ekonomichnykh umo­vakh [Systematization of factors influencing the innovative development of the enterprise in modern economic conditions]. Problemy ekonomiky – Problems of the economy, 3, 77-83 [in Ukrainian].
 21. Krasnokutska, N. S., Bubenets, I. H., & Chatchenko, O. Ye. (2015). Pidpry­iemnytskyi potentsial yak faktor rozvytku torhovelnykh pidpryiemstv [Entre­preneurial potential as a factor in the development of commercial enterprises]. Kharkiv: Lider [in Ukrainian].
 22. Herbych, L., & Netrebchuk, L. (2020). Kredytospromozhnist silskohospo­darskykh pidpryiemstv [Creditworthiness of agricultural enterprises]. Visnyk Kyivskoho natsionalnoho torhovelno-ekonomichnoho universytetu – Bulletin of Kyiv National University of Trade and Economics, 5, 88-101 [in Ukrainian].
 23. Korsak, V. I. (2013). Faktory vplyvu na formuvannia rehionalnykh rozdribnykh merezh torhovykh zakladiv [Factors influencing the formation of regional retail chains of trade establishments]. Ahrosvit, 4, 45-51 [in Ukrainian].
 24. Babyna, O. Ye. (2016). Metodoloho-praktychni osnovy formuvannia ta reali­zatsii potentsialu transportnykh pidpryiemstv [Methodological and practical bases of formation and realization of potential of transport enterprises]. Doctor’s thesis. Kyiv: Kyiv State Academy of Water Transport named after Hetman Peter Konashevich-Sagaydachny [in Ukrainian].
 25. Buhai, V. Z., Horbunova, A. V., & Kliuieva, Yu.V. (2011). Teoretychni osnovy formuvannia potentsialu pidpryiemstva [Theoretical bases of formation of poten­tial of the enterprise]. Visnyk Zaporizkoho natsionalnoho universytetu – Bulletin of Zaporizhia National University, 1(9). 27-33 [in Ukrainian].