УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ПРОЦЕДУРНО-ОБЛІКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ІМПЕРА­ТИВНИЙ ЕТАП DIGITAL АУДИТУ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Nazarova K., Bondarenko K. Procedural and accounting transformation as an imperative stage of digital audit. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P. 70-79.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)05

УДК 007.2:005]:657.6
JEL Classification M42


НАЗАРОВА Каріна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
Emailk.nazarova@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0002-5019-9244
 
БОНДАРЕНКО Костянтин,
аспірант кафедри фінасового аналізу та аудиту
Київського національного торговельно-економічного університету
Старший експерт з аудиту "Ernst & Young Audit Services"
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: constantine.sep@gmail.com
ORCID: 0000-0003-2581-0504

ПРОЦЕДУРНО-ОБЛІКОВА ТРАНСФОРМАЦІЯ ЯК ІМПЕРА­ТИВНИЙ ЕТАП DIGITAL АУДИТУ

Постановка проблемиПоточний обмін даними аудиту здійснюється через MS Office. Аналіз тенденцій розвитку технологій Bigdataпоказує значне збільшення обсягів уже зараз та у найближчій перспективі. Зростання нефінансових даних спричиняє збільшення фінансових. Аудиторські компанії, переважно Велика четвірка, переходять від класичного аудиту до digitalаудиту. Оскільки процес транс­формації має велику кількість рівнів, основою цієї статті обрано найнижчий – рівень рутин­них дій обміну даними між аудитором та бухгалтером.
Метою дослідження є аналіз та професійна оцінка теоретичних і прак­тичних підходів до трансформації способу передання облікових даних під час пере­ходу до digital аудиту.
Матеріали та методиІнформаційною базою статті є публікації вітчиз­няних та зарубіжних вчених у галузі бухгалтерського обліку й аудиту та великих даних, а також відкриті дані компаній Великої четвірки. Застосовано методи спостереження, систематизації, графіки, аналізу та синтезу.
Результати дослідженняРезультати аналізу інформації про компанії Великої четвірки та опис систем взаємодії свідчать, що всі вони виконали трансформацію найнижчого рівня та намагаються інтегрувати вхідні дані від клієнта до інстру­ментів програми аудиту без додаткового адміністрування вручну через MS Office.
ВисновкиАудиторам необхідно враховувати, що темпи зростання обсягів даних у найближчі роки збільшаться, що вимагає відповідного реагування ауди­тор­ських компаній на перетворення традиційного (класичного) аудиту на цифровий. Для того, щоб трансформація була успішною, необхідно вносити зміни не лише в мето­дологію та підходи, а й у мікропроцеси, які супроводжують аудиторські процедури.
Ключові слова: аудит, digital аудит, облік, трансформація, Big data, Велика четвірка (Big 4).

REFERENCES 

 1. IFAC. What we do. cutt.ly.  Retrieved from https://cutt.ly/ZE3U44q [in English].
 2. Reinsel, D., Gantz, J., & Rydning, J. The digitization of the World from Edge to Core Data Age 2025. cutt.ly. Retrieved from https://cutt.ly/aE3U6kN [in English].
 3. SaaS Scout Research Group (2021). Industry report Big data Statistics, Growth & Facts.Retrieved fromhttps://cutt.ly/kE3IwQC [in English].
 4. On amendments to the Law of Ukraine "On Accounting and Financial Reporting in Ukraine" to improve some provisions: Law of Ukraine of 05.10.2017 № 2164-VIII. Voice of Ukraine202.cutt.ly. Retrieved from https://cutt.ly/QE3IrVf [in Ukrainian].
 5. Transparency Report for 2019 EY in Ukraine. EY reporting in Ukraine.cutt.ly. Retrieved from https://cutt.ly/LE3Ipoh [in Ukrainian].
 6. Transparency Report for 2018 EY in Ukraine. EY reporting in Ukraine. cutt.ly. Retrieved from https://cutt.ly/HE3IshB [in Ukrainian].
 7. Petrenko, N. I. (2015). Modern problems of audit development in Ukraine. Bulletin of the Khmelnytsky National University. Economic sciences, 3 (1), 89-94. Retrieved from https://cutt.ly/8E3IfTT [in Ukrainian].
 8. Shevchenko, I. O., Lipnytska, M. V. (2019). The essence and development of audit in European integration conditions. Black Sea Economic Studies38 (2), 142-147. Retrieved from https://cutt.ly/gE3Ihu3 [in Ukrainian].
 9. Dolbneva, D. V. (2018). The current state and directions of improving auditing in terms of European integration of Ukraine and the application of international standards. Economy and State2, 72-76. Retrieved from https://cutt.ly/9E3Izr4 [in Ukrainian].
 10. Podik, I. I. Biletska, G. M., & Kovtunovych, N. L. (2018). Normative and legal support of electronic audit in Ukraine: current status and prospects. Economy and State10, 37-41. Retrieved from https://cutt.ly/5E3IcZc [in Ukrainian].
 11. EY Clients (2020). Big 4 Accounting Firms. Retrieved from https://cutt.ly/ YE3Im54 [in English].
 12. My EY. About My EY. EY Building a better working world. cutt.ly. Retrieved from https://cutt.ly/YE3Im54 [in English].
 13. EY Canvas. EY Building a better working world. cutt.ly.Retrieved from https://cutt.ly/DE3IEPF [in English].
 14. Deloitte Connect. Deloitte. cutt.ly.Retrieved from https://cutt.ly/bE3ITP3 [in English].
 15. Connection Quick Reference Card. PWC. cutt.ly.Retrieved from https://cutt.ly/ JE3IOvR [in English].
 16. The technology taking your audit into tomorrow. PWC. cutt.ly.Retrieved from https://cutt.ly/kE3Q2Gw [in English].
 17. KPMG Clara. KPMG. cutt.ly.Retrieved from https://cutt.ly/ME3IShR [in English].