УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЦИФРОВА РЕАЛЬНІСТЬ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Dynnyk I. State and civil society: digital reality. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P. 61-70.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)04

УДК 323.2:004
JEL Classification Z18


ДИННИК Ірина,
к. держ. упр., асистент кафедрипублічного управління та адміністрування
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-maili.dynnyk@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0003-2474-7371

ДЕРЖАВА ТА ГРОМАДЯНСЬКЕ СУСПІЛЬСТВО: ЦИФРОВА РЕАЛЬНІСТЬ

Постановка проблеми. Цифрова реальність змінює не лише громадянське суспільство та його інститути, а й державну владу, насамперед, в особі органів державної влади, а також формує нові моделі взаємодії цих структур із грома­дянським суспільством.
Метою статтіє системний аналіз, теоретичне обґрунтування та розробка пропозицій щодо вдосконалення комунікаційних процесів у механізмі взаємодії дер­жави та інститутів громадянського суспільства в умовах сучасної цифровізації.
Матеріали та методи. Емпіричну основу дослідження становили законо­давчі та нормативні акти, статистичні збірники та матеріали Державної служби статис­тики України, публікації вітчизняних та зарубіжних науковців з питань державного управління, філософії, історії, права, економіки та політології. Теоре­тико-мето­дологічною базою для реалізації мети дослідження були загальні та спе­ціальні методи: абстрактно-логічний, пошуково-бібліографічний, аналізу і синтезу, порів­няльний аналіз; прогностичний.
Результати дослідження. Інформаційно-комунікаційні технології сприяють поши­ренню інформації, обговоренню політичних питань, широкій демократичній участі окре­мих осіб і груп, більшій прозорості та підзвітності демократичних інсти­туцій і процесів, залучають громадян у спосіб, що приносить користь демократії та суспільству. Важливо пам’ятати, що для електронної демократії первинною є демо­кратія, тоді як суть електронного урядування полягає у використанні ІКТ для опти­мізації взаємодії органів державної влади та надання адміністративних послуг споживачам.
Висновки. Концепцію електронної держави слід розглядати не як техно­кратичний проєкт, а як проєкт, спрямований на подальший розвиток принципів демократії, в якому електронні технології спрямовані на якнайповнішу реалізацію цих принципів. Електронну державу неможливо звести лише до процесів цифро­візації державних та комунальних послуг – це лише одна з форм взаємодії органів державної влади та громадян, громадянського суспільства.
Ключові слова: держава, інститути громадянського суспільства, інформа­ційно-комунікаційні технології (ІКТ), цифрова реальність, публічна влада.

REFERENCES

 1. Pro elektronne uriaduvannia: Rekomendatsiia 15 Komitetu ministriv Rady Yevropy vid 15.12.2004 r. (2015) [Recommendation № Rec (2004) 15 of The Committee of Ministers of the Council of Europe "Concerning e-govenment", agreed 15.12.2004. Konsultant Plius– Consultant Plus[in Ukrainian].
 2. Yehanov, V. V. (2012). Problemy ta perspektyvy vprovadzhennia systemy elek­tron­noho uriaduvannia v Ukraini [Problems and prospects of e-government system implementation in Ukraine]. Derzhavne budivnytstvo – Public building 2. Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/DeBu_2012_2_7 [in Ukrainian].
 3. Shoturma, N. V. (2016). Komunikatyvna polityka orhaniv mistsevoho samo­vridu­vannia (na prykladi Ukrainy ta Respubliky Polshcha) [Communicative policy of local governments (on the example of Ukraine and the Republic of Poland)]. Candidate’s thesis). Lviv: Lvivskyi natsionalnyi universytet im. Ivana Franka [in Ukrainian].
 4. Bielska, T. V. (2017). Derzhavna polityka ta derzhavne upravlinnia v umovakh vplyvu hlobalnoho hromadianskoho suspilstva [Public policy and public admini­stration under the influence of global civil society]. Candidate’s thesis. Dnipro: Dnipropetrovskyi rehionalnyi instytut derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho upravlinnia pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrainian].
 5. Bilokopytov, D. V. (2017). Rozvytok vzaiemodii orhaniv publichnoi vlady z instytutamy hromadianskoho suspilstva v umovakh hlobalizatsii [Rozvytok vzaiemodii orhaniv publichnoi vlady z instytutamy hromadianskoho suspilstva v umovakh hlobalizatsii]. Candidate’s thesis. Kharkiv: Kharkivskyi rehionalnyi instytut derzhavnoho upravlinnia Natsionalnoi akademii derzhavnoho uprav­linnia pry Prezydentovi Ukrainy [in Ukrainian].
 6. Drahomyretska, N. M., Pirozhenko, N. V., & Matvieienko, I. V. (2017). Der­zhavno-hromadianske partnerstvo u sferi sotsialnoho rozvytku [State-civil part­nership in the field of social development]. Odesa: ORIDU NADU [in Ukrainian].
 7. Kachnyi, O. S. (2015). Elektronne uriaduvannia yak bahatofunktsionalnyi instru­ment derzhavnoho upravlinnia v informatsiinomu suspilstvi [E-government as a multifunctional tool of public administration in the information society]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: practise and experience 12, 59-62 [in Ukrainian].
 8. Korzhenko, V. V. (2016). Paradyhmalnotsinnisni oriientyry suspilnoho postupu ta publichne upravlinnia [Paradigmatic values of social progress and public administration]. Derzhavne budivnytstvo – Public building 1. Retrieved from http://kbuapa. kharkov.ua/e-book/db/2016-1/doc/2/03.pdf [in Ukrainian].
 9. Matiichyk, A. V. (2016). Naukovi uiavlennia pro mistse hromadianskoho sus­pilstva u funktsionuvanni politychnoi systemy u pratsiakh vitchyznianykh uchenykh [Scientific ideas about the place of civil society in the functioning of the political system in the works of domestic scientists]. Politolohichni studii: studentskyi naukovyi visnyk – Political science studios: student’s science journal, 1, 22-27 [in Ukrainian].
 10. Melnyk, L. A. (2019). Yevropeiskyi dosvid efektyvnoi vzaiemodii derzhavy ta instytutiv hromadianskoho suspilstva [European experience of effective inter­action between the state and civil society institutions]. Investytsii: praktyka ta dosvid – Investment: practise and experience4, 119-124 [in Ukrainian].
 11. Parkhomenko-Kutsevil, O. I. (2016). Forsaitynh v systemi upravlinnia perso­nalom publichnoi sluzhby Ukrainy: teoretyko-metodolohichni zasady [Fore­sight in the personnel management system of the public service of Ukraine: theoretical and methodological principles]. Teoriia ta praktyka derzhavnoho upravlinnia – Governance: theory and practise3, 6-11 [in Ukrainian].
 12. Kislov, D. V. (2021). Komunikatyvne zabezpechennia lehitymnosti orhaniv publichnoho administruvannia [Communicative ensuring the legitimacy of public administration bodies]. Zbirnyk naukovykh prats SCIENTIA – Collection of scien­tific papers SCIENTIA. Retrieved from https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/ scientia/article/view/10476 [in Ukrainian].
 13. Parubchak, I. O. (2017). Rol zasobiv masovoi informatsii u vzaiemodii orhaniv publichnoi vlady iz suspilstvom na zasadakh vidkrytosti ta prozorosti [The role of the media in the interaction of public authorities with society on the basis of openness and transparency]. Visnyk Nats. un-tu tsyvil. zakhystu Ukrainy – Bulletin of National University of Civil Defense of Ukraine, 2, 239-249 [in Ukrainian].
 14. Goel, R. K., & Saunoris, J. W. (2016). Forms of Government Decentralization and Institutional Quality: Evidence from a Large Sample of Nations [Asian Development Bank Institute]. ADBI Working Paper562. Retrieved from https://www.adb.org/publications/government-decentralization-institutional-quality-evidence-large-sample-nations [in English].
 15. Fedorkin, D. V. (2015). Komunikatsiina funktsiia derzhavy: teoretyko-pravovyi analiz [Communication function of the state: theoretical and legal analysis]. Almanakh prava – Legal Almanac, 6, 356-362 [in Ukrainian].