УВАГА! Нова платформа наукового журналу «SCIENTIA FRUCTUOSA».
Перейти за посиланням -  
http://journals.knute.edu.ua/scientia-fructuosa/

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Mazaraki A., Melnyk T. Economic security strategy of Ukraine in the context of global transformations. Visnyk Kyi’vs’kogo nacional’nogo torgovel’no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 6. P.4-27.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(140)01

УДК 351.863
JEL Classification: E6, F43, F52, F63, H56


МАЗАРАКІ Анатолій,
д. е. н., професор, ректор
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0001-5283-8444
 
МЕЛЬНИК Тетяна,
д. е. н., професор, завідувач кафедри міжнародного менеджменту
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна
E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-3839-6018

СТРАТЕГІЯ ЕКОНОМІЧНОЇ БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНИХ ТРАНСФОРМАЦІЙ

Постановка проблеми. Внаслідок прояву глобалізаційних та інтеграційних процесів у світі відбувається посилення і поява нових загроз економічній безпеці України, оскільки вплив глобалізації на економіку держав має неоднозначний харак­тер і виявляється як у позитивних, так і негативних рисах. Крім цього епідемія COVID-19 стала, мабуть, найбільш серйозним, глобальним викликом для людства за останні десятиліття, наслідки якої призведуть до суттєвих змін в економічній і соці­альній сферах, що визначатиме розвиток суспільства у найближчі роки. Зважаючи на рівень значущосты нових викликів і небезпек, особливої актуаль­ності набувають питання дослідження та виокремлення загроз, що найбільше впли­вають на економічну систему держави, а також обґрунтування основних заходів протидії цьому впливу.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що теоретичні та прак­тичні аспекти забезпечення економічної безпеки широко розглядаються вітчизняними та зарубіжними вченими, проте залишаються відкритими питання щодо появи загроз економічній безпеці України, які спричинені глобалізаційними процесами у світі.
Метою статті є дослідження впливу сучасних глобальних трансформацій на еко­номічну безпеку держави з аналізом відповідних викликів і загроз у контексті забез­пе­чення наукового підґрунтя для зміни державної політики у сфері економічної безпеки.
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано методи ста­тис­тичного аналізу, синтезу, групування, табличного та графічного зображення результатів.
Результати дослідження. Розглянуто теоретичні та концептуальні підходи до визначення сутності економічної безпеки. Охарактеризовано глобальні економічні трансформації у контексті впливу на економічну безпеку держави. Проаналізовано індикатори всіх складових економічної безпеки шляхом їх зіставлення в динаміці з кри­тичним рівнем та надано пропозиції щодо впровадження заходів економічної полі­тики, спрямованих на протидію викликам та загрозам економічній безпеці України.
Висновки. Ефективність підтримання економічної безпеки держави в умовах глобалізації визначається: здатністю національної економіки забезпечувати еконо­мічний суверенітет країни та лідируюче становище в глобальному світі, а також адаптуватися до мінливих зовнішніх умов; наявністю достовірної системи оцінок економічної безпеки; спроможністю державних інститутів ефективно протидіяти виникаючим глобальним економічним загрозам, у т.ч. через підвищення ефектив­ності управління.
В Україні майже відсутнє підґрунтя для забезпечення національних еконо­мічних інтересів, а вплив глобальної пандемії COVID-19 лише поглибив внутрішні загрози економічній безпеці держави, серед яких погіршення стану дер­жавних фінансів, накопичення заборгованості держустанов, зростання обсягів непла­тежів та погіршення стану інфраструктури тощо. Це, а також незадовільний стан біль­шості індикаторів економічної безпеки вимагають удосконалення системи держав­ного регулювання у сфері забезпечення економічної безпеки, у зв’язку з чим окреслено основні напрями протидії викликам та загрозам національній безпеці.
Ключові слова: економічна безпека держави, глобалізація, глобальні транс­формації, національна економіка.

REFERENCES

 1. Grinenko, A. Ju. (2020). Udoskonalennja mehanizmiv realizacii’ ekonomich­noi’ bezpeky derzhavy: problemy, tendencii’ ta perspektyvy rozvytku v umovah social’nyh transformacij [Improvement of mechanisms of the national economic security realization: problems, tendencies and prospects of development in the conditions of social transformations]. Korsun’-Shevchenkivs’kyj: FOP Majda­chenko I. S. [in Ukrainian].
 2. Novikova, O. F. (2006). Ekonomichna bezpeka: konceptual’ne vyznachennja ta mehanizmy zabezpechennja [Economic security: conceptual determination and facilitating mechanisms]. Donec’k: KIND IEPNANU [in Ukrainian].
 3. Denysov, O. Je. (2019). Zabezpechennja ekonomichnoi’ bezpeky galuzi v umo­vah globalizacii’ [Economic security enforcement in the conditions of globali­zation]. Kyiv: DKS cent r [in Ukrainian].
 4. Grybinenko, O. M. (Gapjejeva, O. M.) (2020). Mizhnarodna ekonomichna bez­peka v konteksti stalogo rozvytku [International economic security in the con­text of sustainable development]. D.: Serednjak T.K. [in Ukrainian].
 5. Tokars’kyj, T. B. (2018). Social’na polityka Ukrai’ny v konteksti jevro integra­cii’ [Ukrainian social policy in the context of European integration]. Kyiv: ArtEks [in Ukrainian].
 6. Kremer-Matyškevič,I., & Černius, G. Country’s economic security concept: theo­retical insights. repository.mruni.euRetrieved from https://repository.mruni.eu/ handle/007/16031 [in English].
 7. Popescu, M. F. (2015). The Economics and Finance of Energy Security. 22nd International Economic Conference – Economic Prospects in the Context of Growing Global and Regional [in English].
 8. Parthasarathy, P., Dailey, D., Young, M.-E., Lam, C., & Pies, C. (2014). Buil­ding Economic Security Today: making the health-wealth connection in Contra Costa country’s maternal and child health programs. Matern Child Health. Vol. 18, 2, (pp. 396-404) [in English].
 9. Tang, S. M. (2015). Rethinking economic security in a globalized world. Contemporary Politics. Vol. 21, 1, (pp. 40-52) [in English].
 10. Zakon Ukrai’ny "Pro nacional’nu bezpeku Ukrai’ny" [Law of Ukraine "On National Security of Ukraine"]. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/ show/2469-19#Text [in Ukrainian].
 11. Jaremenko, I. I. (2013). Ekonomichna bezpeka jak skladova nacional’noi’ bezpeky derzhavy [Economic security as a component of national security]. Nacional’nyj universytet "L’vivs’ka politehnika". Retrieved from http://ena.lp.edu.ua/ bitstream/ntb/22426/1/43-Yaremko-74-75.pdf [in Ukrainian].
 12. Tamošiūnienė, R., & Munteanu, C. (2015). Modern Approaches in Quantifying Economic Security. Case Study of Estonia, Latvia, Lithuania and Republic of Moldova. Journal of Security and Sustainability. Issues: International Entre­preneurial Perspectives and Innovative. Outcomes 4.4, 596-610 [in English].
 13. Hsieh, N. (2015). Economic Security, Social Cohesion, and Depression Dis­parities in Post-Transition Societies: A Comparison of Older Adults in China and Russia. Journal of Health and Social Behavior (JHSB). Vol. 56, 4, (pp. 34-51) [in English].
 14. Muruthi, J. R., & Lewis, D. C. (2016). Factors Impacting Ols-ege Economic Security: Views of Presenting and applyjing an energy security index to Croatia. Energy90, 494-507 [in English].
 15. Hacker, J., Huber, G., Nichols, A., Rehm, P., Schlesinger, M., Valleta, R., & Craig, S. (2014). The Economic Security Index: A New Measure for Research and Policy Analysis. The review of Income and Wealth. Special Issue: Economic Insecurity: Challenges, Issues and Findings. Vol. 60, 1, (pp. 5-32) [in English].
 16. Muller, C. (2015). California State University catastrophic (CAT) leave dona­tion program: demographics, economic security and social equity. Journal of Health and Human Services Administration. Vol. 38, 1, (pp. 108-159) [in English].
 17. Nam, Y., Lee, Y., McMahon, S., & Sherraden, M. (2016). New Measures of Economic Security and Development: Savings Goals for Short and Long-Term Economic Needs. The Journal of ConsumerAffairs. Vol. 50, 3, (pp. 611-637) [in English].
 18. Morris, L., & Deprez, L. (2013). The faltering safety net in a reluctant nation: Women’s economic security at risk in America. Women’s Studies International Forum. Vol. 47,10.1016/j.wsif.2013.11.002 [in English].
 19. Quinn, J., & Cahill, K. (2016). The new world of retirement income security in America. American Psychologist. Vol. 71, 4, (pp. 321-333) [in English].
 20. Misko, G., Maliuta, O. (2015). Dairy plants financial and economic security evaluation. Social’no-ekonomichni problemy i derzhava – Socio-economic problems and the state. Vol.1, (pp. 153-159). Retrieved from http://nbuv.gov.ua/UJRN/ Sepid_2015_1_19 [in English].
 21. Kasyanova, N., & Kasyanov, A. (2014). Diagnosing economic security of an indust­rial enterprise. Economy of Industry. Vol. 65, 1, (pp. 136-144) [in English].
 22. Baldzhy, M. (2017). Economic risks management in projects of development and environmental & economic security. Economic Processes Management: Inter­national Scientific E-Journal. Vol. 2. Retrieved from http://epm.fem.sumdu.edu.ua/ download/2017_2/epm2017_2_7.pdf [in English].
 23. Tokarev, K. (2008). Sovremennye metody ocenki urovnja jekonomicheskoj bezopasnosti gosudarstva [Modern methods for assessing the level of state eco­nomic security]. Retrieved from https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-metody-otsenki-urovnya-ekonomicheskoy-bezopasnostigosudarstva [in Russian].
 24. Blinichkina, N. (2015). Osobennosti rascheta indeksa jekonomicheskoj bezopas­nosti v aspekte vzaimosvjazi "innovacionnaja bezopasnost’ – innovacionnaja kul’tura" [Peculiarities in calculating the economic security index in the rela­tionship aspect "innovative security – innovative culture]. Jekonomika regiona – Region’Economy4, 179-185 [in Russian].
 25. Dadalko, V., Isaev, N., Chekmarev, V., & Solovkina, E. (2017). Jeffektivnost’ sistemy jekonomicheskoj bezopasnosti sub#ektov RF [The effectiveness of the economic security system of the Russian Federation constituent entities]. Vestnik VSGUTU – Vestnic VSGUTU.Vol. 1, 64, (pp. 85-95) [in Russian].
 26. Metodychni rekomendacii’ shhodo rozrahunku rivnja ekonomichnoi’ bezpeky Ukrai’ny [Methodologicall recommendations  for calculating the level of Ukrai­nianeconomic security]:Approved by the Order of the Ministry of Economic Development and Trade of Ukraine 29.10.2013 № 1277. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#n9 [in Ukrainian].
 27. Strategija ekonomichnoi’ bezpeky Ukrai’ny na period do 2025 roku [Strategy of theUkrainianeconomic security for the period up to 2025].Approved by the Decree of the President of Ukraine of August 11, 2021 № 347/2021. Retrieved from https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/347/2021#Text [in Ukrainian].
 28. Umbach, F. (2010). Global energy security and the implications for the EU. Energy Policy38, 1229-1240 [in English].
 29. Agbadi, P., Urke, H., & Mittelmark, M. (2017). Household food security and adequacy of child diet in the food insecure region north in Ghana. PLoS One. Vol. 12, 5. Retrieved from https://journals.plos.org/plosone/article?id=10.1371/journal.pone.0177377 [in English].
 30. Huet, C., Ford, J., Edge, V., Shirley, J., King, N., & Harper, S. (2017). Food insecurity and food consumption by season in households with children in an Arctic city: a cross-sectional study. Public Health, 17:578. DOI:10.1186/s12889-017-4393-6 [in English].
 31. Ike, C., Jacobs, P., & Kelly, C. (2015). Towards Comprehensive Food Security Mea­sures. ComparingKey Indicators. Africa Insight. Vol. 45, 3, 91-110 [in English].
 32. Akimova, L. M. (2016). Sutnisna harakterystyka osnovnyh zagroz v ekono­michnij bezpeci derzhavy [Essential characteristics of the main threats to the national economic security]. Derzhavne upravlinnja: udoskonalennja ta roz­vytok Public administration: improvement and development,10. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1247 [in Ukrainian].
 33. KOF Globalisation Index. Retrieved from https://kof.ethz.ch/en/forecasts-and-indicators/indicators/kof-globalisation-index.html [in English].
 34. Harlamov, A. V., & Chiruk, I. S. (2005). Izmenenie koncepcii jekonomi­cheskoj politiki gosudarstva v uslovijah globalizacii [Changes in the concept of national economic policy in the context of globalization]. Izvestija SPbUJeF – Izvestya SPbUEF[in Russian].
 35. Rokocha, V. V. (2014). Transformacija systemy nacional’noi’ ekonomichnoi’ bezpeky v umovah globalizacii’ svitovoi’ ekonomiky [Transformation of natio­nal economic security system in the conditions of the world economy globa­lization]. Ekonomichna bezpeka – Economic security,10, 71-78 [inUkrainian].
 36. World Economic Outlook Update, July2021: Fault Lines Widenin the Global Recovery. Retrieved from https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2021/ 07/27/ world-economic-outlook-update-july-2021 [in English].
 37. MCPD predstavyv dopovid’ pro vplyv pandemii’ koronavirusu na Ukrai’nu: ekonomichnyj, politychnyj ta social’nyj aspekty [ICPS reports on impact of coronavirus pandemic in Ukraine: economic, political and social aspects]. Retrieved from http://www.icps.com.ua/mtspd-predstavyv-dopovid-pro-vplyv-pandemiyi-koronavirusu-na-ukrayinu-ekonomichnyy-politychnyy-ta-sotsialnyy-aspekty [in Ukrainian].
 38. Shevchuk, O. M. COVID-19 jak zagroza nacional’nij bezpeci Ukrai’ny [COVID-19 as a threat to Ukrainiannational security]. DOI: 10.32782/2524-0374/2021-1/51 [in Ukrainian].
 39. Metodyka rozrahunku rivnja ekonomichnoi’ bezpeky Ukrai’ny [Methods of calculating the level of Ukrainian economic security]: Approved by the Order of the Ministry of Economy of Ukraine of  02.03.2007 № 60 [in Ukrainian].
 40. Zvit pro finansovu stabil’nist’, gruden’ 2020 roku[Financial Stability Report, December 2020]. Retrieved from https://bank.gov.ua/admin_uploads/article/FSR_2020-H2.pdf?v=4 [in Ukrainian].
 41. Zagal’ni tendencii’ tin’ovoi’ ekonomiky v Ukrai’ni u 2020 roci. Analitychna zapyska Ministerstva ekonomiky Ukrai’ny [General trends of the Ukrainiansha­dow economy in 2020. Analytical note of the Ministry of Economy of Ukraine]. Retrieved from https://me.gov.ua/Documents/List?lang=uk-UA&id=e384c5a7-6533-4ab6-b56f-50e5243eb15a&tag=TendentsiiTinovoiEkonomiki [inUkrainian].
 42. Statystychni dani NBU [NBU statistics]. Retrieved from https://bank.gov.ua/ ua/statistic/sector-external/data-sector-external#4 [in Ukrainian].
 43. Statystychna informacija Derzhavnoi’ sluzhby statystyky Ukrai’ny [Statistical information of the State Statistics Service of Ukraine]. Retrieved from http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/oper_new.htm [in Ukrainian].
 44. Doing Business. Retrieved from https://www.doingbusiness.org/en/data/ exploreeconomies/ukraine [in English].
 45. Global Innovation Index 2020. Ukraine. Cornell University, INSEAD, and the World Intellectual Property Organization (WIPO). Retrieved from https://www.wipo.int/ edocs/pubdocs/en/wipo_pub_gii_2020/ua.pdf [in English].
 46. IMF ranks Ukraine as Europe’s poorest country. Retrieved from https://www.intellinews.com/imf-ranks-ukraine-as-europe-s-poorest-country-150301 [in English].
 47. Tretjak, V. V. (2010). Ekonomichna bezpeka: sutnist’ ta umovy formuvannja [Economic security: the essence and conditions of formation]. Ekonomika i derzhav  – Economy and state,1, 6-8 [in Ukrainian].