Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

ІЄРАРХІЧНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ

Автор: Редактор on .

УДК 519.237.8:338(477)
 
ШАРКО Маргарита,
д. е. н., професор Херсонського національного технічного університету
 
 
АДВОКАТОВА Надія,
аспірант Херсонського національного технічного університету
 
ІЄРАРХІЧНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ
 
Запропоновано механізм раціонального об'єднання підприємств у кластери на основі визначення функції міжкластерної відстані та розрідженості місця розташу-вання виробництв. Розроблено алгоритм кластеризації, що враховує структурно-логічну послідовність вказаних операцій, в якому в якості вхідного параметра використовується множина підприємств, рекомендованих до участі в утворенні кластеру.
 
Ключові слова: кластери, міжкластерна відстань, розрідженість, виробничі об’єкти, алгоритм кластеризації.
 
 ІЄРАРХІЧНА КЛАСТЕРИЗАЦІЯ ВИРОБНИЧИХ ОБ'ЄКТІВ