Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

E-LEARNINGВ УМОВАХ ПАНДЕМІЇ:ПРАК­ТИЧНИЙ АСПЕКТ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Prytulska N., Bozhko T., Kaminskyi S. E-learning during the COVID-19 pandemic: a practical aspect. Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 4. P110-117.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(138)09

УДК 378.018.43:614.4=111
JEL Classification I123
 
ПРИТУЛЬСЬКА Наталія,
д. т. н., професор, Перший проректор з науково-педагогічної роботи
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0002-9010-4190
 
БОЖКО Тетяна,
к. е. н., доцент, начальник навчально-методичного відділу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: tatyana_bozhko@ukr.net
ORCID: 0000-0002-2261-4527
 
КАМІНСЬКИЙ Сергій,
к. е. н., доцент, начальник навчального відділу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: s.kaminskyj@knute.edu.ua
ORCID: 0000-0002-4884-1517

E-LEARNINGВ УМОВАХ ПАНДЕМІЇ:ПРАК­ТИЧНИЙ АСПЕКТ

Постановка проблеми. В усьому світі в умовах пандемії COVID-19 е-learningнабуває дедалі більшого поширення. Відповіді, як довго освіта буде функціонувати в актуальному форматі, немає. До того ж майбутні покоління студентів сприй­мають світ під іншим кутом, оскільки їхнє життя складається і зі стандартної, і з віртуальної реальності. Тому актуальним є питання практичного аспекту орга­нізації освітнього процесу із застосуванням е-learning.
Аналіз останніх досліджень і публікацій показав, що тема е-learningв умовах пандемії COVID-19 є назрілою як серед вітчизняних науковців, так і дослід­ників з іноземних вишів.
Мета статті – розглянути практичні аспекти застосування е-learning в умовах пандеміїCOVID-19 на прикладі організації освітнього процесу в Київському національному торговельно-економічному університеті.  
Матеріали та методи. У процесі дослідження використано методи аналізу та синтезу методологічних аспектів електронного навчання, порівняння, узагальнення та систематизації досліджуваного матеріалу.
Результати дослідження. Популярність e-learning серед сучасної молоді пояснюється гнучкістю та доступністю цієї технології, яка в свою чергу висуває додаткові вимоги, особливо щодо наповнення контенту дисциплін та вибору інстру­ментів їх провадження. В пропонованій статті розглянуто питання актуальності та доцільності переходу закладів вищої освіти на е-learning в умовах пандемії COVID-19, окреслено особливості та проблеми, що виникають при електронному навчанні, а також варіанти їх вирішення на прикладі досвіду викладачів та фахівців відділу супроводу дистанційного навчанняКНТЕУ.
Запропоновано виключити пасивне подання матеріалу, використовувати різ­номанітні активні методи роботи зі студентами, адаптований до дистанційного сприйняття контент, мультимедіатехнології, спеціальні відеоефекти, елементи анімації тощо, в тому числі в інтегрованій формі. Також стануть у нагоді методи, рекомендовані і для аудиторної роботи. 
Висновки. Формат е-learningу сучасних умовах пандемії допомагає вишам продовжувати навчання та знаходити новий матеріал, але в той же час стало зрозумілим, що жодні технології не в змозі замінити живого спілкування учасників освітнього процесу. Такий формат відрізняється від традиційного аудиторного нав­чання, вимагає опанування сучасних комп’ютерних технологій й свідомого ставлення до вибору форми та значних зусиль щодо наповнення навчального контенту з боку викладача і високої самоорганізації з боку студентів, психологічної адаптації. Проте в будь-якому випадку, онлайн-форми за подібними форматами навчання стали гло­баль­ною реальністю, тому слід виявляти та аналізувати всі їхні недоліки з метою запобігання у майбутньому, знаходити нові підходи до їх використання для мотиву­вання до навчання та розвитку особистості.
Ключові слова: е-learning, освітня онлайн-платформа, синхронне навчання, асинхронне навчання

REFERENCES

 1. WHO announces COVID-19 outbreak a pandemic. Retrieved from https://www.euro.who.int/en/health-topics/health-emergencies/coronavirus-covid-19/ news/news/2020/3/who-announces-covid-19-outbreak-a-pandemic [in English].
 2. Kubatko, O. V., Pimonenko, T. V., & Kubatko, O. V. (2015). Porivnjal’nyj analiz tendencij rozvytku dystancijnyh tehnologij navchannja v Ukrai’ni ta JeS [Comparative analysis of trends in the development of distance learning tech­nologies in Ukraine and the EU]. Mehanizm reguljuvannja ekonomiky –Mechanism of economic regulation, 2, 93-102 [inUkrainian].
 3. Gaebel, Michael, Kupriyanova, V., Morais, R., & Colucci, E. E-learningin Euro­peanHigherEducationInstitutionsNovember 2014. Results of a mapping survey con­ducted in October-December 2013.Retrieved fromwww.eua.be [in English].
 4. Zadorozhna, O. M. (2020). Dystancijna osvita v Ukrai’ni: realii’ s’ogodennja Osvitnij dyskurs: zb. naukovyh prac’ [Distance education in Ukraine: today’s reali­ties. Educational discourse]: zb. naukovyh prac’, 24(6). Retrieved fromhttp://enpuir.npu.edu.ua/bitstream/123456789/30800/1/Zadorozhna_56-67.pdf [inUkrainian].
 5. Shovkun, V. (2016). Vykorystannja dystancijnyh tehnologij u procesi pid­gotovky majbutnih uchyteliv informatyky [The use of remote technologies in training of future computer science teachers]. Vidkryte osvitnje e-seredovyshhe suchasnogo universytetu – Open educational e-environment of a modern university, 2, 265-272.Retrieved fromDOI:10.28925/2414-0325.2016.2.t2657[inUkrainian].
 6. Wyższe uczelnie a epidemia koronawirusa – ciekawy wywiad prof. Piotra Steca z WPiA dla "DGP".Retrieved fromhttps://uni.opole.pl/page/3708/wyzsze-uczelnie-a-epidemia-koronawirusa-ciekawy-wywiad-prof-piotra-steca-z-wpia-dla-dgp [in English].
 7. Bacurovs’ka, I. V., & Samojlenko, O. M. (2017). Vykorystannja osvitn’ogo veb-resursu u procesi vyvchennja fizyky u vyshhyh navchal’nyh zakladah. Teo­rija ta praktyka formuvannja profesijnyh kompetentnostej fahivciv agrarnoi’ galuzi v umovah jedynogo informacijnoosvitn’ogo universytets’kogo prostoru [Use of educational web resource in the process of studying physics in higher educational institutions. Theory and practice of formation of professional com­petencies of agricultural specialists in the conditions of a single information-educational university space]. Mykolai’v [inUkrainian].
 8. Terenda, N. O., Terenda О. А., Horishnyi, M. I., & Panchyshyn, N. Y. (2021). Osoblyvosti dystancijnogo navchannja studentiv v umovah pandemii’ COVID-19 (za rezul’tatamy anketuvannja) [Peculiarities of distance learning of students in the conditions of the COVID-19 pandemic (according to the results of the survey)]. Medychna osvita Medical education, 4, 57-60. DOI:10.11603/me.2414-5998.2020.4.11661[inUkrainian].
 9. Oleshko, А., Rovnyagin, A. and Godz, V. (2021). Improving distance learning in the context of pandemic restrictions in higher education. Derzhavne upravlinnya: udoskonalennya ta rozvytok. Vol. 1. Retrieved from http://www.dy.nayka.com.ua/?op=1&z=1936 (accessed: 08 Jul 2021). DOI: 10.32702/2307-2156-2021.1.3[in English].
 10. Bakirov, V., & Ogarkov, M. (2021). Pandemija mozhe nazavzhdy zminyty vyshhu osvitu [A pandemic can forever change higher education]. Dzerkalo tyzhnja Mirror Weekly. 16. 01. Retrieved fromhttps://zn.ua/ukr/EDUCATION/pandemija-mozhe-nazavzhdi-zminiti-vishchu-osvitu.html (accessed: 17.01.2021) [inUkrainian].
 11. Oleshko, A. A., & Bondarenko, S. M. (2020). Udoskonalennja systemy dys­tan­cijnogo navchannja u vyshhij shkoli v umovah pandemii’ COVID-19 [Impro­ving the system of distance learning in higher education in the COVID-19 pandemic].Materials of the International scientific-practical conference "Prob­lems of integration of education, science and business in the context of globa­lization": notes, 10. 11. Кyiv: KNUDT [inUkrainian].
 12. Brammer, S., & Clark, Т. (2020). COVID-19 and Management Education: Reflections on Challenges, Opportunities, and Potential Futures. British Journal of Management, 31, 453-456 [in English].
 13. Mahiswaran, Selvanathan, Nur Atikah Mohamed, Hussin,& Noor Alyani Nor, Azazi(2020). Students learning experiences during COVID-19: Work from home period in Malaysian Higher Learning Institutions.Teaching Public Admi­nistration,1-10.DOI:10.1177%2F0144739420977900 [in English].
 14. Dhawan, S(2020). Onlinelearning: apanaceainthetimeofCOVID-19 crisis. JournalofEducationalTechnologySystems,1-18[in English].
 15. Polevaja, N. M., & Sitnikova, V. V. (2020). Distancionnaja forma obuchenija v vuze: faktory razvitija i vnedrenija, problemy realizacii [Distance learning at a university: factors of development and implementation, implementation problems]. Vestnik Amurskogo gosudarstvennogo universiteta – Bulletin of the Amur State University, 90. Retrievedfromhttps://cyberleninka.ru [inUkrainian].
 16. Retrieved fromhttps://www.ispring.ru/elearning-insights/platforma-onlain-obucheniya[in English].
 17. MOODLE.Retrieved fromhttp:www.moodle.org [in English].
 18. Іnformacіjno-analіtichna dovіdka pro rezul’tati opituvannja shhodo stanu viko­ristannja tehnologіj distancіjnogo navchannja u zakladah vishhoї osvіti Ukrai'ni [Informational and analytical report about the results of experience of learning about the use of distance learning technologies in higher education institutions of Ukraine]. Retrieved from https://www.sqe.gov.ua/images/materials/opituvannja/zvo/Opituvannja_distancіjne %20navchannja_ZVO.pdf [inUkrainian].