Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Kulyk M., Kompanets K., Avdan O. Management of consumers behavior of hospitality services. Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universytetu. 2021. № 4. P101-109.
 

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI:  http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2021(138)08

УДК 366.1:338.488
JEL Classification: F02; F51; F53; E64
 
КУЛИК Марія,
к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.  
ORCID ID:0000-0001-8732-7441
 
КОМПАНЕЦЬ Катерина,
к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID:0000-0002-7189-2355
 
АВДАН Оксана,
к. е. н., доцент, доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу
Київського національного торговельно-економічного університету
вул. Кіото, 19, м. Київ, 02156, Україна

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID ID:0000-0003-1868-4685

УПРАВЛІННЯ ПОВЕДІНКОЮ СПОЖИВАЧІВ ПОСЛУГ ГОСТИННОСТІ

Постановка проблеми. В умовах кризи, спричиненої пандемією COVІD-19, найбільш постраждав сектор гостинності, що підвищує рівень конкурентної бо­ротьби. Пандемія змінила типових споживачів, і тому управління поведінкою спо­жи­вачів стало досить складним. Це вимагає теоретичної підготовки та форму­лювання методів оцінки рівня задоволеності в сучасних пандемічних умовах.
Метою статті є формування інноваційного методу визначення рівня задово­леності споживачів підприємств гостинності та типів споживачів, які еволюціону­вали в контексті пандемії СOVID-19.
Матеріали та методи. Інформаційною базою дослідження є публікації віт­чизняних вчених з проблем управління поведінкою споживачів у контексті пандемії COVID-19. Використано методи систематизації, аналізу та синтезу, графічні, табличні та ін.
Результати дослідження. Визначено основні детермінанти, що змінили поведінку споживачів в умовах викликів карантинних обмежень. На підставі цього розроблено інноваційний метод оцінки рівня задоволеності споживачів. Для реалі­зації методу запропоновано додаткові параметри кількісної оцінки лояльності гостя готелю та розроблено універсальну математичну модель загального рівня задово­леності споживачів.
Висновки. Оцінка рівня задоволеності клієнтів є важливим детермінантом для визначення напрямів комерційних взаємовідносин з різними типами споживачів. Запропонований інтерактивний метод виявлення рівня лояльності клієнтів допо­може підприємствам гостинності в постковідних умовах посилити конкурентні позиції і вийти з кризи.
Ключові слова: підприємства гостинності, споживач, рівень задоволеності споживачів, поведінка споживачів, пандемія СOVID-19.

REFERENCES

 1. National Institute for Strategic Studies. Regarding the development of tourism in Ukraine in the conditions of increased epidemic risks.niss.gov.ua. Retrieved from https://niss.gov.ua/sites/default/files/2020-06/turyzm-v-ukraini.pdf20 [in English].
 2. Mazaraki, A. A., Boyko, M. G., & Ohrimenko, A. G. (2018). Forsajt rozvytku nacional’noi’turystychnoi’systemy [Foresight development of the national tou­rism system] Visn. Kyiv. nac. trade and economy un-tu – Herald Kyiv National University of Trade and Economics, 3, 5-22 [in Ukrainian].
 3. Kalieva, O. M., Taranukha, I. A., & Sheptukhin, M. V. (2016). Modelirovanie povedeniia potrebitelei kak instrument effektivnoho upravleniia marketinhom v klientoorientirovannoi orhanizatsii [Modeling of consumer behavior as a tool for effective marketing management in a customer-oriented organization]. Economics, Sociology and Law, 11, 27-33[in Ukrainian].
 4. Lan’kov, A. N. (2015). Shcho take prestyzhne spozhyvannia v Pivnichnii Korei [What is prestigious consumption in North Korea]. Retrieved from http://carnegieendowment.org (accessed: 02.04.2021) [in Ukrainian].
 5. Semenda, D. K., & Semenda, O. V. (2018). Doslidzhennia povedinky spozhyva­chiv v suchasnykh rynkovykh umovakh [Study of consumer behavior in modern market conditions]. Young scientist, 1(53), 535-540. Retrieved from http://molodyvcheny.in.ua/ files/journal/2018/1/126.pdf (accessed: 02.03.2021) [in Ukrainian].
 6. Senenko, I. A. (2015). Kontseptualnyi pidkhid do formuvannia mekhanizmu upravlinnia povedinkoiu spozhyvacha posluh hostynnosti [Conceptual approach to the formation of the mechanism of management of consumer behavior of hospitality services]. Effective economy, 10. Retrieved from http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=4414 (accessed: 12.04.2021)[in Ukrainian].
 7. Yevtushevska, O. V. (2016). Osoblyvosti povedinky spozhyvachiv na rynku v suchasnykh umovakh [Features of consumer behavior in the market in modern conditions]. Economics. Investments: practice and experience, 20, 22-25[in Ukrainian].
 8. Bovsh, L., Hopkalo, L., &Komarnytsky, I. (2020). Naukove obgruntuvannia vidpovidnosti hotelnoho biznesu v pandemichnykh umovakh [Scientific sub­stan­tiation of compliance of hotel business in pandemic conditions]. Restaurant and hotel consulting. Innovations,2, 166-181. DOI: 10.31866/2616-7468.3.2.2020.219691[in Ukrainian].
 9. George, G., Lahani, K. R., & Puranam, P. (2020). Shcho zminylosia? Vplyv pandemii Covid na poriadok dennyi doslidzhen upravlinnia tekhnolohiiamy ta innovatsiiamy [What has changed? The impact of the Covid pandemic on the technology and innovation management research agenda]. Journal of Manage­ment Research, 57 (8), 1754-1758 [in Ukrainian].
 10. Heinonen, K. & Strandwick, T. (2020). Pereformatuvannia innovatsii v pos­luhakh: COVID-19 yak katalizator naviazanykh innovatsii u sferi posluh [Reformatting innovation in services: COVID-19 as a catalyst for imposed innovation in services]. Service Management Journal [in English].
 11. Litvishko, L. O, & Gorbenko, Yu. A. (2020). Adaptatsiia biznesu do novykh realii pandemii COVID-19 [Adaptation of business to the new realities of the COVID-19 pandemic]. Proceedings of the All-Ukrainian scientific-practical conference "Management and administration in the context of combating hyb­rid threats to national security" In the framework of the Erasmus + project "Academic counteraction to hybrid threats" WARN 610133-EPP-1-2019 FI-EPPKA2-CBHE-JP, 65. Retrieved from https://drive.google.com/file/d/1k3PeCfr_ 7sJJogv8VydUQn4vwRAqT7xE/view 2 (accessed: 02.01.2021) [in Ukrainian].
 12. DSTU ISO 10004: 2013 (2014). Customer Satisfaction. Guidelines for Moni­toring and Evaluation (ISO 10004: 2012, IDT). Ministry of Economic Deve­lopment of Ukraine Kyiv, 24, 117 [in Ukrainian].