Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Автор: Редактор on .

УДК 005.73:339.17
 
П’ЯТНИЦЬКА Галина,
д. е. н., професор кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ГАЙДАЙ Юлія,
ст. викладач кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
ПРЕДЄІН Андрій,
аспірант кафедри менеджменту Київського національного торговельно-економічного університету
 
УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
 
Уточнено дефініції понять "організаційна культура", "формування організаційної культури", "стратегічні переваги" та введено у науковий обіг поняття "управління розвитком організаційної культури торговельного підприємства". Розроблено економіко-математичну модель управління розвитком організаційної культури та матричну модель прийняття рішень щодо її зміни у процесі вибору стратегії торговельного підприємства. Визначено значущість організаційної культури для забезпечення конкурентоспроможності в системі стратегічного управління торговельним підприємством.
 
Ключові слова: управління, торговельне підприємство, організаційна культура, стратегічна перевага, стратегія, цільові установки, розвиток, формування, конкурентоспроможність, моделювання, оптимальне рішення.
 
 УПРАВЛІННЯ РОЗВИТКОМ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ ТОРГОВЕЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА