Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

Автор: Редактор on .

УДК 005.93
 
ЛІГОНЕНКО Лариса,
д. е. н., професор, завідувач кафедри економіки та фінансів підприємства Київського національного торговельно-економічного університету
 
КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ
 
Проаналізовано підходи до трактування сутності економічного управління підприємством. Запропоновано авторську концепцію, яка системно розкриває його місце в системі управління підприємством, обґрунтовує його предмет, об’єкт, суб’єкт, функції, складові, мету, методи та інструменти (технології). Економічне управління трактується як координуючий та інтегруючий вид управління, який забезпечує максимізацію (зростання) цінності підприємства для усіх груп стейкхолдерів і його довгострокове стійке функціонування за рахунок управління економічними результатами діяльності, формуванням і реалізацією економічного потенціалу та інтегральними характеристиками економічного стану підприємства.
 
Ключові слова: економічне управління, економічні результати, економічні ресурси (потенціал), економічний стан підприємства, економічна служба підприємства, бюджетування (бюджетне управління).

 КОНЦЕПТУАЛЬНІ ЗАСАДИ ЕКОНОМІЧНОГО УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ