Згідно з Наказом Міністерства освіти і науки України від 28.12.2019 № 1643
журнал внесено до Переліку наукових фахових видань України 
(категорії “Б”з економічних наук

Проводимо набір статей до публікації у науковому фаховому журналі "Вісник КНТЕУ" з економічних наук

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БАНКИ РОЗВИТКУ: ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ

Автор: Sveta on .

Бібліографічний опис згідно з ДСТУ 8302:2015
Deysan I. Specialized development banks: economic viability for Ukraine. Visnyk Kyi'vs'kogo nacional'nogo torgovel'no-ekonomichnogo universytetu. 2020. № 6. S. 77-88.

ПОВНИЙ ТЕКСТ (PDF)
DOI: http://doi.org/10.31617/visnik.knute.2020(134)08

УДК 336.711(477)
JEL Classification E44


ДЕЙСАН Ігор,
аспірант кафедри фінансів, банківської справи та страхування
ДВНЗ "Університет банківської справи"
вул. Андріївська, 1, м. Київ, 04070, Україна
E-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.
ORCID: 0000-0003-1034-749X

СПЕЦІАЛІЗОВАНІ БАНКИ РОЗВИТКУ: ЕКОНОМІЧНА ДОЦІЛЬНІСТЬ ДЛЯ УКРАЇНИ

Постановка проблеми. На сьогодні комерційні банки будують свою відсот­кову політику в рамках, які визначаються уніфікованою ставкою рефінансування, з одного боку, та показниками рентабельності та кредитоспроможності певного сектора (суб’єкта господарювання) – з іншого. За таких умов відсутні можливості для контрольованого монетарного впливу на певні сектори економіки. Ціноутворю­вачами на ринку кредитних ресурсів потенційно можуть бути високорентабельні сектори економіки, завищуючи вартість кредитних ресурсів для усього корпоратив­ного сектора та домогосподарств. Це є підґрунтям для поглиблення дисбалансу добробуту в економіці.
Метою статті є обґрунтування необхідності створення спеціалізованих бан­ків розвитку в Україні, формування принципів диференційованого рефінансування та безарбітражної діяльності банківського ринку після створення спеціалізованих банків розвитку.
Матеріали та методи. Інформаційним базисом статті є наукові праці еконо­містів-теоретиків, а також статистичний аналіз матеріалів аналітичних звітів, підготовлених міжнародними організаціями. Для аналізу діяльності банків розвитку у світі використано компаративний аналіз, системний і хронологічний підходи.
Результати дослідження. Спеціалізовані банки розвитку здатні підвищити ефективність монетарної політики у стимулюванні сукупного попиту, зокрема, інвес­тицій. Вони сприятимуть ефективному перерозподілу ресурсів серед секторів економіки. Рекомендовано створити банки розвитку на базі діючих державних бан­ків. Новостворені банки розвитку отримають вузький мандат і діятимуть як спе­ціа­лізовані банки. Як інноваційний інструмент фінансування запропоновано дифе­ренційовану ставку рефінансування, яка має ґрунтуватися на принципі дисконто­ваних ставок для спеціалізованих банків розвитку. Одночасне впровадження таких заходів необхідне для: спрямованої підтримки окремих секторів економіки; пільго­вого фінансування (у довгостроковій перспективі) економічних проєктів; зниження потенціалу розповсюдження ризиків в економці; концентрації інновацій фінансового сектора на напрямках кредитування; переспрямування ролі банків від ролі фінан­сових посередників до ролі співучасників реальної сфери економіки.
Висновки. Спеціалізовані банки розвитку та диференційована ставка рефінан­су­вання для таких банків дають змогу формувати політику процентних ставок з ура­хуванням специфічних потреб економіки. Процентна політика стане спільною пре­рогативою центрального банку з урядом, оскільки вона зможе вирішити значно ширший спектр питань (зокрема, проблему нерівномірного економічного зростання).
Ключові слова: спеціалізовані банки розвитку, ставка рефінансування, нерів­номірне зростання економіки.

REFERENCES

 1. María José Romero (April 2017). The European Network on Debt and Deve­lopment (Eurodad).A Eurodad discussion paper [in English].
 2. Gutierrez, Eva & Rudolph, Heinz & Homa, Theodore & Beneit, Enrique (2011). Development Banks: Role and Mechanisms to Increase Their Efficiency [in English].
 3. Douglass Sims, Sarah Dougherty, and Bettina Bergöö (2017). National develop­ment banks and green investment banks: mobilizing finance in latin america and the caribbean toward the implementation of nationally determined contri­butions. Natural Resources Defense Council. Issue paper[in English].
 4. Kindzerskyi, Y. (2011). Do pytannia stvorennia ta zabezpechennia diievosti banku rozvytku v Ukraini[On the issue of creating and ensuring the effectiveness of the development bank in Ukraine]. EkonomistEconomist [in Ukrainian].
 5. Vyshnevs’kyj, V. P., Zbarazs’ka, L. O. etal. (2016). Natsionalna model neoin­dustrialnoho rozvytku Ukrainy[National model of neo-industrial development of Ukraine]. V. P. Vyshnevskoho [Ed.]. Kyiv[in Ukrainian].
 6. De Luna-Martinez, Jose; Vicente, Carlos Leonardo Global Survey of Development Banks. World Bank Group. Policy Research WP№5969, February 2012[in English].
 7. De Luna-Martinez, Jose; Vicente, Carlos Leonardo; Arshad, Ashraf Bin; Tatucu, Radu; Song, Jiyoung (2018. 2017). Survey of National development banks (English). Washington, D.C.: World Bank Group[in English].
 8. Rohachev, A. Iu. (2004). Sovremennaia rol komercheskykh y rehyonalnykh bankov [The modern role of commercial and regional banks]. Ekonomycheskyi zhurnal VShJe–The HSE Economic Journal1, 92-96[in Russian].
 9. Bankovskaia pratyka za rubezhomBanking practice abroad(2002), 9, 27-31 [in Russian].
 10. Komarova, E. A. (2001). Transformatsyia deiatelnosty bankov v uslovyiakh hlo­ba­lyzatsyy [Transformation of banks’ activities in the context of globalization]. Мoscow:MAKS Press [in Russian].
 11. Huliaieva, L. P. (2008). Universalizatsiia diialnosti bankiv: problemy ta pers­pek­tyvy [Universalization of bank performance: problems and prospects].Visnyk Akademii pratsi i sotsialnykh vidnosyn Federatsii profspilok Ukrainy –Bulletin of the Academy of Labor and Social Affairs of the Federation of Professional Specialists of Ukraine. 5(47), 53-60 [in Ukrainian].
 12. Petryk, O. І., & Deysan, І. M. (2017). Neodnorіdnij vpliv monetarnih vazhelіv na pokazniki kredituvannya ta ekonomіchnoїaktivnostі[Heterogeneous impact of monetary levers on lending and economic activity]. Ekonomіka і prognozu­vannyaEconomics and forecasting,2[in Ukrainian].
 13. Bank for International Settlements (2013).Towards better reference rate practices: a central bank perspective. Retrieved from https://www.bis.org/publ/othp19.pdf[in English].
 14. LIGA:ZAKON [LEAGUE Platform: LAW].product.ligazakon.ua. Retrieved from https://product.ligazakon.ua/sudova-reforma-2[in Ukrainian].
 15. National Bank of Ukraine. bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/ about/develop-strategy [in Ukrainian].
 16. National Bank of Ukraine. bank.gov.ua. Retrieved from https://bank.gov.ua/ua/ file/download?file=Strategy_FS_2025.pdf [in Ukrainian].